#kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök IV. – Szál­lás­fog­la­lás; Hogyan fog­la­lunk mi?

2019. június 05.

A szál­lás­fog­la­lás az egyik leg­sar­kal­la­to­sabb pont­ja sze­rin­tem az uta­zás meg­szer­ve­zé­sé­nek. Egy rossz szál­lás válasz­tá­sa rányom­hat­ja a bélye­gét az egész tar­tóz­ko­dás­ra, és még a pénz­tár­cán­kat is meg­ter­hel­he­ti. A leg­főbb taná­csom, hogy legyünk min­dig körül­te­kin­tő­ek és tud­juk, hogy mit sze­ret­nénk kapni a pén­zün­kért cse­ré­be hason­ló­an a repü­lő­jegy fog­la­lás­hoz. Meg­mu­ta­tom ebben a blog­be­jegy­zés­ben, mi hogyan fog­la­lunk, és elles­het­tek pár szál­lás­fog­la­lá­si tip­pet a követ­ke­ző uta­zá­so­tok­hoz.

Ha érde­kel, hogyan és milyen szem­pon­to­kat figye­lem­be véve fog­la­lunk repü­lő­je­gyet, akkor azt elol­vas­hat­já­tok az előző #kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök soro­zat rész­ben, a – Rep­jegy­fog­la­lás; Hogyan fog­la­lunk mi? – blog­be­jegy­zé­sem­ben.

Szál­lás­fog­la­lá­si tip­pek, tapasz­ta­la­ta­ink és szo­ká­sa­ink

Koráb­ban már emlí­tet­tem, hogy mi több­sé­gé­ben a repü­lő­jegy fog­la­lá­sa után vagy azzal szin­te egy­idő­ben fog­lal­juk a szál­lást is. Készül­ni azon­ban készü­lünk rá, néze­lő­dünk és mér­le­ge­lünk, de hogy hol és misze­rint kere­sünk? Most elme­sé­lem nek­tek ezt is.

Boo​king​.com tip­pek

Lehet ezt az online fog­la­lá­si por­tált sze­ret­ni vagy nem sze­ret­ni, de sze­rin­tem még min­dig az egyik leg­is­mer­tebb, leg­na­gyobb és szá­munk­ra eddig a leg­jobb ára­kat tudta fel­mu­tat­ni a kere­sé­se­ink idő­sza­ká­ban. Több­sé­gé­ben tehát mi ezen fog­la­lunk, de ter­mé­sze­te­sen van egy kiala­kult ruti­nunk, szo­ká­sunk, hogy mi sze­rint válasz­tunk.

Ami nekem tet­szik, bár néha már zava­ró is, hogy hihe­tet­len mennyi­sé­gű, típu­sú szű­ré­si fel­té­telt be lehet állí­ta­ni a kere­sés­nél. Mi ezek közül ket­tőt szok­tunk alap­ve­tő­en hasz­nál­ni. Az egyik az ár, a másik a hely­szí­ni fize­tés és ingye­nes lemon­dá­si lehe­tő­ség az utol­só pil­la­na­to­kig. Az elsőt talán nem kell magya­ráz­nom, a máso­dik pedig több össze­te­vő miatt jó opció.

A kilis­tá­zott szál­lá­sok közül az elért érté­ke­lés sze­rint a 7,8 – 8,0 felet­ti­ek jöhet szóba. Ez egy amo­lyan lélek­ta­ni és tapasz­ta­la­tok sze­rin­ti határ. Ezek után jön az ár, amely sze­rint sorba ren­dez­zük magunk­nak, ame­lyek kép és leírás alap­ján is szim­pa­ti­ku­sak. Van még egy ténye­ző ilyen­kor, ami szű­kí­ti két-három szál­lás­ra a kört, ami pedig a város­köz­pont­hoz, lát­ni­va­lók­hoz, eset­leg a ten­ger­part­hoz való közel­sé­ge, attól füg­gő­en, hogy mi az uta­zá­sunk célja. Az így már szin­te kivá­lasz­tott lehe­tő­sé­gek­re ráke­re­sek az inter­ne­ten, meg­né­zem a saját web­ol­da­lu­kat, a ven­dé­gek vissza­jel­zé­se­it, eset­leg elért tri­pad­vi­sor vagy más elis­me­ré­sü­ket. A fog­la­lást min­den eset­ben csak ezek után tesszük meg, és leszö­ge­zem sok év alatt egy­szer sem volt prob­lé­mánk sem a szál­lás­sal, sem a fog­la­lás­sal. Nem kel­lett egy­szer sem meg­bán­nunk, hogy a fenti eljá­rás sze­rint fog­lal­tunk.

Airbnb tapasz­ta­lat

Nem tudok ebben a blog­be­jegy­zés­ben szó nél­kül elmen­ni az Airbnb mel­lett. Az utób­bi évek­ben nagy teret hódí­tott magá­nak ez a szál­lás­fog­la­ló rend­szer, ame­lyet több­nyi­re a külön­le­ges szál­lá­sok­nak, viszony­lag ked­ve­ző ára­i­nak köszön­het. Úgy gon­do­lom, hogy egy jó alter­na­tí­va főleg azok­nak, akik nem ked­ve­lik a szál­lo­dák vilá­gát, inkább maguk len­né­nek és saját maguk gon­dos­kod­ná­nak az uta­zás alatt is maguk­ról. Olya­nok­nak aján­lom első­sor­ban, akik sze­ret­né­nek tar­tóz­ko­dá­suk alatt bepil­lan­tást nyer­ni a helyi­ek éle­té­be, hiszen erre tény­leg a leg­jobb az ott­ho­nuk meg­is­me­ré­se. Tudni kell, hogy sok eset­ben csak szo­bát adnak ki, így össze is talál­koz­ha­tunk a közös helyi­sé­gek­ben a főbér­lő­vel vagy más uta­zók­kal, így erre a fog­la­lás­nál külön figyel­je­tek. Pár napos tar­tóz­ko­dás ese­tén néha nagyon kel­le­mes kis zugot lehet kifog­ni, és élhet­tek olyan körül­mé­nyek között is, amit egyéb­ként nem enged­het­né­tek meg maga­tok­nak. Tér­ké­pen tájé­ko­zód­hatsz, fel­mér­he­ted a kör­nyé­ket, a lehe­tő­sé­ge­i­det, amely nagy­ban segít az ár-érték arány meg­is­me­ré­sé­hez és elfo­ga­dá­sá­hoz.

Egy biz­tos azon­ban, tudd, hogy mire vágysz, mit vársz el a szál­lás­hely­től. Amennyi­ben gon­dod adó­dik, jelezd azon­nal az Airbnb-nek!

Egyéb tipp, ötlet

Még egy rövid gon­do­lat ere­jé­ig itt vissza­ugor­nék az Airbnb-hez egy tapasz­ta­lat ere­jé­ig. Nem biz­tos, hogy a leg­ol­csóbb! Érde­mes több helyen, több kate­gó­ri­á­ban is néze­lőd­ni a végső fog­la­lás előtt. Mi Mál­tán jár­tunk úgy sze­zo­non kívül, még téli idő­szak­ban, hogy a Booking.com-on geni­us törzs­vá­sár­lói ked­vez­ménnyel két hétre egy köz­vet­len part­men­ti, 4‑csillagos szál­lo­da ten­ger­re néző szo­bá­ját reg­ge­li­vel közel 30%-kal olcsób­ban fog­lal­tuk le, mint az Airbnb‑n a part­tól messzebb fekvő lakást kinéz­tük. Nagyon bol­do­gok vol­tunk, és ezt a válasz­tást, dön­tést sem bán­tuk meg utó­lag.

A goog­le maps kere­ső­jét is segít­sé­gül szok­tam hívni. Ha beírod, hogy pl. „mad­rid szál­lá­sok“, meg­je­le­ní­ti a szál­lo­dá­kat, pan­zi­ó­kat, hos­te­le­ket a tér­ké­pen a napi árral, és így elhe­lyez­ke­dés sze­rint jól tudsz keres­ni. Egy-egy szim­pa­ti­kus szál­lás­ra pedig rákat­tint­va kilis­táz­za a külön­bö­ző szál­lás­fog­la­lá­si rend­sze­re­ken keresz­tül érvé­nyes árat, tehát össze is tudod hason­lí­ta­ni, hol a leg­ol­csóbb. Ezen mód­szer alak­al­ma­zá­sá­val talál­tam rá a Hotel Ari­mu­ne Res­ta­u­ran­te szu­per­jó kis csa­lá­di ven­dég­ház­ra, mikor Észak-Spanyolországban jár­tunk, és Gaztelugatxe‑t innen fedez­tük fel illet­ve cso­da­szép napo­kat töl­töt­tünk itt Baki­o­ban a ten­ger­par­ton.

Ezt meg is örö­kí­tet­tem egy blog­be­jegy­zés­ben, így néz­zé­tek meg ti maga­tok ezt a gyöngy­sze­met, csak aján­la­ni tudom min­den­ki­nek!

Összes­sé­gé­ben azt taná­cso­lom, legye­tek körül­te­kin­tő­ek a szál­lás­fog­la­lás­nál, szán­ja­tok időt a tájé­ko­zó­dás­ra és az össze­ha­son­lí­tás­ra. Minél inkább tud­já­tok, mit sze­ret­né­tek és mi a ren­del­ke­zé­se­tek­re álló anya­gi keret, annál való­szí­nűbb a jó válasz­tás és egy felejt­he­tet­len élmény, egy élet­re szóló uta­zás.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek