Col­mar, Elzász szíve

2017. szeptember 08.

Van egy élénk, szí­nes kis­vá­ros Elzász vidé­kén a Fekete-erdő és a Vogé­zek magas hegy­vo­nu­la­tai közt, mely olyan, mint­ha csak egy mesé­ből lépett volna elő. Ez Colmar. 

A fran­cia kis­vá­rost sokan Euró­pa egyik leg­szebb, leg­lát­vá­nyo­sabb helyé­nek tart­ják, amit szin­te min­den róla készült fotó, kép alá is támaszt. Col­mar az 170 km hosszú Elzá­szi borút men­tén talál­ha­tó, annak fővá­ro­sá­nak tekint­he­tő. Ez a vidék Fran­cia­or­szág máso­dik leg­szá­ra­zabb vidé­ke, ami ide­á­lis adott­sá­got biz­to­sít a sző­lő­ter­mesz­tés­nek és a borá­szat hagyo­má­nyai min­de­nütt fel­lel­he­tő­ek. Több helyütt meg­is­mer­ked­he­tünk a bor­ké­szí­tés kul­tú­rá­já­val és láto­ga­tá­sunk­kor fel­tét­le­nül meg kell kós­tol­nunk e nemes nedüt. 

Col­mar leg­in­kább a szí­nes, fage­ren­dás háza­i­ról, a szűk, kis macs­ka­kö­ves utcá­i­ról és a roman­ti­kus csa­tor­ná­i­ról ismert. Az össz­ké­pe sok­szor kelt az uta­zó­ban olyan han­gu­la­tot, mint­ha egy közép­ko­ri dísz­let­ként fel­épí­tett – vagy épp makett – épü­le­tek között sétál­na. Nya­ran­ként a lát­ványt még fokoz­za a tömén­te­len, ragyo­gó szí­nek­ben pom­pá­zó virá­gos erké­lyek, bal­kon­lá­dák, télen pedig az ünne­pi dísz­be és fények­be öltöz­te­tett város ad felejt­he­tet­len élményt. 

Hosszú tör­té­ne­ti múlt­ja van, Nagy Károly óta a kirá­lyok ked­velt váro­sa volt, a közép­kor­tól pedig igazi szel­le­mi köz­pont­tá vált. Ma már gaz­da­sá­gi­lag is köz­pon­ti sze­re­pet tölt be. Cso­dá­la­tos módon a tör­té­ne­lem viha­rai elle­né­re meg­ma­radt emlé­ke­i­nek köszön­he­tő­en egy való­di közép­ko­ri uta­zást tehe­tünk itt. Az óvá­ro­sa a Saint Matthieu- és az Égli­se Des Dominicains-templommal az UNESCO Világ­örök­ség része. A lát­ni­va­lók közül kiemel­ném továb­bá a Col­lé­gi­ale Saint-Martin‑t, amely Col­mar jelképe. 

A város csa­tor­ná­ja varázs­la­tos han­gu­la­tot teremt, igazi velen­cei han­gu­la­tot sugall. Nem vélet­len, hogy a Peti­te Veni­se nevet vise­li, azaz a Kis Velen­ce, amely lehe­tő­sé­get nyújt egy kel­le­mes séta­ha­jó­zás­ra, egy kis roman­ti­kus andal­gás­ra. A fes­tői háza­kat a víz­ről, egy kirán­du­lás kere­té­ben is érde­mes meg­cso­dál­ni, lenyű­gö­ző, ahogy a folyó vizén tükröződnek.

Van még egy egye­di­sé­ge és gyö­nyö­rű lát­vá­nyos­sá­ga Col­mar­nak. Az esti, éjsza­kai fényei külön­le­ge­sek, ugyan­is a város veze­tő­sé­ge sze­ret­te volna hang­sú­lyoz­ni az épí­té­sze­ti örök­sé­gü­ket, így egy egye­di fény­já­té­kot talál­tak ki és való­sí­tot­tak meg. A kiépí­tett fény­rend­szert díj­jal is elis­mer­ték, 1997-ben az ötlet meg­kap­ta az Aca­demy for Road Arts külön­dí­ját. Az 1100 szá­mí­tó­gép vezé­rel­te rend­szer segít­sé­gé­vel egye­dül­ál­ló fényshow‑t alkot­tak, mely vál­to­zó inten­zi­tá­sú szí­nek­kel tölti meg egész évben az utcá­kat. A vilá­gí­tás négy téma köré szer­ve­ző­dik: víz, leve­gő, föld, és tűz.

Ked­vet kaptatok?

Leg­egy­sze­rűb­ben Buda­pest­ről Bázel repü­lő­te­ré­ről lehet eljut­ni Colm­ar­ba. Az Easy­jet köz­vet­len jára­to­kat üze­mel­tet Buda­pest és Basel-Mulhouse-Freiburg rep­te­re között, ahon­nan köz­vet­len elér­he­tő a város mind vonat­tal, mind busszal és távol­ság nagy­já­ból egy óra. A vonat álta­lá­ban drá­gább, de a menet­rend­ről és az aktu­á­lis vitel­dí­jak­ról a GoEuro‑n keresz­tül bát­ran tájé­ko­zód­ja­tok! Szin­tén aján­lom ezt a ter­ve­zőt, ha tovább­utaz­ná­tok vagy a kör­nyé­ket is bejár­ná­tok egyúttal. 

Bon voyage!

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply