#kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök II. – Hogyan készül­nek úti­ter­ve­ink 5 lépés­ben?

2019. április 22.

Min­den­ki­nek van­nak álmai, uta­zá­si bakancs­lis­tá­ja ebben szin­te biz­tos vagyok. Nekünk is, és val­lom, hogy az álmo­kat ter­vek, fel­ada­tok kell, hogy köves­sék, majd pedig azok meg­va­ló­sí­tá­sa.

Hogy hon­nan ins­pi­rá­ló­dunk mi, hon­nan jön­nek az úti cél ötle­tek, hogyan és miként bővül a mi bakancs­lis­tánk, arról koráb­bi blog­be­jegy­zé­sem­ben írtam.

Tegyük fel, van idő és némi anya­gai keret, akkor jöhet az úti cél válasz­tás, majd a nagy fel­adat, a ter­ve­zés.

Úti terv 5 lépés­ben, hogyan készül uta­zá­sunk menet­rend­je?

1. lépés: úti cél kivá­lasz­tá­sa

OK, elő­ször is a szám­ta­lan „látni aka­rom hely“ közül, hogyan válasz­tunk? Érde­kes vagy fur­csa a sors­tól, hogy min­dig köze­lebb sodor­ja hoz­zánk, és egy­ér­tel­mű lesz. Jön egy érzés, egy kész­te­tés, hogy menni kell, ennyi nálunk elég. Néha akár kettő vagy három irány­ba is, ilyen­kor leszű­kí­tem gyor­san mond­va csi­nált indo­kok­kal ket­tő­re, és meg­sza­vaz­ta­tom vele­tek a blog face­book olda­lán. Elő­for­dult már, hogy a szo­ká­sos rep­jegy­bön­gé­szés­sel töl­tött este alatt olyan kihagy­ha­tat­lan aján­lat­tal talál­tuk szem­be magun­kat, hogy egy­ből eldőlt a követ­ke­ző uta­zá­sunk sorsa. Leg­több­ször mégis hall­ga­tunk a meg­ér­zé­sünk­re, és az első hely mel­lett letesszük a vok­sun­kat, ami eszünk­be jut mod­ván, hogy már rég­óta halo­gat­juk, rég­óta el sze­ret­nénk jutni. No vagy egy­sze­rű­en bekat­tan, hogy oda és kész.

2. lépés: idő­pont, idő­tar­tam meg­ha­tá­ro­zá­sa

A leg­fon­to­sabb a rugal­mas­ság. Soha nem kötünk idő­pont­hoz egy utat, mint pél­dá­ul, Hús­vét négy napos hét­vé­ge, tehát pén­tek­től hét­fő­ig kell utaz­ni. Minél fle­xi­bi­li­seb­bek vagyunk az uta­zás idő­pont­ját ille­tő­en, annál gaz­da­sá­go­sab­ban – és néha sok­kal több élménnyel – való­sít­hat­juk meg bakancs­lis­tánk aktu­á­lis pont­ját. Gye­rek­ként min­dig úgy gon­dol­tam, pén­tek dél­után­tól vasár­nap estig tart­son egy “tur­nus”, és nem értet­tem, hogy lehet pél­dá­ul szom­bat­tól szom­ba­tig vagy a hét köze­pé­től ter­vez­ni. Most már azért sokat szá­mít a tapasz­ta­lat, kicsit más­képp látom ezt.

Ha tudom, hogy egy egy­na­pos város­né­zés­re sze­ret­nénk elmen­ni, vagy csak egy-két nap­nyi kisza­ka­dást sze­ret­nénk a hét­köz­na­pok­ból, akkor ennek meg­fe­le­lő­en kerül­nek elő a szóba jöhe­tő úti célok. Ezek szin­te bár­mi­kor meg­va­ló­sít­ha­tó­ak, mikor szük­sé­gét érez­zük. Ami­kor hosszabb uta­zás­ra készü­lünk, akkor meg­van a fő cél, majd nagy­já­ból az anya­gi kor­lá­tok­nak meg­fe­le­lő­en eldönt­jük, mi az, amit vál­la­ni tudunk idő­ben. Leg­alább annyi­ban meg­egye­zünk, hogy egy hét, kettő vagy eset­leg három is bele­fér. Per­sze itt a fog­la­lás­nál még ala­kul­hat a vég­le­ges idő­pont és idő­tar­tam, azaz ismét a rugal­mas­sá­got hang­sú­lyoz­nám a leg­jobb árak eléré­se érde­ké­ben.

Még egy dolog, ami az idő­tar­ta­mot rész­ben befo­lyá­sol­hat­ja, az pedig a lát­ni­va­lók mennyi­sé­ge. Ez a régi­ók fel­fe­de­zé­sé­nél a leg­ér­de­ke­sebb, hiszen fel­tesszük a kér­dést, hogy mit néz­zünk még meg, ha már itt vagyunk, és sok eset­ben zápo­roz­nak az ötle­tek, amik­kel továb­bi napok­kal hosszab­bod­hat meg az uta­zás.

3. lépés: lát­ni­va­lók össze­gyűj­té­se

Ezen a pon­ton kérem jó bará­tunk, Goog­le segít­sé­gét, hogy mutas­sa meg nekünk, mik is van­nak a város­ban, és ezek milyen messze helyez­ked­nek el egy­más­tól. Váro­son belül jelö­löm a meg­te­kin­ten­dő fő neve­ze­tes­sé­ge­ket, aztán a jelö­lők soka­sá­gát látva, könnyebb meg­ter­vez­ni a napi prog­ra­mot, útvo­na­lat, és hogy sétál­va vagy tömeg­köz­le­ked­ve tesszük ezt meg.

Úti­köny­vek, imá­dom őket! Más talán a roman­ti­kus regé­nye­ket bújja vagy a kri­mik­re bukik, nekem az uta­zás min­den­hogy, min­den­hol a szen­ve­dé­lyem. Néha töb­bet is beszer­zek a kel­le­té­nél, illet­ve gaz­da­sá­gos­sá­gi ala­pon online ver­zi­ót töl­tök le. Ez prak­ti­kus is lehet, könnyebb magunk­nál tar­ta­ni egy uta­zás alatt.

Ha már emlí­tet­tem a letöl­tést, akkor ez sem kor­lá­to­zó­dik az úti­könyv­re. Érde­mes a turisz­ti­kai kép­vi­se­le­tek hon­lap­ját bön­gész­ni, sok infor­má­ci­ót, útle­írást, tér­ké­pet is be tudunk innen sze­rez­ni. Néha még túra­út­vo­na­la­kat, város­né­ző útvo­na­la­kat is meg­ta­lá­lunk ilyen for­má­ban, ezek pedig a lát­ni­va­lók sorá­nak össze­ál­lí­tá­sá­ban nagy segít­sé­gek lehet­nek.

Nem utol­só sor­ban pedig az egy-egy város­nak, régi­ó­nak, ország­nak dedi­kált web­la­pok, blo­gok átta­nul­má­nyo­zá­sa során sok érde­kes és prak­ti­kus infor­má­ció mel­lett, ötle­te­ket is vehe­tünk a min­den­képp meg­né­zen­dő, fel­ke­re­sen­dő eldu­got­tabb, tit­kos helyek­ről, prog­ra­mok­ról.

4. lépés: tájé­ko­zó­dás, infor­má­ci­ók gyűj­té­se

Azért azt be kell vall­jam, hogy az előző pont­ban leír­tak­tól nem igen válik idő­ben külön ez a pont. Kicsit inkább kiegé­szí­tik egy­mást.

Ahogy emlí­tet­tem már, sze­re­tem az uta­zós blo­go­kat, tema­ti­kus váro­si web­ol­da­la­kat, így eze­ket ilyen­kor napon­ta elő­ve­szem, és kere­sem az érde­kes infor­má­ci­ó­kat, melyek­ből jegy­ze­te­ket készí­tek. A belé­pő­je­gye­ket ille­tő­en össze­írom, hogy hol mennyi és szükséges‑e előre fog­lal­ni. Nagyon sok eset­ben mi csak a hely­szí­nen dön­tünk arról, hogy belül is megnézzük‑e az adott épü­le­tet, így ez az infor­má­ció kife­je­zet­ten fon­tos szá­munk­ra.

A nagyobb váro­sok ese­té­ben min­dig keres­gé­lek a Hop on hop off buszok elér­he­tő­sé­ge után. Na nem fog­la­lás miatt, sok­kal job­ban érde­kel a pik­to­gra­mos tér­ké­pük, és ha még letölt­he­tő vál­to­zat­ban meg is talá­lom, az az igazi bol­dog­ság. Nem rajon­gok eze­kért a buszo­kért, de vall­juk be, az útvo­na­luk tény­leg a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­ló­kat érin­tik, így ha eze­ket én is össze­sze­dem, akkor a köte­le­zők közül semmi nem marad ki, az biz­tos.

Ugyan­így ins­pi­rá­ci­ó­ként veszem segít­sé­gül a Getyo­ur­guide és Via­tor prog­ram­ja­it. Meg­ke­re­sem, hogy az adott város­ban és kör­nyé­kén milyen lehe­tő­sé­ge­ket kínál­nak, ha vala­ki szer­ve­zett kirán­du­lá­son venne részt, és ebből is ötle­tet tudok merí­te­ni, mi az, ami nekünk is tet­szik, de magunk­nak is meg tud­juk szer­vez­ni a saját idő­be­osz­tá­sunk sze­rint.

5. lépés: fog­la­lás és úti­terv fel­vá­zo­lá­sa

Repjegy‑, busz- vagy vonat­jegy fog­la­lá­sa a meg­fe­le­lő para­mé­te­rek­kel és meg­fe­le­lő idő­pont­ban, ez amo­lyan szlo­gen­nek is elmen­ne. A köz­le­ke­dé­si jegyek fog­la­lá­sa után kerí­tünk sort a szál­lás­fog­la­lás­ra, majd az egyéb fog­la­lá­sok­ra, ha szük­sé­ges. Ezek alap­ján az uta­zás kere­te, váza össze­állt, jöhet még egy-két kiegé­szí­tő szer­ve­zés.

Ilyen pél­dá­ul, hogy bebiz­to­sít­juk magun­kat off­line is műkö­dő tér­kép­pel. Mi sze­ret­jük, és eddig abszo­lút nem volt semmi prob­lé­mánk a Goog­le Maps-szel, az útvo­nal­ter­ve­ző­je is egész jól hasz­nál­ha­tó min­den nagy­vá­ros­ban (sőt, Mál­tán is). Ennek elle­né­re a tele­fo­nun­kon ott a Guru Maps alkal­ma­zás, amely­re az adott ország tér­ké­pét min­dig lement­jük. Amennyi­ben talá­lok szim­pa­ti­kus, elv­ben jól hasz­nál­ha­tó nyom­tat­ha­tó tér­ké­pet, lásd hop on hop off tér­kép is ilyen segéd­let, akkor azo­kat is nyom­tat­juk. Fő azon­ban város ese­tén a met­ró­há­ló­zat tér­ké­pe, helyi köz­le­ke­dé­si tér­kép beszer­zé­se.

Van egy nap­lóm, ami egy­ben jegy­zet­fü­zet és nap­tár is, ami min­dig velünk uta­zik. Könnyen elő tudom venni bár­hol, és min­dent fel­ír­ha­tok benne, ami csak eszem­be jut. Ötle­tek a blog­hoz, hasz­nos infor­má­ci­ók, nem elfe­lej­ten­dő idő­pon­tok és csak úgy az érzé­sek­nek, gon­do­la­tok­nak, amik a sem­mi­ből is meg­ro­han­hat­nak. Ebben készül min­dig az uta­zá­sa­ink menet­rend­je is.

Nap­tár bon­tás­ban bele­írom a konk­rét idő­pon­to­kat, fel­töl­töm a repü­lé­si ada­to­kat, szál­lás­ra vonat­ko­zó tud­ni­va­ló­kat, majd min­den továb­bit, ami biz­tos pont­ja a napok­nak. Aztán a fenn­ma­ra­dó időre elké­szül az elő­ze­tes úti­terv napi bon­tás­ban, néha konk­rét napi­rend is a koráb­bi jegy­ze­tek, meg­szer­zett infor­má­ci­ók alap­ján.

Álta­lá­ban egy hét­tel indu­lás előtt így már szin­te min­den kész a kalan­dok­ra. Per­sze van­nak spon­tán ötle­te­ink is vagy maga a hely szol­gál­tat újabb, isme­ret­len szi­tu­á­ci­ó­kat, ame­lyek fel­boly­gat­hat­ják egy kicsit a ter­vet, de eddig sosem kel­lett csa­lód­nunk vagy rossz száj­íz­zel venni az „aka­dá­lyo­kat“.

Hogyan fog­la­lunk mi? Repjegy‑, szál­lás­fog­la­lá­si tip­pek

A ter­vek már össze­áll­tak, izga­tot­tan vár­juk a nagy uta­zást, de hogy mikor, mit, hol fog­la­lunk? Kíván­csi­ak vagy­tok az én jól bevált rend­sze­rem­re? Köves­sé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalt, figyel­jé­tek az új blog­be­jegy­zé­se­ket, hama­ro­san ezt is meg­osz­tom vele­tek!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek