Adven­ti han­gu­lat Krakkóban

2017. december 17.

Az egész kalan­dunk ott kez­dő­dött, hogy idén az októ­ber végi, novem­be­ri szar­dí­ni­ai nya­ra­lá­sunk után még nem akar­tam, hogy vége legyen az uta­zá­sok­nak, sze­ret­tem volna még – akár csak egy hét­vé­gé­re – eljut­ni vala­ho­va. Éppen ezért novem­ber­ben még napi elfog­al­alt­sá­gom­má vált a rep­jegy­por­tá­lok, vonat- és busz­me­net­ren­dek bön­gé­szé­se. A black fri­day hét­vé­gé­jén sem volt ez más­képp, mely­nek hála, olcsób­ban lefog­lal­tam a két főre szóló oda-vissza busz­je­gyet a PolskiBus-nál Krak­kó­ba, mint egy vonat­jegy ára egy főre Budapest-Pécs viszony­lat­ban. Egy­sze­rű­en nem lehe­tett kihagy­ni, ráadá­sul Krak­kó mind­össze 7 óra alatt elér­he­tő, így nem kel­lett szál­lás­fog­la­lás­sal törőd­ni, vál­lal­tuk az adven­ti kalan­dot egy­na­pos látogatásként.

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás volt, hiszen koráb­ban már több­ször töl­töt­tünk itt rövi­debb, hosszabb időt, nagyon kel­le­mes emlé­kek köt­nek min­ket a város­hoz. Ha aján­lott útvo­nal­ra és neve­ze­tes­sé­gek­re, prog­ra­mok­ra vágy­tok, olvas­sá­tok el koráb­bi bejegy­zé­se­i­met itt.

Tet­tünk ez alka­lom­mal is egy kiadós sétát a lát­ni­va­lók men­tén, jó volt fel­idéz­ni magunk­ban az élmé­nye­ket. Több, mint nyolc óránk volt a város­ban így is, amely lehe­tő­sé­get adott a kényel­mes séták­ra, kávé­zás­ra, majd pedig szem­lé­lőd­ni a Főté­ren a kará­cso­nyi vásár­ban for­ralt bor­ral és kür­tős­ka­láccsal. Viszony­lag korán, már fél négy körül söté­te­dett, így az esti fény­be borult utcá­kon sétál­ni, höm­pö­lyög­ni a tömeg­gel és az elen­ged­he­tet­len lovas hin­tók elől ugrán­doz­ni, nagyon han­gu­la­tos volt. Simán nevez­het­nénk kék város­nak is e hetek­ben Krak­kót, min­de­nütt a kék színű modern fény­ki­vi­lá­gí­tás teszi még kel­le­me­seb­bé az ünne­pi készü­lő­dést. A Főté­ren érke­zé­sünk­kor már hosszú sor­ban állás volt a for­ralt boros, hordó for­má­jú stan­dok­nál, a leg­kü­lön­fé­lébb étel­il­la­tok leng­ték be az egész teret és kör­nyé­két, mutat­vá­nyo­sok szó­ra­koz­tat­ták a kicsi­ket és nagyo­kat, vala­mint a már emlí­tett hin­tók sor­ban vára­koz­tak uta­sa­ik­ra. A fagyos idő nem befo­lyá­sol­ta a jóked­vet, nem vette el a mi ked­vün­ket sem a vásár­lás­tól. Rég­óta tapasz­ta­lom, hogy a tex­tí­l­áru­ik minő­sé­ge kifo­gás­ta­lan, gyor­san be is sze­rez­tem a télre egy meleg kesz­tyűt, s idén a kará­csony­fán­kat is az itt beszer­zett ter­mé­kek fog­ják díszí­te­ni. Amit még érde­mes meg­kós­tol­ni, besze­rez­ni, az a külön­fé­le házi saj­tok. Ezt mi Zakopane-ban min­dig gyo­mor­fá­já­sig fogyaszt­juk, illet­ve a mézek, likő­rök itt is nagyon nép­sze­rű­ek. Még mielőtt az autó­busz állo­más­ra vissza­tér­tünk, meg­áll­tunk egy kis kon­cer­tet meg­hall­gat­ni és egyet koc­cin­ta­ni erre a napra a vasá­út­ál­lo­más és a Gale­ria Kra­kows­ka bevá­sár­ló­köz­pont előt­ti téren fel­ál­lí­tott adven­ti bódék közt, hogy újra itt­va­gyunk és – biz­tos a tudat­alat­tink már tud vala­mit, amit mi még nem, de – úgy beszél­tünk egy­más­sal, hogy „ami­kor jövő­re jövünk“…

Legyen min­den­ki­nek kel­le­mes az adven­ti idő­szak, a készü­lő­dés, majd pedig kívá­nok egy meg­hitt, békés ünnepet!

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply