Rómán túl is élmény­dú­san – Avez­za­no, Abruzzo

2019. június 21.

Róma az örök város, ezt min­den­ki tudja. Rómát látni és… Fejez­ze be min­den­ki a saját belá­tá­sa sze­rint! Amel­lett, hogy az egyik leg­ér­de­ke­sebb, leg­ked­vel­tebb nagy­vá­ros Euró­pá­ban, ha már jár­tál itt egy­szer, két­szer, netán sok­szor, érde­mes kicsit a kör­nyé­kén is szétnézni.

Ha nem tud­ná­tok, hogy pon­to­san merre is, mit is néz­ze­tek meg, a figyel­me­tek­be aján­lom a „Nem min­den út vezet Rómá­ba“ face­book oldalt, melyen egyre több figye­lem­re méltó fotó­val talál­ko­zok, mesés helyek­kel és izgal­mas prog­ra­mok­kal. A szer­zőt kér­tem, mesél­jen nekünk egy kicsit.

Ha „Nem min­den út vezet Rómá­ba“, akkor hova is pontosan?

NMÚVR: Az olda­lam neve tel­je­sen spon­tán jött, aztán meg­kér­dez­tem pár isme­rőst, hogyan hang­zik, és min­den­ki­nek ötle­tes­nek tűnt. Avezzano-ban lakom, Olasz­or­szág­ban, azon belül is Abruz­zo tar­to­mány, L’a­qui­la megyé­jé­ben. Mond­hat­ni pon­to­san a csiz­ma köze­pén. Sze­rin­tem nagyon jó helyen fek­szik ez a város, mert innen Róma mind­össze egy óra autó­val vagy busszal, a ten­ger­part is közel van (más­fél óra) vagy akár Nápoly (2 óra). Mivel az Appenin-hegység része, így sokat járunk túráz­ni a hegyek­be is. Mind­ezt össze­gez­ve elég vál­to­za­tos a vidék.  Magyar­or­szág sem annyi­ra veszé­lyes távol­ság, 12 – 14 óra alatt oda­érünk, ha épp autó­val megyünk.

Miért pont Avez­za­no; miért külön­le­ges ez a régió számodra?

NMÚVR: Munka miatt kerül­tem erre a kör­nyék­re, nem pont Avez­za­no­ba, de sokat jár­tam annak ide­jén ide is, és annyi­ra meg­tet­szett, hogy végül ide­köl­töz­tem. Sokat kirán­du­lunk, sok szép helyet fede­zünk fel folya­ma­to­san, és azt vet­tem észre, hogy nem iga­zán ismer­tek ezek. Így jött az ötlet, hogy meg­is­mer­tes­sem én a magya­rok­kal. Bárki, aki erre jár, csak a fejét kap­kod­ja, mennyi lát­ni­va­ló van; hegyek, völ­gyek, pici közép­ko­ri faluk, nem­ze­ti par­kok, és ez Euró­pa tüde­je, mert nagy részét erdők borítják.

Mi az a három dolog, amit kiemel­nél, hogy miért is kell ide ellátogatni?

NMÚVR: A ter­mé­szet ked­ve­lő­i­nek szív­ből aján­lom, az elhe­lyez­ke­dé­se miatt (pl. aki nem sze­ret­ne egy hely­ben eltöl­te­ni pár napot, ez jó kiin­du­ló­pont lehet), illet­ve az egye­di­sé­ge miatt (nem a szo­ká­sos nagy­vá­ro­sok és turista-célállomások közé tartozik).

És hogy állunk a gaszt­ro­nó­mi­á­val? Nekem Olasz­or­szág egyen­lő a vál­to­za­tos étel­so­rok­kal, de ami elő­ször az eszem­be jut, az a pizza-pasta, kávé és gela­to… Mi jel­lem­ző ebben a régióban?

NMÚVR: Igen, itt is van min­den, de leg­jel­lem­zőbb a fris­sen gyúrt tész­ta külön­fé­le szó­szok­kal (hús, gomba), a töl­tött tész­ta (ravi­o­li), vala­mint a tipi­kus abruz­zoi étel az arros­ti­ci­ni, ami egy hosszabb pál­ci­ká­ra szúrt pici bár­nyá­nyhús darab­kák­ból áll, amit pará­zson süt­nek meg.

Ajánl­junk is egy jó lehe­tő­sé­get ezek meg­is­me­ré­sé­re, mert hogy szí­ve­sen látod az érdek­lő­dő­ket nem­so­ká­ra egy kiemel­ke­dő eseményen!

NMÚVR: Egy 4 napos gaszt­ro­nó­mi­ai túra lesz ez, ahol meg­ta­nu­lunk igazi olasz tész­tát gyúr­ni, meg­kos­tól­juk a régi­ó­ra jel­lem­ző boro­kat, sörö­ket, elvi­szem a ven­dé­ge­ket olyan helyek­re, amik­ről nem is gon­dol­nák, hogy létez­nek, leg­alább­is kevés­bé ismertek.

Az ese­mény­ről és a rész­le­tek­ről itt tájékozódhattok:

Sőt, ha egy őszi uta­zá­son gon­dol­kod­tok, akkor elő­re­je­lez­zük, hogy októ­ber köze­pén olí­va­szü­ret­re is prog­ram készül. Köves­sé­tek a „Nem min­den út vezet Rómá­ba“ ese­mé­nye­it a face­book olda­lán, és hama­ro­san erről is infor­má­lód­hat­tok bővebben!

Remé­lem, sike­rült meg­hoz­ni a ked­ve­te­ket egy Rómán kívü­li kirán­du­lás­ra, uta­zás­ra. Olasz­or­szág iga­zán sok­szí­nű, köz­ked­velt úti­cél a magya­rok köré­ben, így érde­mes min­dig egy kicsit más szeg­le­té­re fókusz­ál­ni, Olasz­or­szág sze­rel­me­se­i­nek pedig egye­ne­sen köte­le­ző. Irány Avez­za­no, Abruzzo!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply