Gyönyörű kis­vá­ro­sok Olaszországban

2018. május 4.

Kinek mi jut eszé­be elő­ször Olaszországról? Tudom, tudom. Pizza, pasta, gela­to, ten­ger­part, Róma. Nagyjából sze­rin­tem ugyan­úgy, mint én, eze­ket vág­já­tok rá ti is gon­dol­ko­dás nél­kül. Olaszország min­dig tar­to­gat azon­ban vala­mi újat, vala­mi szép­sé­get min­de­nütt talál­ni bár­me­lyik részé­re is uta­zunk. Van, akit a hegy­vi­dék csá­bít el, van, akit a tör­té­ne­le­mi és kul­tu­rá­lis örök­sé­gek­ben bővel­ke­dő váro­sok, és van, akit a ten­ger­part­ja­i­nak vala­me­lyi­ke mesés kis­vá­ro­sa­i­val. Úticélt válasz­ta­ni min­den­eset­re nem könnyű, leg­in­kább azt mon­da­nám, szé­pen sor­já­ban min­den régi­ót fel kel­le­ne fedez­ni.

Kíváncsiak vagy­tok néhány olasz érde­kes­ség­re? Összegyűjtöttem egy koráb­bi bejegy­zés­ben párat, mely szá­mom­ra is meg­le­pő volt vagy egy­sze­rű­en, jó tudni az ola­szok­ról, Olaszországról.

Ebben a bejegy­zés­ben muta­tok olyan kis­vá­ro­so­kat, ame­lyek engem vala­mi­lyen belső indít­ta­tás­ból bizser­get­nek, fel­kel­tet­ték az érdek­lő­dé­se­met, és ha Olaszországban jár­tok, érde­mes meg­fon­tol­ni az úti­terv­be illesz­té­sét.

Kezdem Toszkánával. A táj a vége­lát­ha­tat­lan sző­lő­bir­to­kok­kal, a zöld dom­bok közt meg­bú­vó tör­té­nel­mi váro­sok­kal, han­gu­la­tos és vonzó évről évre meg­annyi turis­ta szá­má­ra. Az egyik leg­ked­vel­tebb régió Olaszországban, melyet egy­ál­ta­lán nem cso­dá­lok. Ráadásul nem­csak az uta­zó­kat vará­zsol­ja el, hanem szám­ta­lan fil­mes pro­duk­ci­ót is meg­ih­le­tett vagy nem egy ked­venc köny­vünk hát­te­ré­ül is szol­gál. Nagy vágyam Toszkánát ille­tő­en egy lovas­tú­ra a sző­lő­ül­tet­vé­nyek közt, majd egy igazi tosz­kán kony­ha­vi­lág­ba is szí­ve­sen bepil­lan­ta­nék.
A város, amit pedig kiemel­nék mint meg­lá­to­ga­tan­dó, ha erre járunk, az Arezzo. Toszkána köz­pont­ja Firenze, ahol önma­gá­ban napo­kat tölt el az ember, hogy meg­pró­bál­ja a lehe­tő leg­több cso­dát magá­ba szív­ni, de Arezzo egy kirán­du­lást meg­ér­de­mel. Mindössze egy óra vonat­tal, délre Firenzétől, mely sok helyi lakost is kicsa­lo­gat a nagy­vá­ros­ból egy hét­vé­gé­re.

Észak‐Olaszországban az olasz tavak, mint a Comói‐tó és a Garda‐tó, ame­lyek egy hosszú hét­vég­éri prog­ram kap­csán a leg­több uta­zó­nak eszé­be jut. Budapestről könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő autó­val is, illet­ve Milánó rep­te­ré­re köz­vet­len repü­lő­já­ra­tok­kal eljut­ha­tunk sok­szor nagyon ked­ve­ző áron, onnan pedig vonat­tal pil­la­na­tok alatt elér­het­jük az Alpok lábá­nál fekvő tóvi­dé­ket.
Amennyiben a Comói‐tó part­ját választ­juk, én Varenna váro­sát nem hagy­nám ki. Aki régebb óta köve­ti a blo­got, ismer, tud­hat­ja, hogy a szí­nes házi­kók­tól elol­va­dok, nagyon sze­re­tem az ilyen típu­sú, han­gu­la­tos város­ká­kat, város­ré­sze­ket. Varenna bele­il­lik a sorba szí­nes közép­ko­ri háza­i­val a tó part­ján, elmél­ke­dő séták­ra ins­pi­rál. Milánóból vonat­tal köz­vet­le­nül elér­he­tő, de hajó­val is meg­kö­ze­lít­het­jük Como vagy Bellagio kikö­tő­i­ből.

Cinque Terre? Most hal­lom és látom lelki sze­me­im előtt a nagy ábrán­dos sóha­jo­kat, hiszen biz­ton állí­tom, nincs olyan vér­be­li utazó, aki ne ismer­né az Olasz Riviérát, és nem sze­re­pel­ne a bakancs­lis­ták elő­ke­lő helyén. Sőt, aki már járt itt, az a szí­vé­be zárta örök­re ezt a vidé­ket.

Korábban Cinque Terre kap­csán is írtam egy bejegy­zést meg­annyi érde­kes­ség­gel, amit itt meg­ta­lál­tok, ha köze­lebb­ről érde­kel a régió.

Cinque Terre‐t öt kis szí­nes házak­ból álló falu alkot­ja, melyek mind­egyi­ke képes­lap­ra kíván­ko­zik a Ligúr‐tenger part­ján. Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia és Monterosso al Mare közül válasz­ta­ni szin­te lehe­tet­len fel­adat, mind­egyik fes­tői szép­sé­gű. Mégis ha csak egyet láto­gat­nánk meg, teszem azt idő hiá­nyá­ban, akkor az én válasz­tá­som Manarola lenne. Szinte jel­kép­pé vált ez a már a római kor­ban is léte­ző tele­pü­lés, hiszen min­den­hol Manarola lát­ké­pe köszön szin­te vissza, min­den bros­sú­rá­ban, újság­cikk­ben ezzel illuszt­rál­ják Cinque Terre‐t.

Róma örök és min­den­ki­nek egy­szer éle­té­ben lát­nia kel­le­ne élő­ben. Olaszország közép­ső részé­re már inkább repü­lő­vel érke­zik a leg­több utazó, és így Rómát céloz­za meg, ahol ren­ge­teg a lát­ni­va­ló és a tör­té­nel­mi emlék, több napra ele­gen­dő a prog­ram­kí­ná­lat. Emellett az egész régió tele van tulaj­don­kép­pen tör­té­nel­mi kis­vá­ro­sok­kal, melye­ket egy római tar­tóz­ko­dás alkal­má­val érde­mes fel­ke­res­ni, kör­be­néz­ni egy kicsit a kör­nyé­ken.
Ilyen kis­vá­ros pél­dá­ul Assisi, a feren­ces rend ala­pí­tó­já­nak, Szent Ferencnek szü­lő­he­lye, mely tor­nyai messzi­re ellát­szód­nak. Ami mel­lett én leten­ném a vok­som, ha a kör­nyé­ken egyet­len kirán­du­lást tehet­nénk, az Orvieto Umbria régi­ó­já­nak déli részén. Figyelemre méltó góti­kus kated­rá­li­sa, melyet gyak­ran „Itália cso­dá­ja­ként“ is emle­get­nek.

A magyar szó­ra­koz­ta­tó iro­dal­mi művek közül nagyon ked­ve­lem Fejős Éva köny­ve­it már az első kötet meg­je­le­né­se óta. Jó pár éve már, hogy olvas­tam tőle a Nápolyi vaká­ció című köny­vét, mely­nek csak úgy fal­tam a sora­it, és lelki sze­me­im előtt végig ott lebe­gett a hely­szín, ahova azóta vágyom. Ez pedig Positano, az Amalfi‐part ékkö­ve. Gondolom magát a kis tele­pü­lést sokak­nak nem kell bemu­tat­ni és ragoz­ni a miér­tet. Bárki ráke­res az inter­ne­ten, hogy Amalfi‐part, és meg­cso­dál­hat­ja Positano szí­nes háza­it a mere­dek szik­la­fa­la­kon a szűk utcá­i­val, mere­dek lép­cső­so­ra­i­val. Feltűnt fil­mek hát­te­ré­ül is, mint pél­dá­ul az örök­zöld Napsütötte Toscana című film­ben Diane Lane fősze­rep­lé­sé­vel.

Ezen blog bejegy­zés ötle­tét az Untold Morsels blog „Introducing 50 inc­re­dibly beau­ti­ful small towns in Italy“ cikke adta. Ha kíván­csi­ak vagy­tok továb­bi fes­tői szép­sé­gű olasz kis­vá­ro­sok­ra nem­zet­kö­zi blog­ge­rek aján­lá­sá­val, akkor meg­ta­lál­já­tok a lis­tát a link­re kat­tint­va.
Köszönjük Kathy az ins­pi­rá­ci­ót és a tip­pe­ket! Thank you Kathy for ins­pi­ring us and for ideas!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek