Bruges, ahogy mi sze­ret­nénk látni

2017. május 10.

Flandria a bakancs­lis­tán, de hogy miért is? Milyen uta­zá­si ter­vet dol­goz­tam ki? Most meg­osz­tom vele­tek, jár­já­tok be ti is ezt a vidé­ket.

Bruges, a bájos kis belga város Flandria tar­to­mány­ban ren­ge­teg turis­tát vonz min­den évszak­ban. Úgy hír­lik, igazi idő­uta­zás a város­ba érkez­ni. Nem tudom ki hogy van vele, én sok­szor utaz­nék vissza az idő­ben, leg­több­ször hogy újra­él­hes­sek kel­le­mes pil­la­na­to­kat vagy talán leg­in­kább meg­ál­lí­ta­nám ilyen­kor az időt. Bruges‐nek sike­rült, hiszen ismert­sé­gét a turis­ták köré­ben a közép­kor óta alig vál­to­zott óvá­ro­sá­nak köszön­he­ti.

Az első turis­tá­it a 19. szá­zad máso­dik felé­ben a gaz­dag brit és fran­cia közön­ség alkot­ta. Kiemelkedő euró­pai integ­rá­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ért 1960‐ban Európa‐díjat kapott a város és 2002‐ben visel­te Salamanca‐val egy­idő­ben az Európa Kulturális Fővárosa címet. Történelmi bel­vá­ro­sa pedig 2000 óta az UNESCO Világörökség részét képe­zi.

Sokszor ille­tik az “Észak Velencéje” név­vel is, – úti­köny­vek fotó­it néze­get­ve jog­gal – s szá­mos csa­tor­ná­ján hajó­ki­rán­du­lást is lehet tenni, így olyan része­it is fel­fe­dez­ni a város­nak, amik gya­lo­go­san nem lát­ha­tó­ak.

Képek: www.travelpast50.com, www.expedia.com, www.telegraph.co.uk, www.flickr.com

In Brugge c. film (magyar címe: Erőszakik) tulaj­don­kép­pen egy úti­könyv is lehet­ne a város­hoz, min­den fon­tos neve­ze­tes­ség fel­lel­he­tő a 2008‐as Colin Farrell és Ralph Fiennes fősze­rep­lé­sé­vel készült pro­duk­ci­ó­ban. Aki nem látta még, annak köte­le­ző, főleg ha ked­vet érez ezt a fes­tői belga várost meg­lá­to­gat­ni. A #kaland­lis­ta bakancs­lis­tá­já­ra is ennek a film­nek köszön­he­tő­en került fel és indult el egy ideje a ter­ve­zés.  

Hogy egy kosz­tü­mös film dísz­le­té­nek is beil­lő város­ban mit érde­mes meg­néz­ni?

 • Belfry‐torony, 366 lép­cső­fok meg­má­szá­sá­val gyö­nyö­rű kilá­tás nyí­lik a város­ra (az a film köz­pon­ti szín­he­lye is)
 • Miasszonyunk‐templom, ahol meg­te­kint­he­tő Michelangelo Madonna‐szobra, amely az egyet­len olyan szo­bor, amely még a mes­ter éle­té­ben hagy­ta el Itáliát
 • Szent János Kórház, az egyik leg­ré­gibb, még ma is műkö­dő kór­ház
 • A város­há­za és köz­vet­len mel­let­te a Szent Vér‐bazilika
 • Beguin‐házak, apá­ca­zár­da ker­tes udvar­ral, víz­zel kör­be­vé­ve
 • Csokoládémúzeum, a cso­ko­lá­dé tör­té­ne­té­nek bemu­ta­tó­ja három eme­le­ten egy kis kós­to­ló­val a végén.

A vége­lát­ha­tat­lan cso­ki­vá­lasz­ték mel­lett a világ­hí­rű belga sörö­ket is illik ha nem is végig, de kipró­bál­ni egyet‐egyet, illet­ve Bruges a csip­ké­ről is híres és a Csipkemúzeumát is kihagy­ha­tat­lan prog­ram­ként emle­ge­tik beszá­mo­lók.

Utazás és köz­le­ke­dés a város­ba és a város­ban

Brüsszel köz­pon­ti pálya­ud­va­rá­ról rend­sze­re­sen indul­nak vona­tok, melyek­kel kb. egy óra alatt meg­kö­ze­lít­he­tő Bruges, de szin­te min­den nagyobb város elér­he­tő a fő vas­út­ál­lo­más­ról. A helyi köz­le­ke­dést az óvá­ros­ban leg­in­kább gya­log ajánl­ják vagy bicik­li­vel. A többi belga, hol­land váro­sok­hoz hason­ló­an Bruges‐ben is ren­ge­teg a bicik­lis és előny­ben is része­sí­tik őket az autó­val köz­le­ke­dők­kel szem­ben. Fontosnak tar­tom itt meg­em­lí­te­ni, Belgium leg­mo­der­nebb és máso­dik leg­na­gyobb kikö­tő­je a Zeebrugge, mely egy­ben Európában az egyik leg­fon­to­sabb is.

#kaland­lis­ta uta­zá­si tipp­je

Többször kacér­kod­tam már egy bruges‐i hét­vé­ge gon­do­la­tá­val, néze­get­tem repü­lő­je­gye­ket is és hát egész Flandria még hiány­zik a kaland­lis­tánk­ról. 

Amit meg­va­ló­sít­ha­tó­nak tar­tok egy élmény­te­li és lát­ni­va­lók­ban gaz­dag uta­zás­hoz, azt most meg­osz­tom vele­tek is; ha ked­vet kap­tok, indul­ja­tok el, biz­tos vagyok benne, hogy egy­szer látni kell.

Budapestről több légi­tár­sa­ság is indít köz­vet­len jára­tot Brüsszelbe. A Brüsszel Airlines a váro­si rep­tér, így ha ide érke­zünk vonat­tal cél­sze­rű tovább­utaz­ni Bruges‐be. A WizzAir vagy Ryanair jára­ta­i­val Brüsszel Charleroi rep­tér­re érke­zünk, ahon­nan érde­me­sebb a köz­vet­len transz­fer­busszal indul­ni és költ­ség­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dás is. Menetrend, árak és fog­la­lás a www.flibco.com olda­lon elér­he­tő. Bruges‐ben én két napot – ha nem töb­bet – min­den­képp java­sol­nék eltöl­te­ni, egyet a város­né­zés­sel, a köte­le­ző lát­ni­va­lók fel­fe­de­zé­sé­vel, egy mási­kat pedig, hogy beszip­pant­suk magunk­ba mind­azt az külön­le­ges lát­ványt, érzést, amit nyújt­hat a közép­ko­ri épü­le­te­i­vel, macs­ka­kö­ves kis utcá­i­val, csip­kés ház­te­tő­i­vel és roman­ti­kus csa­tor­ná­i­val a város, mely­ből csak a jövő­be utaz­ha­tunk. Szerintem kihagy­ha­tat­lan a ten­ger­part és a kikö­tő egy olyan város­nál, egy olyan ország­ban, ahol ez a tör­té­nel­me részét képe­zi. Oostende mind­össze tizen­öt perc alatt elér­he­tő, így szán­junk erre is egy kis időt. Flandria fel­fe­de­zé­sét foly­tat­hat­juk Ghent váro­sá­ban, mely észak­ke­le­ti irány­ban halad­va szin­tén keve­sebb mint fél órán belül elér­he­tő. Egy város­né­zés, egy kis ismer­ke­dés után utun­kat tovább­ve­zet ezen irány­ban és Antwerpen min­den­képp legyen több­na­pos az úti­terv­ben. Vonattal a Bruges‐Antwerpen vona­lon könnyen köz­le­ked­he­tünk és a két város közti távol­ság is max. két óra. A vona­tok­ról tájé­ko­zód­ha­tunk és jegyet fog­lal­ha­tunk a www.trainline.eu olda­lon, melyet ugyan más viszony­la­ton, de hasz­nál­tunk már és min­den zök­ke­nő­men­te­sen sike­rült. Utunkat, ha tér­ké­pen is meg­né­zi­tek, innen egy­sze­rűbb hol­land föl­dön befe­jez­ni és Eindhovenből repül­ni haza, amit több­nyi­re ked­ve­ző áron meg­te­he­tünk. Antwerpen és az eind­ho­ve­ni rep­tér között köz­vet­len transz­fer össze­köt­te­tés van, melyet a Terravision cég üze­mel­tet és más­fél óra alatt a rep­tér bejá­ra­tá­hoz “repít”. További infor­má­ció és fog­la­lás a www.terravision.com elér­he­tő­sé­gen lehet­sé­ges.

Amennyiben van még egy kis idő­tök, ked­ve­tek foly­tat­ni a baran­go­lást Eindhovenből, koráb­ban írt cik­kem is segít­ség lehet a ter­ve­zés­hez, így olvas­sá­tok az “Eindhoven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy” bejegy­zést sze­re­tet­tel.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

 

Hozzászólás

 • Google Translate

 • Kövess min­ket:

 • Hírlevél

 • Booking.com Booking.com
 • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek