Zakopane – a négy évszak úti­cél­ja

2017. március 11.

Hasznos infor­má­ci­ók és elér­he­tő­sé­gek az uta­zás ter­ve­zé­sé­hez.

Van egy tüne­mé­nyes kis város Lengyelország déli részén, Krakkótól alig több mint 100 km‐re, melyet min­den utazó azon­nal a szí­vé­be zár. Minden túrá­zó­nak, ter­mé­szet ked­ve­lő­nek ismer­nie kell, a téli spor­tok hódo­ló­i­nak kivá­ló sípá­lyái révén köz­ked­velt úti­cél a mint­egy 27 000 fős népes­sé­gű magas‐tátrai város, Zakopane.

Zakopane nap­ja­ink­ban főleg a turiz­mus­ból él, de közel sem vált ipari turis­tás jel­le­gű­vé. A leg­több láto­ga­tó télen és nyá­ron érke­zik ide, főként a téli spor­tok ked­ve­lői és a magas­he­gyi túrá­zók, de tapasz­ta­lat­ból mond­ha­tom, hogy a tava­szi és őszi hóna­pok is felejt­he­tet­len napo­kat, idő­töl­tést nyúj­ta­nak egy magyar turis­tá­nak főleg. Eltölthetünk itt tar­tal­ma­san akár egy napot is, de nem okoz gon­dot prog­ra­mot talál­ni akár egy hétre sem.


Szinte rög­tön érke­zés­kor úgy érez­het­jük, egy mese­be­li elva­rá­zsolt tájra érkez­tünk. A házak, vil­lák több­sé­ge a helyi zako­pa­nei stí­lus jegye­it vise­lik, mely egye­dül­ál­ló­vá teszik ezt a régi­ót. A díszes fafa­ra­gá­sok­kal teli épü­le­tek engem mézes­ka­lács házi­kók­ra emlé­kez­tet­nek.

Érkezés:

Autóval Budapestről 5 óra alatt elér­he­tő a szlovák‐lengyel határ köze­lé­ben a Magas‐Tátra észa­ki részén. Sok láto­ga­tó Krakkóval köti össze uta­zá­sát, ahon­nan déli irány­ban közel más­fél óra alatt könnye­dén meg­kö­ze­lít­he­tő.

Mi uta­zá­sa­ink alkal­má­val min­den évszak­ban a buszt válasz­tot­tuk, mely meg­bíz­ha­tó és kényel­mes módja a köz­le­ke­dés­nek Krakkóból. A Szwagropol busz­tár­sa­ság napi rend­sze­res jára­to­kat üze­mel­tet köz­vet­len Krakkó – Zakopane útvo­na­lon elég sűrű menet­rend sze­rint és a kb. 2,5 órás utat mind­össze 15 zloty‐ért tehet­jük meg. A Polskibus is köz­le­ke­dik ezen a vona­lon, de tudni kell, hogy ez a tár­sa­ság hosszabb útvo­na­la­kat jár első­sor­ban, így sokan utaz­nak vele és a jegyet náluk érde­mes online előre meg­ven­ni, mert eset­leg nem enged­nek férő­hely hiá­nyá­ban már fel­száll­ni. Ja, és online fog­la­lás ese­tén fog­la­lá­si költ­sé­get szá­mol­nak.

Szwagropol menet­rend elér­he­tő­sé­ge, ahol a sofőr­nél simán tudsz jegyet vál­ta­ni felár nél­kül:

https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/

A busz­vég­ál­lo­más nem az “igazi” köz­pont, így ha meg­ér­ke­zel, hasz­náld az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó tér­ké­pet a tájé­ko­zó­dás­hoz. A beje­lölt útvo­na­lon elsé­tál­hatsz a város sétáló‐, bevá­sár­ló­ut­cá­já­ig, a Krupówki utcá­ig, mely köte­le­ző prog­ram.

Térkép: https://www.google.hu/maps/

 

A Krupówki-n meg­ta­lálsz min­dent, amire csak szük­sé­ged lehet és egy­ben meg­is­mer­he­ted a város épí­té­sze­tét, múlt­ját és jele­nét, vala­mint bár­me­lyik cuk­rász­dá­já­ban fino­mabb­nál fino­mabb süti­ket és cso­ko­lá­dé­kat pró­bál­hatsz ki. Télen innen indul­hatsz lovas­ko­csi­val is a kör­nyék fel­fe­de­zé­sé­re.

Az utca végén – a Gubalowka irá­nyá­ban – a sikló indu­ló­pont­já­nak köze­lé­ben talál­ha­tó a sajt­pi­ac, mely ma már nem csak finom, házi készí­té­sű, saj­to­kat kínál, hanem szin­te min­dent. A saj­to­kat aján­lott egy­től egyig mind kipró­bál­ni, ínyen­cek ez a mi gaszt­ro­kincs­tá­runk! Lehet azon­ban itt nagyon ked­ve­ző áron gyap­jú ruhá­kat, tex­tíl­árut és aján­dék­tár­gya­kat is vásá­rol­ni.

#kaland­lis­ta napi tipp­je:

Nézz körbe a pia­con, hódolj a kuli­ná­ris élve­ze­tek­nek, majd a sik­ló­val tégy egy kirán­du­lást a Gubalowka csú­csá­ra, szip­pantsd magad­ba a friss leve­gő mel­lett az eléd tárul gyö­nyö­rű hegy­csú­csok lát­vá­nyát, majd vissza­ér­kez­ve vásá­rolj fel min­dent, amit kinéz­tél magad­nak és a nap végén ülj be a Monta Rosa nevű Karczma idil­li ven­dég­lő­be egy itó­ká­ra és kérj mellé vacso­ra­ként egy zurek‐et. Garantált a napi élmény!

Ha idő­tök enge­di csak sétál­ja­tok amer­re visz kíván­csi­sá­go­tok és élvez­zé­tek a han­gu­la­tát, a lát­vá­nyát a cso­dás kör­nye­zet­nek. További főbb lát­ni­va­lók:

  • Szent Kelemen fatemp­lom – A temp­lom az 1850‐es évek köze­pén épült, egy­sze­rű, egy­ha­jós épít­mény, bel­se­jé­ben népi‐barokk faszob­rok­kal.
  • A kivá­lók teme­tő­je – Régi gurál csa­lá­dok, híres, a tát­rai ide­gen­for­ga­lom fel­len­dí­té­sé­ért sokat tett zako­pa­nei lako­sok és több tát­rai futár nyug­he­lye.
  • Tátrai Múzeum – Az intéz­mény nép­raj­zi és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos gyűj­te­mény­nek ad ott­hont.
  • Keresztelő Szent János temp­lom – A 19. szá­zad végén épült kőtemp­lom a Krupówki utcá­ban.

Szállás #kaland­lis­ta aján­lá­sá­val:

Hotel Mercure Zakepone Kasprowy (Szymaszkowa, 34 – 500 Zakopane, Lengyelország)

http://www.kasprowy.pl/en/

Ez nem hir­de­tés, nem átve­rés, saját tapasz­ta­la­ta­in­kon ala­pu­ló meleg szív­vel való aján­lás bár­ki­nek és min­den­ki­nek. Három csil­la­gos szál­lo­da­ként beso­rolt, de tapasz­talt uta­zó­ként már első alka­lom­mal ötcsil­la­gos­nak titu­lál­tam. Csodás kilá­tás a szo­bá­ból, ked­ves és mosoly­gós sze­mély­zet, bősé­ges reg­ge­li mi’ szem száj­nak inge­re, saját úszó­me­den­ce és sza­u­na, saját sí‐ és snow­board köl­csön­ző, amely­ből szó sze­rint kicsusszansz a pálya aljá­ra és a Szymaszkowa fel­vo­nó alsó állo­má­sá­ra.

Ide mi haza­té­rünk!

Zakopane
Gubalówka
Kasprowy‐csúcs
Tátrai Múzeum
Hotel Mercure Zakepone Kasprowy

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek