Bér­le­tek Euró­pá­hoz – Az uta­zás és fel­fe­de­zés élmé­nye

2019. március 5.

Sok­szor elgon­dol­ko­dom mos­ta­ná­ban, hogy mennyi­re kitá­rult előt­tünk a világ az utób­bi évti­ze­dek­ben, hogy mennyi­re átren­de­ződ­tek az uta­zá­si szo­ká­sok. Gon­do­lok itt arra, hogy szin­te hatá­rok nél­kül, külö­nö­sebb fej­fá­jás nél­kül vilá­got lát­ha­tunk, Euró­pán belül akár egy‐két órán belül mesés helyek­re jut­ha­tunk el repü­lő­vel, autó­val meg pláne.

Eszem­be jut sok­szor, hogy mennyi­re hát­tér­be szo­rul manap­ság a vonat vagy a távol­sá­gi busz, mint köz­le­ke­dé­si esz­köz egy uta­zás­hoz. Be kell, hogy vall­jam, a maga elő­nye­i­vel és hát­rá­nya­i­val, én sze­re­tem eze­ket is. A maga szép­sé­ge­i­vel és kel­le­met­len­sé­ge­i­vel együtt, ahogy mon­dom, és szí­ve­sen hasz­nál­juk mind­ket­tőt, mikor mire van éppen igé­nyünk, mikor hova mivel lehet gaz­da­sá­go­sab­ban eljut­ni.

Mivel töb­ben van­nak azért ezen az állás­pon­ton, így ebben a bejegy­zés­ben muta­tok két tip­pet egy euró­pai kör­uta­zás­hoz. Két köz­le­ke­dé­si típus, két bér­let fel­fe­de­zők­nek, amit – úgy gon­do­lom – nem árt, ha isme­rünk.

Inter­ra­il – vonat Euró­pa fel­fe­de­zé­sé­hez

Az Inter­ra­il egy euró­pai vona­tos kör­uta­zás­hoz ide­á­lis lehet, vagy tulaj­don­kép­pen egy ország tüze­tes bejá­rá­sá­hoz is. Két alap­ve­tő típu­sa van: a Glo­bál, ami több orszá­got érin­tő uta­zás­hoz vált­ha­tó, illet­ve az Egy­or­szá­gos, amellyel mond­juk Spa­nyol­or­szá­got sze­ret­nénk hatá­ra­in belül vonat­tal fel­fe­dez­ni vagy a kirán­du­lá­sa­in­kat vonat­tal meg­ten­ni.

Amit tudni kell róla, hogy névre szóló, és a válasz­tott típus­nak meg­fe­le­lő­en kor­lát­lan uta­zást tesz lehe­tő­vé. Ter­mé­sze­te­sen a szo­ká­sos ked­vez­mé­nyek érvé­nye­sít­he­tő­ek itt  vásár­lás­kor, illet­ve az úti­költ­sé­gen kívül egyéb ked­vez­mé­nyek­re is jogo­sít. Pél­dá­ul néhány busz‐ és hajó­tár­sa­ság jára­ta­in díj­men­tes vagy ked­vez­mé­nyes uta­zást biz­to­sít,  vagy épp ked­vez­mé­nyes szál­lás­fog­la­lá­si lehe­tő­sé­get, és ked­vez­mé­nye­ket prog­ra­mok­ra, múze­u­mok­ba. Sőt, cso­mag­aján­la­tok közül is válo­gat­ha­tunk néhány desz­ti­ná­ci­ó­ra, ese­mény­re test­re szab­va.

Saját pél­dát hozva, nekünk nagyon szim­pa­ti­kus az Inter­ra­il Spain Pass a júni­u­si mad­ri­di, spa­nyol­or­szá­gi uta­zá­sunk­hoz. Spa­nyol­or­szág­ban ugyan­is magas szín­vo­na­lú a vonat­köz­le­ke­dés, és hát ennek meg­fe­le­lő­en a jegy­árak is maga­sab­bak. Nyolc napra, vagy­is nyolc kirán­du­lás­hoz egy hóna­pon belül sza­ba­don fel­hasz­nál­ha­tó a bér­let, amely 281 EUR (2019‐es adat). Min­ket komo­lyan elgon­dol­kod­tat ez a lehe­tő­ség!

Fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­se­te­ket?
Bővebb infor­má­ci­ót, bérlet‐ és árkal­ku­lá­tort talál­tok az Inter­ra­il saját hon­lap­ján.

Inter­f­lix – busz Euró­pa fel­fe­de­zé­sé­hez

A FlixBus‐t már olvas­hat­tá­tok sok­szor a blo­gon, mint uta­zá­sa­ink­hoz hasz­nált tár­sa­sá­got, s nekünk eddig még nagyobb gon­dunk nem volt velük, így bát­ran aján­lom. Nagyon jó lefe­dett­sé­ge van Euró­pá­ban, és most már Buda­pes­ten kívül is több vidé­ki város­ból elér­he­tő.

Az Inter­F­lix tulaj­don­kép­pen öt város fel­fe­de­zé­sét biz­to­sít­ja mind­össze 99 EUR‐ért (2019‐es adat). Oda‐vissza uta­zás­ra nem hasz­nál­ha­tó fel, de kör­uta­zás jel­leg­gel ez egy nagyon jó lehe­tő­ség, azaz egy út alatt három‐négy várost egy­szer­re meg­lá­to­gat­ha­tunk.

Amit még fon­tos tudni, hogy névre szóló, három hóna­pon belül fel kell hasz­nál­ni, és csak köz­vet­len utak­ra érvé­nyes. Erre bőven tud­nék utat, uta­kat ter­vez­ni, kér­dés, hogy kit mi érde­kel, merre indul­na szí­ve­sen, és mennyi időt haj­lan­dó egy­hu­zam­ban ülve, buszon töl­te­ni.

Fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­se­te­ket?
Bővebb infor­má­ci­ót és a jegy­vá­sár­lá­si lehe­tő­sé­get meg­ta­lál­já­tok a Flix­Bus olda­lán.

Nagyon jó alter­na­tí­vák lehet­nek ezek olya­nok szá­má­ra is, akik fél­nek a repü­lés­től, vagy akik­nek nincs autó­juk, eset­leg repül­nek egy cél­ál­lo­más­ra, de ott nem bérel­nek autót, vagy egy­sze­rű­en csak élmény­ként fog­ják fel az uta­zást.

Az Inter­ra­ilt mi most készü­lünk igény­be venni, a FlixBus‐t viszont már szám­ta­lan­szor hasz­nál­tuk uta­zá­sa­ink során. Nem egy­szer jutot­tak eszem­be az ilyen utak alatt gye­rek­ko­rom isko­lai kirán­du­lá­sai és szak­mai tanul­mány­út­jai. A régi szép emlé­kek és a nosz­tal­gia miatt is őszin­tén mon­dom, min­dig meg­ér­te! Vál­lal­já­tok a kalan­do­kat és sze­rez­ze­tek minél több élményt!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 11 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mondhatni, innen már karnyújtásnyira van Luqa, Málta repülőtere✈️ A fotót Birzebugga közelében, Nadur állomásnál készítettük, ahonnan a part mentén Marsaxlokkba tettünk egy klassz kis gyalogtúrát👣 A sziget ezen részét és a Malta Freeportot látjuk meg először közelebbről a leszálláskor🧐 Nekem minden alkalommal már itt bizsereg a gyomrom, felcsillannak a szemeim és széles mosoly ragad az arcomra😍 //Nem wizzair reklám, így említsük meg, hogy a ryanair járatánál is ugyanez a helyzet😁// ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A Nagy Kikötő bejárata🛳⚓️🛶
  Sliema Ferries állomásától indulnak kirándulóhajók, melyek Valletta körül tesznek egy nagy kört; szuper kirándulás szerintem. Aki szeretné minden oldalról megszemlélni Valletta-t, a Manoel-szigetet és a Három várost testközelből a vízről, annak ajánlom, vegyen részt egy ilyen kiránduláson! Mesés fotókat készíthettek és sok érdekességet is megtudhattok az audio guide-on keresztül.
  #malta #valletta #grandharbour #cruise #boat #sightseeing #grandharbourtour #málta #nagykikötő #hajókirándulás #hajóstúra #kalandlista #travelblog #travelphotography
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Exiles Bay, Sliema

  Aki szereti a macskákat, annak #Málta a földi paradicsom. A legnagyobb és legszínesebb Sliema Tower Roadjára néz egy nagyon kellemes hangulatú parkból, ahol egyébként jól tartott igazi cicusok is sütkéreznek a napon vagy épp az árnyékban heverésznek. Barátságosak, tiszták és Málta igazi nevezetességei közé tartoznak🐱😍🇲🇹
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ki szereti még rajtam kívül az ilyen és ehhez hasonló piktogramos térképeket? Ez egy képeslap, amit a legelső vallettai városnézésünk kezdetekor vásároltam anno, és az útikönyv ezek után mehetett a hátizsákba, az élmények pedig jöhettek. Most megtaláltam, így megosztom veletek, legyen nektek is szuper napotok #Valletta-ban!🇲🇹😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ki tudja megmondani hány templom van összesen Máltán? Könnyen meg lehet ezt jegyezni, ugyanis minden napra jutna egy, ha egy év minden napján felkeresnénk egyet😁 A 365-ből az egyik legpompásabb - bár iszonyat nehéz a választás - Mellieha-ban található mesés kilátással, illetve rálátással a Mellieha Bay-től vagy a szemközti gerincen végigsétálva. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Esti városnézést, Valletta-t fényárban úszva nem szabad kihagyni! Hogy romantikus, az nem is kifejezés!😍

  #valletta #malta #szeretemképek #victoriagate #maltabynight #vallettabynight #vallettalights #mustseeinvalletta #mustseeinmalta #maltaphoto #maltaphotoblog #travelblog #maltablog #maltatravelblog #kalandlista #málta
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Senglea, vagy más néven L-Isla
  A Három város egyikéből hoztam ma este egy kis hangulatfotót. Sokan csak Birgut (Vittoriosa) fedezik fel, de érdemes a mellette lévő félszigeten is tenni egy sétát, hamisítatlan máltai hangulatú utcák várnak itt. Szerintem még nyugodtabb is, mint Birgu, és még könnyebb úgy érzésre rátalálni a kincsekre.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Wied Il-Ghasri, Gozo
  Mutatok egy újabb titkos gyöngyszemet Gozo-ról, ahova érdemes ellátogatni. Marsalforntól nyugatra, a sólepárlók után található ez a szűk kis öböl hatalmas sziklák között, ahova egy meredek lépcsősoron lehet lesétálni. Gyönyörű színek és romantikus hangulat, mi kellhetne még? Nézzetek körbe 360 fokban!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek