Zako­pa­ne – az aktív spor­tok kedvelőinek

2017. március 12.

A Magas-Tátra len­gyel olda­lán fekvő idil­li kis város mind a téli spor­tok ked­ve­lői, mind a nyári túrá­zók köré­ben köz­ked­velt úticél. 

Egész évben érde­mes fel­ke­res­ni Zakopane‑t, de a téli és nyári hóna­pok külö­nö­sen kiemel­tek a turiz­mus szempontjából.
Télen több kitű­nő sípá­lya várja ven­dé­ge­it, nyá­ron pedig a jól kiépí­tett turis­ta útvo­na­lak remek lehet­ső­gé­get kínál­nak mind a könnyebb séták­ra, mind a hegyi túrák­ra. Nekünk volt sze­ren­csénk mind­két évszak­ban ellá­to­gat­ni ide és sze­mé­lye­sen is meg­ta­pasz­tal­ni a ven­dég­sze­re­te­tet és a lehetőségeket.

Akik sze­re­tik a ter­mé­sze­ti cso­dá­kat, gyö­nyö­rű tája­kat, de a túrá­zás helyett inkább “csak” könnyebb kirán­du­lást ten­né­nek, azok­nak a Guba­low­ka sik­ló­val tör­té­nő meg­kö­ze­lí­té­se és libe­gő­vel a völgy­be jutás mel­lett, ajánl­juk a Kas­prowy Wierch meg­lá­to­ga­tá­sát, ahova a lanov­ká­val könnyen fel lehet jutni. Lehet, hogy az ár első­re riasz­tó­nak tűnik, de az élmény és a lát­vány fel­be­csül­he­tet­len fent­ről. A tetőn egy kel­le­mes ebéd vagy forró csoki elfo­gyasz­tá­sa mel­lett meg­pi­hen­he­tünk kicsit és mi min­den alka­lom­mal bele­fe­led­ke­zünk a kilá­tás­ba, a gon­do­la­ta­ink­ba, s csak átad­juk magun­kat a sza­bad­ság érzésének.

Kas­prowy Wierch megközelítése:

Az autó­busz pálya­ud­var­tól (ahova Krak­kó­ból érke­zel) indul­nak helyi buszok, melyek elvisz­nek köz­vet­le­nül a lanov­ka alsó állo­má­sá­ig. Eze­ket kis 10 – 15 fős mini­busz­ként kép­zel­jé­tek el és a jegyet a sofőr­nek kell fizet­ne­tek. Téli idő­szak­ban a sífel­sze­re­lést is szál­lít­ják, tapasz­tal­tuk hogy a busz belső teré­be is fel­en­ge­dik a léce­ket, ha van hely. A menet­ren­det tart­ják, de pró­bál­ja­tok nagyobb idők­kel szá­mol­ni – főleg fősze­zon­ban – mert elkép­zel­he­tő, hogy a kisze­melt busz­ra nem fér­tek fel és várni kell a következőre.

Túrá­zók­nak köte­le­ző beszerezni:

Nagy Árpád: Magas-Tátra túra­ka­la­uz (KORNÉTÁS KIADÓ ÉS KER. KFT., 2016.)

Fon­tos tud­ni­va­ló: Amennyi­ben a Tát­rai Nem­ze­ti Park terü­le­té­re sze­ret­nénk lépni, ún. fenn­tar­tá­si hoz­zá­já­ru­lás­ként belé­pőt kell fizet­ni. A tel­jes árú “jegy” 5 zloty, illet­ve van­nak a szo­ká­sos ked­vez­mé­nyes árak. Ezt ők való­ban vissza­for­gat­ják a turis­ta utak kar­ban­tar­tá­sá­ra és fej­lesz­té­sé­re, így kérünk min­den­kit, ne vegye zokon és higgyé­tek el, ekko­ra össze­get megér az az élmény, kaland, amit e hegyek közt meg­él­het­tek. A Kas­prowy Wierch lanov­ka hasz­ná­la­ti jegyé­nek árá­ban egyéb­ként benne van ez a “támo­ga­tás”.

A sípá­lyái közül mi a Szymaszkowa‑t pró­bál­tuk. Köz­vet­le­nül kap­cso­ló­dik a Hotel Merc­u­re Zako­pa­ne Kasprowy-hoz, melyet jó szív­vel, több­szö­ri tapasz­ta­lat alap­ján aján­lunk min­den­ki­nek szál­lás­he­lyül. Ren­del­ke­zés­re áll tár­csás és ülő fel­vo­nó is, szán­kó­pá­lya, gye­rek síok­ta­tás, fel­nőtt okta­tás, fel­sze­re­lés köl­csön­zés és van egy nagy étte­rem is komp­le­xum része­ként. A szál­lo­dá­ban szin­tén lehet fel­sze­re­lést köl­csö­nöz­ni, ahon­nan köz­vet­le­nül a pályá­ra csusszan­hatsz ki- és be, ez nagyon kényel­mes meg­ol­dás volt nekünk.

Síe­lés után érdek­lő­dők­nek ajánl­juk rövid vide­ón­kat is You­tu­be csatornánkon.

Továb­bi­ak­ban mesél­je­nek képe­ink mind­két évsza­kos kalandunkról!

Leave a Reply