Uta­zás Kiál­lí­tás: Menni vagy nem menni?

2019. február 03.

Ha feb­ru­ár vége, már­ci­us eleje, akkor évek óta Uta­zás Kiál­lí­tás! A szak­ma erre készül egész év ele­jén és a láto­ga­tók is már nap­tár­ba vésik az idő­pon­tot. Kíván­csi vol­tam, ki mennyi­re jegy­zi ezt az éves nagy turisz­ti­kai ren­dez­vényt, kilátogattok‑e infor­má­ci­ó­kat gyűj­te­ni, eset­leg a nya­ra­lá­so­to­kat lefog­lal­ni, így pár nap­pal ezelőtt sza­va­zás­ra bocsá­tot­tam a kér­dést a Face­book olda­lun­kon. Most az én gon­do­la­ta­i­mat szed­tem össze róla ebben a blogbejegyzésben.

Tud­tá­tok, hogy már több, mint 40 éve várja a buda­pes­ti Uta­zás Kiál­lí­tás az utaz­ni vágyó­kat ilyen­kor? Hihe­tet­len szá­mom­ra, és nagyon is irigy­ke­dem most az idő­sebb gene­rá­ci­ók­ra, szak­mai pél­da­ké­pe­im­re, taná­ra­im­ra, akik a kez­de­tek­től fogva nap­ja­in­kig átél­ték a fej­lő­dé­sét, emlé­ke­ik van­nak a folya­ma­tos vál­to­zá­sok­ról. 1977. óta meg­fi­gyel­het­nénk mind Magyar­or­szág tör­té­ne­tét, mind a magya­rok uta­zá­si szo­ká­sa­it, lehe­tő­sé­ge­it egy – marad­junk stí­lu­so­sak – idő­uta­zá­son. Sok érde­kes­sé­get, szá­munk­ra talán már elkép­zel­he­tet­len dol­got tapasz­tal­nánk szerintem.

A HUNGEXPO Zrt. szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló mind az uta­zás iránt érdek­lő­dők olda­lá­ról, mind pedig a turisz­ti­kai szol­gál­ta­tók szé­les köré­ben érdek­lő­dés­re szá­mot­te­vő ren­dez­vény évről évre meg­ren­de­zés­re kerül, kisebb-nagyobb sike­re­ket köny­vel­ve el magá­nak, még ennyi idő után is. Az tény, hogy vál­toz­nak a körül­mé­nyek, vál­to­zik az érdek­lő­dés, és lépést kell tar­ta­ni a szer­ve­zők­nek az igényekkel.

Uta­zá­si kiál­lí­tást, vásárt vagy bör­zét jópár évvel koráb­ban min­den nagyobb város­ban, megye­szék­he­lyen tar­tot­tak hason­ló idő­pont­ban, ma már azon­ban keve­sebb nagy­vá­ros képes erre. Én gye­rek­ko­ro­mat és közép­is­ko­lás éve­i­met Pécsen töl­töt­tem, így itt ismer­ked­tem meg az uta­zá­si szak­má­val és az uta­zás kiál­lí­tás vilá­gá­val. Emlék­szem, mek­ko­ra élmény volt szak­mai kirán­du­lás­ként elő­ször részt venni a buda­pes­ti kiál­lí­tá­son. Jóval nagyobb terü­le­ten, több ezer ember­rel és min­den a pia­con vala­mi­re való uta­zá­si iro­dá­val talál­koz­ni, egy közös pon­tot talál­ni a sok-sok láto­ga­tó és szol­gál­ta­tó között az érdek­lő­dé­si körö­ket tekint­ve, felejt­he­tet­len élmény volt. Isme­re­te­ket bőví­tet­tünk, kap­cso­la­to­kat ala­kí­tot­tunk ki, és éve­ken keresz­tül temér­dek kata­ló­gus­sal, uta­zá­si kiad­vánnyal tér­tünk haza, melye­ket napo­kig, hete­kig tanul­má­nyoz­tunk. Akko­ri­ban még az inter­net, az uta­zá­si face­book cso­por­tok vagy akár az uta­zá­si blo­gok még isme­ret­len fogal­mak vol­tak. Ezen, eze­ken a kiál­lí­tá­so­kon tud­tunk a leg­in­kább infor­má­ci­ót sze­rez­ni, cél­irá­nyo­san keres­ni, illet­ve az uta­zá­so­kat, nya­ra­lá­so­kat szá­mot­te­vő ked­vez­ménnyel foglalni.

Az elmúlt évek­ben úgy gon­do­lom, hogy a gaz­da­sá­gi vál­ság, az inter­net és a face­book szé­les­kö­rű fel­hasz­ná­lá­sá­nak elter­je­dé­se kicsit átren­dez­te, átala­kí­tot­ta az uta­zás kiál­lí­tá­sok fel­épí­té­sét, rang­ját is. Saj­nos sok nega­tí­vu­mot hal­lot­tam mind szak­mai oldal­ról, pél­dá­ul hogy mennyi­re éri meg egy uta­zá­si iro­dá­nak itt kiál­lí­ta­ni, mind láto­ga­tói szem­pont­ból a belé­pő­jegy és a kapott infor­má­ció, szol­gál­ta­tás árát, szín­vo­na­lát tekintve.

Az idei feb­ru­ár 21 – 24. között meg­ren­de­zés­re kerü­lő Uta­zás Kiál­lí­tást én min­den­eset­re izga­tot­tan és kíván­csi­an várom. Évek marad­tak ki nálam a tapasz­ta­lat terén, így a kiál­lí­tók név­so­rát átte­kint­ve kicsit meg is lepőd­tem, de annak kife­je­zet­ten örül­tem, hogy egy ekko­ra töme­get meg­moz­ga­tó ese­ményt össze­köt­nek most már a szer­ve­zők hason­ló terü­le­tek kiál­lí­tá­sa­i­val, ren­dez­vé­nye­i­vel. Egy­idő­ben kerül ugyan­is meg­ren­de­zés­re az Afri­ka Expo és Vásár, a Buda­pest Boat Show és idén társ­ren­dez­vé­nye lesz a 8. Járat­lan Uta­kon Fesz­ti­vál, ame­lyen novem­ber után ismét talál­koz­hat­tok velem is. Lesz­nek szak­mai prog­ra­mok elő­adá­sok­kal, aktív meg­moz­du­lá­sok, bemu­tat­ko­zó pre­zen­tá­ci­ók, kölyök­park és a Buda­pest Euró­pa Sport­fő­vá­ro­sa 2019 is egy külön pavi­lont kap. Dísz­ven­dég Algé­ria lesz, illet­ve a hazai turisz­ti­kai régi­ók közül Bács-Kiskun megye, vala­mint a kul­tu­rá­lis dísz­ven­dég sze­re­pét a Nem­ze­ti Kas­tély­prog­ram és Vár­prog­ram tölti be. A nagy­szín­pad prog­ram­ját átol­vas­va a közön­ség­na­po­kon igye­kez­nek a ven­dé­gek szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról mind­vé­gig gondoskodni.

Az Uta­zás Kiál­lí­tás 2019 rész­le­tes prog­ram­ját, kiál­lí­tó­it és sok hasz­nos infor­má­ci­ót a meg­kö­ze­lí­tés­ről, belé­pők­ről meg­ta­lál­já­tok a HUNGEXPO olda­lán, itt.

Sze­rin­tem egy sok­ré­tű, szó­ra­koz­ta­tó és uta­zá­si infor­má­ci­ók gyűj­té­sé­re alkal­mas csa­lá­di prog­ram lehet ez, ahol kiseb­bek és nagyob­bak, fel­nőt­tek is egy tar­tal­mas, élmé­nyek­kel teli napot tölt­het­nek el.

Gyer­tek el idén és talál­koz­zunk! Készül­je­tek velem, velünk együtt a 2019-es nya­ra­lás­ra, uta­zá­so­tok­ra! Amint bővebb infor­má­ci­ó­im van­nak a Fesz­ti­vál napok prog­ram­ját ille­tő­en, jelez­ni fogom nek­tek a blog Face­book olda­lán, köves­sé­tek a posz­to­kat! Feb­ru­ár 23 – 24. hét­vé­gé­jén így engem biz­tos meg­ta­lál­tok a HUNGEXPO terü­le­tén; én ott leszek, és később be is szá­mo­lok majd nek­tek a tapasz­ta­la­ta­im­ról, ígérem.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply