Hogyan készü­lünk mi egy város­né­zés­re, uta­zás­ra?

2018. április 30.

Ebben a blog bejegy­zés­ben össze­gyűj­töt­tem, össze­ál­lí­tot­tam tulaj­don­kép­pen egy csekk­lis­tát azok­ról a dol­gok­ról, ami­ket mi a ter­ve­zés, szer­ve­zés folya­mán csi­ná­lunk, illet­ve ami­ket hasz­ná­lunk és szük­ség lehet rá egy uta­zás alatt. Pár kulissza­ti­tok, ami­ből nek­tek is hasz­nos lehet néhány ötlet. Lássuk, mi hogyan is csi­nál­juk?

Egy jó szál­lás

Ez a rövid, pár napos uta­zá­sok­nál az egyik leg­fon­to­sabb pont. Ilyenkor még a kénye­lem­ből is töb­bet enge­dünk. Ami sze­rin­tem külö­nö­sen szá­mít, hogy ami­ért a város­ba érke­zünk, a neve­ze­tes­sé­gek, a prog­ra­mok a közel­ben legye­nek. A leg­jobb, ha gya­lo­go­san is sok min­dent elérünk. Nagyvárosok ese­té­ben, mert per­sze leg­több­ször az ár is meg­ha­tá­ro­zó, könnyebb a dön­tés, hiszen itt a fő metró, vil­la­mos és busz­vo­na­la­kat érde­mes kigyűj­te­ni és ezek köze­lé­ben nézni szál­lás után, ahol jó eséllyel olcsób­ban talá­lunk.
Mi leg­több­ször a Booking.com-on fog­la­lunk. Itt lehet szűr­ni a kerü­le­tek­re, a napi szo­ba­ár összeg­ha­tá­rá­ra, az ellá­tás­ra, a fize­té­si és lemon­dá­si fel­té­tel­re, illet­ve szá­mos kiegé­szí­tő szol­gál­ta­tás­ra is, nekünk azon­ban ez a négy dolog a leg­fon­to­sabb kri­té­ri­um. Szinte kivé­tel nél­kül a tér­ké­pes néze­tet hasz­nál­juk, miu­tán fel­tér­ké­pez­tük, hogy mi az az össz­költ­ség, amit meg­en­ged­he­tünk magunk­nak, s így könnyebb az elhe­lyez­ke­dé­sé­nek a váro­son belü­li fel­mé­ré­se. Annyit min­den alka­lom­mal meg­te­szek, hogy­ha meg­tet­szik egy szál­lás, ellen­őr­zöm a saját hon­lap­ján. Teszem ezt leg­in­kább a magunk meg­nyug­ta­tá­sa és infor­má­ció szer­zé­se végett, azon­ban elő­for­dult már olyan is, hogy olcsób­ban tud­tuk a szál­lás­hely saját akci­ó­ja kere­té­ben lefog­lal­ni a szo­bán­kat.

Ha tet­szik és sze­re­ti­tek a blo­got, sze­ret­né­tek segí­te­ni uta­zá­sa­in­kat, akkor ezt meg­te­he­ti­tek, ha a követ­ke­ző szál­lás­fog­la­lá­so­to­kat ti is a Booking.com-on ter­ve­zi­tek és ezt a mi olda­lunk­ról, a link­re kat­tint­va teszi­tek meg. Ti máris 10% ked­vez­mény­hez jut­tok, mi pedig egy kis ked­vez­mény­hez a követ­ke­ző fog­la­lá­sunk össze­gé­ből. Tudjátok, sok kicsi sokra megy, és mi min­den apró­nak tűnő támo­ga­tá­sért nagyon hálá­sak vagyunk! 

Térkép és tájé­ko­zó­dás

A tér­kép nekem már az első per­cek­től a leg­jobb bará­tom­má szo­kott válni. Attól kezd­ve, hogy eldön­töt­tük, hova uta­zunk, meg­vesszük a repü­lő­je­gyet, vonat‐ vagy busz­je­gyet, máris a goog­le maps lesz a napi olvas­ni­va­lóm, mint más­nak reg­gel a napi­lap vagy a Facebook hír­fo­lya­ma.
Nálunk nem csak mon­dás, hogy “a Google a jó bará­tunk”, a Google maps tény­leg elen­ged­he­tet­len mind a ter­ve­zés fázi­sá­ban, mind a mobil­te­le­fon­ja­ink­ra letölt­ve uta­zás alatt. Míg itt­hon főképp a tájé­ko­zó­dás­ban segít, addig a hely­szí­nen az útvo­nal ter­ve­zé­sé­ben és a köz­le­ke­dés ter­ve­zé­sé­ben. Eddig bár­mer­re jár­tunk is, a helyi tömeg­köz­le­ke­dést kitű­nő­en segí­tet­te.
Érdekes, hogy zse­bünk­ben min­den elekt­ro­ni­kai kütyü­vel az első utam a rep­té­ren, az állo­má­son mégis min­dig az infor­má­ci­ós pult­hoz vezet, és igyek­szem mielőbb besze­rez­ni egy papír­ala­pú város­tér­ké­pet. Általában ez végig ott lapul, ahova éppen begyűr­jük, és pár hét­tel később kerül csak elő itt­hon. Kivéve, ha talá­lok hop on hop off pik­to­gra­mos tér­ké­pet. Bár ezt ami­kor csak lehet, már itt­hon kinyom­ta­tom, és tám­pon­tok­ként ezt a szál­lá­sun­kon estén­ként át szok­tuk tanul­má­nyoz­ni. Ezt én nagyon sze­re­tem, sokat segít egy napi város­né­ző útvo­nal meg­ter­ve­zé­sé­nél.
Két város közöt­ti útvo­nal­ter­ve­zés­nél a GoEuro rend­sze­rét hasz­nál­juk most már egy ideje. Ez tar­tal­maz­za a leg­több euró­pai repü­lő, vonat és busz­há­ló­za­tot, könnyű vele össze­ha­son­lí­ta­ni is két adott hely közöt­ti köz­le­ke­dé­si alter­na­tí­vák árait, idő­tar­ta­mát, illet­ve fog­lal­ni is lehet a kivá­lasz­tott jára­tot. Nem egy­szer hasz­nál­tuk Spanyolországban vagy Olaszországban, és nagyon elé­ge­det­tek vol­tunk vele.

Programok és kirán­du­lá­sok

Nyilván a mai világ­ban az inter­net az első, amit segít­sé­gül hívok ahhoz, hogy elkezd­jem össze­gyűj­te­ni, milyen lát­ni­va­lók is van­nak a város­ban, a kör­nyé­kén, hogy mit is fogunk csi­nál­ni az adott város­ban. Először a turisz­ti­kai hiva­ta­lok olda­la­it kere­sem meg, aztán a kere­ső­ben figye­lem milyen talá­la­to­kat ad ki egy‐egy kulcs­szó­ra keres­ve. Fontos a talá­ló, leg­in­kább a kere­sé­sem­nek meg­fe­le­lő cím, hogy elkezd­jem olvas­ni az oldalt. Harmadik lépés­ben kife­je­zet­ten blo­gok­ra, élmény­be­szá­mo­lók­ra kere­sek rá magyar és angol nyel­ven. A bön­gé­sző mel­lett a Facebook is segít­ség, bár a kere­ső­je azért nem a leg­tö­ké­le­te­sebb, azon­ban egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal és idő­rá­for­dí­tás­sal igen sok infor­má­ci­ó­hoz jut­ha­tunk. Az úti­könyv kér­dés­kör mel­lett sem mehe­tek el szó nél­kül. Igen, vásá­ro­lok. Van, hogy több­fé­lét is. Kellenek az isme­re­tek a tör­té­nel­mi hát­tér­ről, a szo­ká­sok­ról, a lát­ni­va­lók­ról rész­le­te­sen.
Nagyrészt az ilyen kuta­tó­mun­ka ered­mé­nye­ként ala­kul ki az úti­ter­vünk, de van még egy kisebb össze­te­vő­je, mond­juk úgy, mint a só a leves­ben vagy a hab a tor­tán. Ez pedig nem más, mint a Tripadvisor rang­lis­tá­ja, mely egy pil­lan­tást min­den­képp megér, hátha vala­mi elke­rül­te a figyel­me­met, és pont ennek hatá­sá­ra kerül fel a prog­ram a meg­né­ze­dők vagy kipró­bá­lan­dók közé.
Jó prog­ram­öt­le­te­kért vagy, ha tudom, hogy nem kivi­te­lez­he­tő magán­szer­ve­zés­ben egy prog­ram, akkor fel­ke­re­sem a GetYourGuide olda­lát. Elsőre ne kap­kod­já­tok el a fog­la­lást, sok­szor tény­leg csak ötlet­me­rí­tés­re kell. Hasonló oldal a Viator, ezt hasz­nál­já­tok össze­ha­son­lí­tás­ra, ha szer­ve­zett prog­ram mel­lett dön­te­né­tek mégis, és nem bíz­ná­tok a vélet­len­re, előre fog­lal­ná­tok helyet maga­tok­nak.

Kényelmes cipő

Nem győ­zöm hang­sú­lyoz­ni, hogy ez mennyi­re fon­tos része az elő­ké­szü­le­tek­nek. Mindent elront­hat egy rosszul meg­vá­lasz­tott bár dizáj­nos darab. Higgyétek el, ilyen­kor legyen a jel­szó a kénye­lem min­de­nek­előtt. Én már jár­tam úgy, hogy rövid­del indu­lás előtt meg­ér­ke­zett a hetek­kel koráb­ban meg­ren­delt szép új cipőm, és bol­do­gan cso­ma­gol­tam ezt be magam­nak egy négy napos város­né­zés­re, ahol reg­gel­től késő estig úton vol­tunk és rót­tuk a kilo­mé­te­re­ket. Gondolom mon­da­nom sem kell, nem győz­tem cse­rél­get­ni a rag­ta­pa­szo­kat a fel­tört sar­ka­mon, illet­ve be nem ter­ve­zett pihe­nő­ket kel­lett tar­ta­ni a fájós lábam miatt. Megfogadtam, soha töb­bet, ahogy azt is, hogy egy olyan uta­zó­nak, mint mi, igazi cipő kell egy‐egy ilyen uta­zás­hoz. Madridban pró­bál­tam évek­kel ezelőtt elő­ször, és egy­sze­rű­en első pró­bá­ra bele­sze­ret­tem a SKECHERS cipő­i­be, a GO WALK modell elvá­laszt­ha­tat­lan tár­sam lett. A memory foam talp­be­tét később meg­men­tet­te nem csak a lábam, hanem egy csomó emlé­ket, élményt nem kevés város­ból. Lisszabon és Porto macs­ka­kö­ves utcá­it járva nem egy­szer adtam hálát az égnek emi­att. Bakancs, sport­ci­pő, fél­ci­pő vagy papucs mind­egy, de ez a típus kell, hogy a bőrön­dünk­be kerül­jön.

Fényképező és mobil­te­le­fon

Ez nálunk min­dig kettő kame­rát jelent több opti­ká­val, akku­mu­lá­to­rok­kal, sd kár­tya hal­mok­kal, töl­tők­kel és zsi­nó­rok­kal, vala­mint a sta­bi­li­zá­tor és a sta­tív. Ezek alap tar­to­zé­ka­ink, mint az ira­ta­ink vagy a kényel­mes cipő akár­mennyi időre is ter­vez­zük az uta­zást; a fel­sze­re­lés mennyi­sé­ge ará­nyo­san nem csök­ken. A fény­ké­pek és a vide­ók más‐más kame­rá­val készül­nek, illet­ve a hely­szí­ni beje­lent­ke­zé­sek több­nyi­re mobi­los fény­ké­pek, pano­rá­ma­ké­pek. A mobi­lo­so­kat iPhone 6S készü­lék­kel készí­tem, mely­nek a hát­ol­da­li kame­rá­ja tel­je­sen meg­fe­lel az elvá­rá­som­nak, így ezek leg­több­ször nyer­sen kerül­nek ki a Facebook oldal­ra. Ritkán van, hogy a Snapseed nevű app­li­ká­ci­ót hívom segít­sé­gül a kép kor­ri­gá­lá­sá­hoz. Kamerával készül­nek a blog­ra az igazi fény­ké­pek, a mobi­los képek pedig inkább egy pil­la­nat­nyi han­gu­la­tot, egy seb­ti­ben elka­pott kom­po­zí­ci­ót adnak vissza. A cso­ma­go­lás­nál nekünk ezek tük­ré­ben mínusz egy kézi­poggyász, ami­vel készül­he­tünk.

Poggyász és cso­ma­go­lás

Csomagolás, amely mehet­ne las­san már sok­kal gör­dü­lé­ke­nyeb­ben nálunk, hisz ennyi uta­zás során meg­ta­nul­hat­tunk volna már tíz perc alatt össze­pa­kol­ni. Ez vala­hogy akkor sem megy, a mínusz egy kézi­poggyász néha azért meg­dol­goz­tat, főleg, ha ősszel vagy tavasszal uta­zunk, illet­ve olyan hely­re, ami lehet ilyen is, olyan is idő­já­rás szem­pont­já­ból. Az alap fel­ál­lás a végé­re mégis min­dig nagy­já­ból ugyan­az, csak vala­hogy meg­pró­bál­nék újra és újra újí­ta­ni. Szóval, van egy kézi­tás­kánk a kame­rák­kal és tar­to­zé­kok­kal, van egy háti­zsák, amely­be a lap­top kerül, a sze­mé­lyes hol­mink és a szél­dzse­ki­je­ink; ez az alap. Amennyiben két nap­nál tovább ter­ve­zünk bár­hol marad­ni, akkor van egy köze­pes mére­tű­nek mond­ha­tó guru­lós bőrön­dünk, amit súly­ha­tá­rig pako­lunk és fel­ad­juk repü­lő­út ese­té­ben, vonat‐, buszos út ese­té­ben pedig ezt még pont elbír­juk. Mivel fapa­dos jára­tok­kal uta­zunk az ese­tek túl­nyo­mó több­sé­gé­ben, ezek­kel a mére­tek­kel sosem kell izgul­nunk, hogy beleteszik‐e a keret­be, elviszik‐e vagy felengedik‐e az utas­tér­be, illet­ve nem kell légi­tár­sa­sá­gon­ként külön­bö­ző bőrön­dö­ket tárol­nunk a szek­rény­ben.

Ami nálunk a fen­ti­e­ken kívül min­dig alap fel­sze­re­lés a poggyá­szunk­ban, az leg­alább az egyi­künk lap­top­ja, amely­re napon­ta le tud­juk töl­te­ni, és rend­sze­rez­ni a fotó­kat; a #kalandlista‐napló, amely­be min­den fon­tos és hasz­nos tud­ni­va­ló, idő­pon­tok, sze­mé­lyes érzé­sek, gon­do­la­tok az uta­zás ter­ve­zé­se alatt majd útköz­ben fel­jegy­zés­re kerül­nek; a napszemüveg‐naptej kombó, ame­lyet egy ápri­li­si por­tu­gál uta­zá­sunk alkal­má­val fogad­tam meg, hogy min­dig velünk lesz ezután bár­mi­kor, bár­mer­re is men­jünk.

Összességében nekünk így áll össze egy uta­zá­sunk, mond­hat­juk min­dig, legyen szó egy­na­pos kirán­du­lás­ról, pár napos város­né­zés­ről vagy akár hosszabb uta­zás­ról.
Szerintetek kihagy­tam vala­mit? Nektek van még vala­mi­lyen tit­kos össze­te­vő­tök?
ue.at1550339831sildn1550339831alak@1550339831ofni1550339831">Írjátok meg nekünk vagy osszá­tok meg nyu­god­tan a Facebook‐oldalonunkon!

A blog bejegy­zés NEM tar­tal­maz szpon­zo­rált tar­tal­mat!
A leír­tak mind saját tapasz­ta­la­tunk és
saját kiala­kult gya­kor­la­tunk anya­gi támo­ga­tás nél­kül!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek