#kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök III. – Rep­jegy­fog­la­lás; Hogyan fog­la­lunk mi?

2019. április 28.

Kivá­lasz­tot­tuk az úti­célt, van egy szé­pen kidol­go­zott majd­hogy­nem kész úti­ter­vünk, így itt az ideje, hogy fog­lal­junk is. Hogyan fog­la­lunk repü­lő­je­gyet, mit veszünk figye­lem­be szál­lás­fog­la­lás­kor, vagy hogy milyen fog­la­lá­si szo­ká­sa­ink van­nak, ame­lye­ket ti is alkal­maz­ni tud­tok, hogy egye­dül is meg­szer­vez­hes­sé­tek uta­zá­so­to­kat, és minél gaz­da­sá­go­sab­ban meg­va­ló­sít­sá­tok azt? Ebben a blog­be­jegy­zés­ben a mi fog­la­lá­si tipp­je­in­ket, tapasz­ta­la­ta­in­kat gyűj­töt­tem össze.

Repü­lő­jegy fog­la­lá­si tip­pek Euró­pán belül

Manap­ság nem olyan kivál­tás­ágos és luxus repü­lő­vel utaz­ni, főleg nem Euró­pán belül. A fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok­nak köszön­he­tő­en pár óra alatt, néha egész hihe­tet­len áron elér­het­jük álma­ink uta­zá­si cél­pont­ját. Sok­szor még itt­hon isszuk a reg­ge­li kávén­kat, a vacso­rát pedig már akár a ten­ger­par­ton egy kiadós lubic­ko­lás után költ­jük el vala­mely medi­ter­rán ország­ban vagy éppen aktu­á­lis ked­venc váro­sunk­ban észa­kon egy fel­fe­de­ző séta után. Igen, mi is több­sé­gé­ben eze­ket vesszük igény­be, és ezen légi­tár­sa­sá­gok árait, újabb úti­cél­ja­it figyel­jük szün­te­le­nül. Néz­zük csak, mi mit és hogyan csi­ná­lunk, hogyan foglalunk!

Hír­le­vél fel­irat­ko­zás, Soci­al media követés

Elő­ször is, aján­lom, hogy irat­koz­za­tok fel a külön­bö­ző légi­tár­sa­sá­gok hír­le­ve­le­i­re, köves­sé­tek face­book olda­lu­kat, így biz­tos nem marad­tok le egy-egy jó lehe­tő­ség­ről. Való­ban elsők közt érte­sül­het­tek az aktu­á­lis pro­mó­ci­ók­ról. Én a hagyo­má­nyos légi­tár­sa­sá­gok­nál is jó ötlet­nek tar­tom, bár ők sok­szor inkább ten­ge­ren túli útja­ik­ra helye­zik a hang­súlyt. Volt azon­ban olyan tapasz­ta­la­tom is, hogy már a fel­irat­ko­zás­hoz kvázi köszö­net­képp egy kisebb ked­vez­ményt biz­to­sí­tot­tak az első rep­jegy fog­la­lá­sá­nál bizo­nyos idő inter­val­lu­mon belül.

Tájé­ko­zódj fog­la­lás előtt, hogyan spórolj

Az egyre nagyobb ver­seny­hely­zet a fapa­do­sok­nál sok­szor egé­szen elké­pesz­tő­en jó ára­kat ered­mé­nyez­het bizo­nyos úti célok ese­té­ben. Én két dolog­ra sze­ret­ném fel­hív­ni ilyen­kor a figyel­me­te­ket, amit én is min­dig szá­mí­tás­ba veszek.

Az egyik, hogy az ilyen légi­tár­sa­sá­gok az alap­szol­gál­ta­tá­sért, tehát az egyén A pont­ból B pont­ba tör­té­nő utaz­ta­tá­sá­ért kérik a repü­lő­jegy árát, min­den más, mint a poggyász, a spe­ci­á­lis ülő­hely, stb. plusz pénz. Ezért tud­ják a rep­jegy ára­kat ala­cso­nyan tar­ta­ni, hisz az, hogy ablak­nál ülsz vagy igény­be veszel bár­mi­lyen fedél­ze­ti plusz szol­gál­ta­tást, az a te egyé­ni szük­ség­le­ted, ezért más, aki­nek nincs rá igé­nye, miért fizes­sen töb­bet? Sze­rin­tem ez ért­he­tő, és egy­ér­tel­mű kel­le­ne, hogy legyen. Meg­van min­den tár­sa­ság­nak az uta­zá­si sza­bály­za­ta, poggyász sza­bá­lyok, így ennek meg­fe­le­lő­en eldönt­he­ted, hogy igény­be veszed vagy sem. Amit én aján­lok, hogy mér­le­gelj, tudd, hogy neked mire van szük­sé­ged, és ennek fényé­ben azt, hogy miért mit vársz cse­ré­ben. Amit én min­dig meg­fon­to­lok, hogy kell‑e tény­leg fel­adott poggyász vagy elférünk‑e egy kézi­ben. Igen, még én is haj­la­mos vagyok néha töb­bet pakol­ni a kel­le­té­nél, de való­ban szükséges‑e az egész lakást vinni. Euró­pán belü­li jára­tok ese­té­ben spó­rol­ha­tunk az ülés­vá­lasz­tá­son is. Nem gon­do­lom, hogy egy-két órát ne lehet­ne kibír­ni anél­kül, hogy a párunk mel­let­tünk üljön, hanem egy sor­ral arrébb. Én az utób­bi idők­ben amú­gy­is végig­al­szom a repü­lő­utat, így mi ezt a sors­ra bízzuk.
A másik, amit érde­mes kiszá­mol­ni, kicsit job­ban utá­na­jár­ni a dolog­nak fog­la­lás előtt, az az érke­zé­si rep­tér elhe­lyez­ke­dé­se. A fapa­dos jára­tok több város ese­té­ben nem a köz­pon­ti, váro­si rep­te­ret hasz­nál­ják gaz­da­sá­gos­sá­gi okok­ból, hanem a távo­labb eső kisebb rep­te­ret. Ilyen ese­tek­ben érde­mes fog­la­lás előtt utá­na­jár­ni, hogy milyen elju­tá­si lehe­tő­sé­gek van­nak az adott cél­ál­lo­más­ra, mennyi­be kerül a transz­fer, a taxi, és hogy mikor érke­zik vagy indul a gépünk, milyen transz­fer­idők­kel és lehe­tő­sé­gek­kel kell szá­mol­nunk. Van­nak olyan eshe­tő­sé­gek, hogy az amúgy nagyon olcsó repü­lő­jegy már nem is lesz annyi­ra kifi­ze­tő­dő, így ez az a pont, ami­kor érde­mes ráke­res­ni a hagyo­má­nyos légi­tár­sa­ság jára­ta­i­ra is, mert elő­for­dul, hogy jobb áron és jobb fel­té­te­lek­kel tud­juk meg­va­ló­sí­ta­ni az utazást.

Repü­lő­jegy fog­la­lás­nál előny a rugalmasság

Az uta­zás ter­ve­zé­si folya­ma­tát bemu­ta­tó blog­be­jegy­zé­sem­ben már kitér­tem arra, hogy a mi jel­sza­vunk a rugal­mas­ság. Ezt sze­ret­ném itt is kihang­sú­lyoz­ni, mivel nem keve­set lehet vele spó­rol­ni egy-egy repü­lő­jegy fog­la­lá­sá­nál. Érde­mes idő­sza­kot meg­ad­ni magunk­nak, és azt mon­da­ni, nem baj, ha nem szom­bat­tól szom­ba­tig tart a nya­ra­lás, hanem kedd­től ked­dig pél­dá­ul. Vagy, ami nálunk szo­ká­sos, hogy meg­van az úti­cél, és figyel­jük a rep­je­gyek ala­ku­lá­sát, s ha talá­lunk olyant, ami az anya­gi kere­tek­nek meg­fe­le­lő, nem habo­zunk a fog­la­lás­sal. Szin­te min­den olda­lon lehet havi, éves nap­tár­né­zet­ben keres­ni, amely segít­ség lehet ebben a szi­tu­á­ci­ó­ban. Régeb­ben volt egy olyan elfo­ga­dott elv, hogy két hónap­pal az uta­zás dátu­ma előtt a leg­jobb fog­lal­ni, ilyen­kor talál­ni a leg­jobb áron a repü­lő­je­gye­ket. Sze­rin­tem ez ma már kevés­bé igaz, de tény, hogy 1 – 1,5 hónap­pal előt­te szok­tunk mi is nagy­já­ból fog­lal­ni, viszont elő­for­dult már, hogy sok­kal bor­so­sabb áron, mint két hét­tel később lett volna vagy 2,5 hónap­pal koráb­ban volt ugyan­azo­kon a dátu­mo­kon. Én azt taná­cso­lom, döntsd el mennyit szánsz rá, és fog­lalj, ha találsz azon az áron!

Egy apró ész­re­vé­tel még eszem­be jutott: a péntek-szombati indu­lás és a vasár­na­pi vissza­út Buda­pes­tet tekint­ve szin­te kivé­tel nél­kül maga­sabb árka­te­gó­ri­á­ba esnek főleg a frek­ven­tált úti­cé­lo­kat nézve. Sze­ren­csés ilyen­kor egy csütörtök-szombat, vagy ha bele­fér hét­fői haza­út­ban gon­dol­kod­ni pél­dá­ul hosszú hét­vé­gék tervezésénél.

Nem utol­só dolog, hogy ha napon­ta ráke­re­sünk a kívánt repü­lő­jegy­re, akkor ezt inkog­ní­tó üzem­mód­ban tegyük, mivel az ára­kat a sok­szo­ri kere­sés­sel fel­jebb tor­náz­hat­juk, és más-más kere­ső­ben újra­ke­re­sés­kor is jobb árat adhat ki a rendszer.

Gon­dol­já­tok át azt a lehe­tő­sé­get is, hogy kom­bi­nál­já­tok a légi­tár­sa­sá­go­kat. Nem biz­tos, hogy min­dig, min­den útvo­na­lon és dátu­mon az adott tár­sa­sá­gé a leg­ol­csóbb. Van­nak olyan úti­cé­lok, ame­lye­ket – sze­ren­csé­re – repül mond­juk a wiz­zair és a rya­nair is, így elő­for­dul­hat, hogy a kiut­zás idő­pont­já­ban az egyik­nél talál­tok jobb áron repü­lő­je­gyet, a haza­u­ta­zást tekint­ve pedig a másik­nál. A fapa­do­sok­nál ez egy nagy előny, hogy utan­ként veszed meg a repü­lő­je­gyet, és nem oda-vissza útra.

A kom­bi­ná­lást lehet akár másik város, másik rep­tér érte­lem­ben is hasz­nál­ni. Ha a csil­lag­tú­rák helyett a két állo­má­sos, vagy akár több meg­ál­lós uta­zás is szóba jöhet, akkor még több alter­na­tí­va között keres­het­tek, és még való­szí­nűbb, hogy gaz­da­sá­go­san meg­va­ló­sít­hat­já­tok az uta­zást. Mon­dok egy pél­dát, ami velünk meg­tör­tént. Mikor Por­tu­gá­li­á­ba utaz­tunk, Lissza­bon volt a cél. A ter­ve­zés során rájöt­tünk, hogy Porto is bele­fér az időnk­be, az anya­gi kere­tünk­be, és ha már arra járunk, nem akar­juk kihagy­ni. Úgy ter­vez­tük ezért, hogy Por­to­ba repü­lünk és vissza­fe­le pedig Lissza­bon­ból indu­lunk Buda­pest­re. Így két útvo­na­lon néze­get­tük a repü­lő­je­gye­ket, ame­lyek egyre csak kúsz­tak fel­fe­le árban. Aztán jött az ötlet, mi lenne, ha for­dí­tott sor­rend­ben is meg­néz­nénk? Végü­lis ugyan­azt lát­juk, csak más napi sor­rend­ben. Ennek köszön­he­tő­en töre­dék áron jár­tuk be Lissza­bon­tól Por­to­ig Portugáliát.

Aján­lott web­ol­dal, applikáció

Szin­te kivé­tel nél­kül az adott légi­tár­sa­ság saját hon­lap­ján a leg­ér­de­me­sebb fog­lal­ni. Mi min­dig ezt hasz­nál­juk, illet­ve a wiz­zair ese­té­ben, a wizz dis­count club tag­sá­gi elő­nye­it érde­mes átgon­dol­nia min­den­ki­nek, aki egy évben leg­alább három­szor uta­zik. Azok­nak már min­den továb­bi nél­kül meg­éri a befek­te­tett összeg.

Egy tipp, ha a rugal­mas­ság­ra vonat­ko­zót meg­fo­gad­já­tok. Bizo­nyos desz­ti­ná­ci­ók ese­té­ben érde­mes az ára­kat, de eleve az indu­lá­si, érke­zé­si idő­pon­to­kat is össze­ha­son­lí­ta­ni a közel­ben talál­ha­tó repü­lő­te­rek­ről indu­ló jára­to­ké­val. Bécs­ből pél­dá­ul sok­szor talál­ni jobb áron, vagy eleve olyan cél­pont­ra indu­ló jára­tot, ame­lyet Buda­pest­ről köz­vet­le­nül nem tudunk elér­ni. Amit a leg­utób­bi idők­ben tapasz­tal­tam pél­dá­ul, hogy ugyan Budapest-Málta útvo­na­lat repü­li a wiz­zair és a rya­nair is, de ápri­lis­tól már a wiz­zair Deb­re­cen­ből is, és talál­ni akár fősze­zon­ra is innen „nevet­sé­ge­sen olcsón“ rep­je­gye­ket. Aki vál­lal­ná a nem buda­pes­ti indu­lást, annak aján­lom az azair hon­la­pon való bön­gé­szést, ahol beál­lít­hat­juk a cél­ál­lo­mást, meg­ad­hat­juk rugal­ma­san a kiin­du­ló és cél­ál­lo­mást is, és kilis­táz­za növek­vő sor­rend­ben a repü­lő­je­gyek elér­he­tő­sé­gét. Könnyű, egy­ér­tel­mű a hasz­ná­la­ta magyar nyel­ven elér­he­tő beállításokkal.

Mobil app­li­ká­ci­ók közül én nem­rég talál­tam rá a „Hot Flights“ nevű alkal­ma­zás­ra, amely szin­tén magya­rul könnyen hasz­nál­ha­tó szű­ré­si fel­té­te­lek­kel kilis­táz­za az aktu­á­li­san elér­he­tő repü­lő­je­gyet a hagyo­má­nyos légi­tár­sa­sá­gok jára­ta­it is figye­lem­be véve. Egy­elő­re bar­tá­ko­zom vele, de első­re tetszik.

Őszin­tén szól­va, nem gon­dol­tam, hogy ennyi mon­da­ni­va­lóm van a rep­jegy­fog­la­lás­sal kap­cso­lat­ban, ennyi min­den­re oda­fi­gye­lünk és ennyi ener­gi­át bele­fek­te­tünk, mint ahogy leír­tam. Nekem vala­hogy ezek úgy érzés­ből jön­nek, kicsit auto­ma­ti­kus lépé­sek. Azon­ban bízom benne és remé­lem, hogy akad köz­te­tek olyan, aki­nek egy kis segít­sé­get, tám­pon­tot nyúj­tok ezzel a blog­be­jegy­zés­sel, és nem bán­já­tok, hogy ilyen hosszú­ra sikeredett!

Emi­att viszont sze­ret­nék a szál­lás­fog­la­lás­nak, az azzal kap­cso­la­tos szo­ká­sa­ink­nak, tipp­je­ink­nek is egy külön blog­be­jegy­zést szen­tel­ni. Sze­rin­tem ezzel kap­cso­lat­ban is van mit mon­da­nom, mesél­nem, és hátha tudok egy-két hasz­nos ötle­tet is adni.

Így hát tart­sa­tok velünk, a #kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök IV. részé­ben erről lesz szó!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply

  • Goog­le Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegyzések