Egy anya és három gyer­me­ke meg­hó­dít­ja a világot

2019. szeptember 01.

Egy uta­zá­si gén­nel meg­ál­dott egye­dül­ál­ló anyu­ka három fiá­val beutaz­ta már a fél vilá­got, de nincs meg­ál­lás. Élmé­nye­ket gyűj­te­nek, min­dig tanul­nak vala­mit, az éle­tük részé­vé vált az uta­zás. Igen, fel­né­zek rá, és igen, sze­ret­nék majd ilyen anyu­ka lenni. Gyer­tek, ismer­jé­tek meg kicsit közelebbről!

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Figyel­jé­tek a pro­mó­kat és ins­pi­rá­lód­ja­tok velünk!

Berecz And­rea ezút­tal a ven­dé­gem, aki fia­i­val közö­sen veze­ti uta­zá­sa­ik­ról, kaland­ja­ik­ról blo­gu­kat, a Free4Travel blo­got. Nagyon pozi­tív élet­fel­fo­gá­sú, csupa mosoly és egy való­ban tisz­te­let­re méltó anya, dol­go­zó nő és blogger.

Free4Travel

Őszin­tén szól­va, van egy belső félel­mem, amo­lyan sztereotípia-féle, hogy ha az ember­nek gye­re­ke szü­le­tik, min­den meg­vál­to­zik, és ezzel az uta­zás­ról is le kell mon­da­nia. Andi meg­mu­tat­ta azon­ban, nem hogy nem kell lemon­da­ni, sőt egye­dül­ál­ló szü­lő­ként is meg lehet oldani!

A fiúk már kicsi koruk­tól fogva utaz­tak Andi­ék­kal, és az uta­zás irán­ti sze­re­tet, érdek­lő­dés később se land­kadt, egyre inkább csak nőtt, így ma már az éle­tük szer­ves része. Erről kér­tem, hogy mesél­jen nekünk egy kicsit, avas­son be min­ket a Free4Travel kulissza­tit­ka­i­ba. Hálás vagyok a beszél­ge­té­sért, és biz­ton állí­tom, példa lehet sokunk szá­má­ra a hozz­ál­lás és a gon­do­lat, ame­lyet Andi képvisel.

Mikor „fer­tő­ződ­tek meg“ az uta­zás sze­re­te­té­vel? Hogyan uta­zik egy anya három fiú gyer­mek­kel? Hogyan tud­ják meg­ol­da­ni minél gaz­da­sá­go­sab­ban uta­zá­sa­i­kat? Milyen úti célo­kat pipál­tak ki az évek alatt bakancs­lis­tá­ik­ról? Hogyan ter­ve­zik, szer­ve­zik meg egy útju­kat? Egy szu­per ins­pi­rá­ló beszél­ge­tés­ből meg­tud­hat­já­tok, és néhány tip­pet is kap­hat­tok Andi­tól, érde­mes meg­néz­ni, és tanul­hat­tok is tőlük. Csupa vidám­ság és kaland velük az élet!

Tart­sa­tok velünk a követ­ke­ző alka­lom­mal is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók újabb részé­nek beha­ran­go­zó­ját face­book ese­mény­ként, és egy­ben bemu­ta­tom követ­ke­ző ven­dé­ge­met is!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply