Col­mar, Elzász szíve

2017. szeptember 8.

Van egy élénk, szí­nes kis­vá­ros Elzász vidé­kén a Fekete‐erdő és a Vogé­zek magas hegy­vo­nu­la­tai közt, mely olyan, mint­ha csak egy mesé­ből lépett volna elő. Ez Col­mar.

A fran­cia kis­vá­rost sokan Euró­pa egyik leg­szebb, leg­lát­vá­nyo­sabb helyé­nek tart­ják, amit szin­te min­den róla készült fotó, kép alá is támaszt. Col­mar az 170 km hosszú Elzá­szi borút men­tén talál­ha­tó, annak fővá­ro­sá­nak tekint­he­tő. Ez a vidék Fran­cia­or­szág máso­dik leg­szá­ra­zabb vidé­ke, ami ide­á­lis adott­sá­got biz­to­sít a sző­lő­ter­mesz­tés­nek és a borá­szat hagyo­má­nyai min­de­nütt fel­lel­he­tő­ek. Több helyütt meg­is­mer­ked­he­tünk a bor­ké­szí­tés kul­tú­rá­já­val és láto­ga­tá­sunk­kor fel­tét­le­nül meg kell kós­tol­nunk e nemes nedüt.

Col­mar leg­in­kább a szí­nes, fage­ren­dás háza­i­ról, a szűk, kis macs­ka­kö­ves utcá­i­ról és a roman­ti­kus csa­tor­ná­i­ról ismert. Az össz­ké­pe sok­szor kelt az uta­zó­ban olyan han­gu­la­tot, mint­ha egy közép­ko­ri dísz­let­ként fel­épí­tett – vagy épp makett – épü­le­tek között sétál­na. Nya­ran­ként a lát­ványt még fokoz­za a tömén­te­len, ragyo­gó szí­nek­ben pom­pá­zó virá­gos erké­lyek, bal­kon­lá­dák, télen pedig az ünne­pi dísz­be és fények­be öltöz­te­tett város ad felejt­he­tet­len élményt.  

Hosszú tör­té­ne­ti múlt­ja van, Nagy Károly óta a kirá­lyok ked­velt váro­sa volt, a közép­kor­tól pedig igazi szel­le­mi köz­pont­tá vált. Ma már gaz­da­sá­gi­lag is köz­pon­ti sze­re­pet tölt be. Cso­dá­la­tos módon a tör­té­ne­lem viha­rai elle­né­re meg­ma­radt emlé­ke­i­nek köszön­he­tő­en egy való­di közép­ko­ri uta­zást tehe­tünk itt. Az óvá­ro­sa a Saint Matthieu‐ és az Égli­se Des Dominicains‐templommal az UNESCO Világ­örök­ség része. A lát­ni­va­lók közül kiemel­ném továb­bá a Col­lé­gi­ale Saint‐Martin‐t, amely Col­mar jel­ké­pe.

A város csa­tor­ná­ja varázs­la­tos han­gu­la­tot teremt, igazi velen­cei han­gu­la­tot sugall. Nem vélet­len, hogy a Peti­te Veni­se nevet vise­li, azaz a Kis Velen­ce, amely lehe­tő­sé­get nyújt egy kel­le­mes séta­ha­jó­zás­ra, egy kis roman­ti­kus andal­gás­ra. A fes­tői háza­kat a víz­ről, egy kirán­du­lás kere­té­ben is érde­mes meg­cso­dál­ni, lenyű­gö­ző, ahogy a folyó vizén tük­rö­ződ­nek.

Van még egy egye­di­sé­ge és gyö­nyö­rű lát­vá­nyos­sá­ga Col­mar­nak. Az esti, éjsza­kai fényei külön­le­ge­sek, ugyan­is a város veze­tő­sé­ge sze­ret­te volna hang­sú­lyoz­ni az épí­té­sze­ti örök­sé­gü­ket, így egy egye­di fény­já­té­kot talál­tak ki és való­sí­tot­tak meg. A kiépí­tett fény­rend­szert díj­jal is elis­mer­ték, 1997‐ben az ötlet meg­kap­ta az Aca­demy for Road Arts külön­dí­ját. Az 1100 szá­mí­tó­gép vezé­rel­te rend­szer segít­sé­gé­vel egye­dül­ál­ló fényshow‐t alkot­tak, mely vál­to­zó inten­zi­tá­sú szí­nek­kel tölti meg egész évben az utcá­kat. A vilá­gí­tás négy téma köré szer­ve­ző­dik: víz, leve­gő, föld, és tűz.

Ked­vet kap­ta­tok?

Leg­egy­sze­rűb­ben Buda­pest­ről Bázel repü­lő­te­ré­ről lehet eljut­ni Colm­ar­ba. Az Easy­jet köz­vet­len jára­to­kat üze­mel­tet Buda­pest és Basel‐Mulhouse‐Freiburg rep­te­re között, ahon­nan köz­vet­len elér­he­tő a város mind vonat­tal, mind busszal és távol­ság nagy­já­ból egy óra. A vonat álta­lá­ban drá­gább, de a menet­rend­ről és az aktu­á­lis vitel­dí­jak­ról a GoEuro‐n keresz­tül bát­ran tájé­ko­zód­ja­tok! Szin­tén aján­lom ezt a ter­ve­zőt, ha tovább­utaz­ná­tok vagy a kör­nyé­ket is bejár­ná­tok egy­út­tal.

Bon voyage!

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 15 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  #szeretemhelyek egyike, 📌Mgarr ix-Xini, Gozo
  Nem csodálom, hogy a hollywoodi filmeseket is megihlette ez az öböl... itt forgatta Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmjüket néhány éve. No és... gondolnátok, hogy ez a fotó télen, december utolsó napjaiban készült? Szóval csak nyugodtan tervezzétek utazásotokat Máltára, bármilyen évszakban klassz úticél!😉
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Színterápia a hétvégére... 📌 Marsaxlokk
  Ezt a házat, kapukat én életemben először sötétben láttam, csalódott is voltam úgy rendesen. Oda vagyok a színes házakért, színes...mindenért😊 ezt már tudhatják rólam, akik régebb óta követnek vagy a Kalandlista blogot ismerik. Szóval ennek a fotónak az elkészítése és magának az élménynek az átélése már-már feladat lett a következő látogatásunkkor!✔️ Marsaxlokk látványához végképp hozzátartozik!😍
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gozón sokak elsőrendű célpontja a főváros, Rabat, azon belül pedig a Citadella. Menjetek fel ide és sétáljatok körbe a várfalon, szuper kilátást ígér az egész szigetre! Én nagyon élveztem első alkalommal közben, ahogy felismertük/ beazonosítottuk a már felfedezett helyeket, új megvilágításba kerülnek itt. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Marsaskala plébániatemploma
  Érkezéskor a leszállópályára fordulva jobb oldalt ezt a térséget látjuk meg először. Marsaskala Málta legkeletibb városa, melyet Marsaxlokk meglátogatásával érdemes összekötni. Egészen a II. világháborúig utóbbihoz hasonló kis halászfalu volt, ma már sokkal inkább egy nyüzsgő város. Az öböl mentén tegyetek egy sétát, akár egészen Marsaxlokkig eljuthattok gyalog, ha időtök engedi!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kis naplementés hangulat a Hastings Gardenből, Valletta-ból, csak mert szeretem! Valletta-t és a naplementét is!😉 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gasztronómiáról még nem nagyon esett itt szó🤔
  Az én kedvencem a ➡️ pastizzi😍 Jöhet minden mennyiségben!
  Ami még naaaagyon máltai:
  ➡️ Ftíra (tonhalas szendvics)
  ➡️ Nyúl (nemzeti étel)
  ➡️ Kinnie (hidegen ajánlott, melegen...hát nem éppen)
  ➡️ Cisk (máltai sör)
  ➡️ Kaktuszgyümölcs (hmmm vagy a belőle készült likőr még inkább😉)
  Ti melyiket próbálnátok/próbáltátok ki? Vagy mivel egészítentek még ki a sort, ha jártatok már Máltán?
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mdina elengedhetetlen tartozékai a lovashintók, a városnézés egy sajátos formája. Biztos élmény, de én iszonyatosan sajnálom a lovakat, nincs “szabadságuk” a nagy hőségben, tűző napon... inkább sétálok, s bebarangolok minden szűk kis utcát, amerre a lábam vezet! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ha busszal érkezünk Valletta-ba, akkor szinte 1000%, hogy az első fotónk ehhez hasonló lesz! A Triton-szökőkút még a városkapu előtti téren fogad minket a buszvégállomás mellett, amióta átépítésre került ez a rész és forgalommentes övezet lett. Csodálatos nappal és sötétedés után talán méginkább! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ugyan az Azúr-ablak már csak történelem, de ennek ellenére is meg kell látogatni Dwejra-t! Álomszép sziklák, gyönyörű tengerpart, és egy kis csónakkal fantasztikus túrát tehetünk itt a barlangok korallvilágát feledezve😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek