A tör­pék váro­sa, Wroclaw

2018. szeptember 16.

A European Best Destination 2018‐as sza­va­zá­sán a „leg­jobb euró­pai úti cél“ címet Wroclaw nyer­te el Bilbao és Colmar előtt. Mivel a dobo­gó két másik fokán álló várost már ismer­jük, ezért kíván­csi vagyok már hóna­pok óta, hogy mit tud­hat maga a nyer­tes. Most utá­na­jár­tam kicsit.

Élményeinket és fotó­al­bu­mun­kat Bilbao és Colmar váro­sá­ból
meg­ta­lál­já­tok a város­ne­vek­re kat­tint­va.

Wroclaw Lengyelország negye­dik leg­na­gyobb és leg­ré­geb­bi váro­sa, Szilézia tör­té­nel­mi fővá­ro­sa, Alsó‐Szilézia köz­pont­ja. A várost leg­in­kább Krakkóhoz szok­ták hason­lí­ta­ni, amely­től észak‐nyugatra fek­szik a német határ­hoz köze­lít­ve. A tör­té­ne­lem során töb­bek közt a Habsburg Birodalomhoz is tar­to­zott, illet­ve Magyarországhoz így a magyar neve Boroszló. A meg­tisz­te­lő „leg­jobb euró­pai úti cél“ elis­me­rés mel­lett koráb­ban, 2016‐ban Európa Kulturális Fővárosa címet is visel­te, mely elő­se­gí­tet­te nép­sze­rű­sé­gét a turis­ták köré­ben.

Mielőtt job­ban elmé­lyed­tem volna abban, hogy mit is nyújt­hat a láto­ga­tó­nak Wroclaw, egy fotó alap­ján én már bele­sze­ret­tem. Köztudott, hogy oda­va­gyok a szí­nes házi­kó­kért, és hát főte­re, a Rynek tele van szí­nes házak­kal, vidám han­gu­la­tot áraszt­va és fotó­zás­ra csá­bít­va min­ket. Krakkóhoz való hason­la­tos­sá­gát az épü­le­tei csak alá­tá­maszt­ják, a góti­kus Városháza pom­pá­ja pél­dá­ul erre kitű­nő példa. Magyar vonat­ko­zá­sú emlék is talál­ha­tó benne, hiszen épí­té­se töb­bek közt Mátyás király szi­lé­zi­ai ural­ma alatt zaj­lott, és így az eme­le­ti nagy­te­rem­ben Magyarország és a Hunyadi csa­lád címe­rei kerül­tek kiál­lí­tás­ra.

Wroclaw öt folyó­ja közül az Odera a leg­na­gyobb. A várost tiz­két szi­get és vagy száz­har­minc híd alkot­ja a folyó­men­ti par­kok­kal, sok­szí­nű épí­té­sze­ti remek­mű­vek­kel.
Aki sze­re­ti az észa­ki vörös­tég­lás góti­kus temp­lo­mo­kat, az Wroclawot csak sze­ret­ni fogja, nem egy ilyen remek épí­té­sze­ti példa talál­ha­tó a város­ban. A kated­rá­list a Tumski‐szigeten kiemel­ném, mivel szin­tén egy magyar vonat­ko­zá­sú emlék kap­cso­ló­dik hozzá. Itt helyez­ték végső nyu­ga­lom­ra ugyan­is Thurzó Jánost, aki 1506 – 1520 között érse­ke volt.
További magyar hason­la­tos­ság, ami egy­ben Wroclaw egyik kiemel­ke­dő lát­ni­va­ló­ja, a Raclawicei kör­kép. Ez a mi Feszty kör­ké­pünk len­gyel meg­fe­le­lő­je.
Lengyelország fon­tos egye­te­mi váro­sa, mely­nek egye­te­mi épü­let­együt­te­se is meg­éri az emlí­tést és a láto­ga­tást, ha itt járunk.

Ezek után, hogy miért is neve­zem a tör­pék váro­sá­nak? Nagyon egy­sze­rű a kép­let. A város szim­bó­lu­má­vá vált mára már a törpe alak, város­szer­te három­száz­nál is több törpe szob­rocs­ka talál­ha­tó. Izgalmas játék lehet fel­nőtt­nek és gye­rek­nek egy­aránt a wroc­la­wi város­né­zés alatt keres­gél­ni, majd fel­fe­dez­ni a hét­köz­na­pi éle­tü­ket élő tör­pé­ket. A tör­té­ne­tük az 1980‐as éve­kig nyú­lik vissza és a „Narancs alter­na­tí­va“ szer­ve­zet nevé­hez kötő­dik. Ők békés esz­kö­zök­kel sze­ret­ték volna meg­mu­tat­ni a nagy­kö­zön­ség­nek a kom­mu­nis­ta rezsim elle­ni alter­na­tí­vát, fal­fest­mé­nye­i­ket ugyan a rend­őrök rend­re lefes­tet­ték, mely­re vála­szul ezek helyé­re tör­pé­ket kezd­tek fel­raj­zol­ni. 2001‐ben került a szer­ve­zet gyű­le­ke­ző helyén fel­ál­lí­tás­ra min­den törpe atyja, az első bronz­ból készült szo­bor, majd a város több helyén követ­ték kiseb­bek, de mind a mai napig ő a leg­na­gyobb közü­lük mére­té­ben. Az utó­dok mind­össze 20 – 30 cen­ti­mé­te­res nagy­sá­gú­ak, és pont azt csi­nál­ják, amit az embe­rek is, vagy­is dol­goz­nak, bankol­nak, alsza­nak vagy éppen fagy­lal­tot nya­lo­gat­nak. Méretüknél és bronz szi­nük­nél fogva kicsit nehéz őket ész­re­ven­ni, ezért is lehet jó, ha külön prog­ram­ként éljük meg fel­ke­re­sé­sü­ket, és Wroclawban ezért külö­nö­sen igaz, hogy járj nyi­tott szem­mel.

Szó sze­rint kívá­nom: tör­pe­va­dá­szat­ra fel, és irány Wroclaw!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek