Isme­red a spa­nyo­lok hatal­mas biká­já­nak eredetét?

2017. augusztus 22.

Ha az ere­de­tét eddig nem is ismer­ted, biz­tos vagyok benne, hogy talál­koz­tál úton-útfélen a hatal­mas feke­te biká­val, mely Spa­nyol­or­szág egyik jel­ké­pe ma már. Vala­mi­lyen for­má­ban sze­rin­tem nem tudja meg­áll­ni az ember, hogy ne hozza haza magá­val, legyen az kis plüss­fi­gu­ra, kulcs­tar­tó vagy pólón, puló­ve­ren. Hogy hon­nan ered, most utánajártunk. 

A bika hiva­ta­los neve Toro de Osborne.  Az Osborne cég El Puer­to de Santa Maria város­ban 1772-ben jött létre, csa­lá­di örök­ség­ként azóta gyárt­ják a neves, kivá­ló minő­sé­gű boro­kat, pár­la­to­kat. Az Osborne cég egyik Jérez-ből szár­ma­zó brandy-jének cím­ké­jét díszí­tet­te elő­ször, így a név innen származik. 

A már­ká­hoz egy karak­te­res, könnyen meg­je­gyez­he­tő, és nem mel­les­leg Spa­nyol­or­szág­hoz köt­he­tő szim­bó­lu­mot kere­sett magá­nak a cég. Ennek szel­le­mé­ben meg­ke­res­tek egy rek­lám­ügy­nök­sé­get 1956-ban, akit meg­bíz­tak ezzel a kre­a­tív fel­adat­tall. Az Osborne-bika szü­lő­aty­ja Mano­lo Pri­e­to, aki nem mel­les­leg festő is volt. Ő alkot­ta meg egy egy­sze­rű váz­lat alap­ján, egy koc­kás papí­ron, egy bika szi­lu­ett­jé­vel a bran­dy rek­lám­nak szánt szer­ke­ze­tet. A feke­te bika tes­te­sí­tet­te meg az erőt, a büsz­ke­sé­get, kép­vi­sel­te a hagyo­mányt, a nemes­sé­get. A váz­la­tot a cég a mai napig nagy becs­ben őrzi. 
Az első biká­kat 1957. végén kezd­ték el kihe­lyez­ni az utak men­tén egész Spa­nyol­or­szág­ban. Kez­det­ben 16 db fából készült, 4 méter magas bika volt fel­lel­he­tő, de szá­muk folya­ma­to­san nőtt, és részé­vé vál­tal az Osborne cég­cso­port­nak. Az idő­já­rá­si viszon­tag­sá­ga­i­nak kitett szer­ke­ze­te­ket nem kímél­te az idő, így az 1960-as évek ele­jén vas­ból készült vál­to­zat­ra cse­rél­ték és a magas­sá­gát is meg­nö­vel­ték elő­ször 7, majd 14 méter nagy­sá­gú­ra. Ezt a magas­sá­got egy idő­köz­ben szü­le­tett köz­úti sza­bály­zat­nak is köszön­he­ti, mivel az elő­ír­ta, hogy 125 méte­ren belül nem lehet rek­lám az utak mellett. 
Ami­óta csak kihe­lyez­ték az első El Toro táb­lá­kat, része lett Spa­nyol­or­szág­nak, a spa­nyol táj­nak és szim­bó­lu­ma az erő­nek, az embe­rek meg­sze­ret­ték. Az 1988-as rek­lám­tör­vény azon­ban nem ked­ve­zett a brandy‑s fel­irat­nak, így azt kel­lett távo­lí­ta­ni, a bika akkor még marad­ha­tott. 1994-ben azon­ban majd­nem vég­leg eltűn­tek. A meg­újult autópálya-törvényekre hivat­koz­va a kor­mány fel­szó­lí­tot­ta az Osborne céget a bikák eltá­vo­lí­tá­sá­ra. Ennek hatal­mas vissz­hang­ja lett a médi­á­ban, és poli­ti­ku­sok, művé­szek, újság­írók til­ta­koz­tak az intéz­ke­dés ellen köve­tel­ve a bika kul­tu­rá­lis örök­ség­gé való nyil­vá­ní­tá­sát. Aka­ra­tuk­nak, mint a spa­nyol állam­pol­gá­rok aka­ra­tá­nak meg­ha­jol­va, a továb­bi­ak­ban is enge­dé­lyez­ték, hogy az El Toro de Osborne a táj része lehes­sen, illet­ve egy­út­tal fel­vet­ték a kul­tu­rá­lis művé­sze­ti örök­sé­ge­ik közé. Ma több, mint 90 ilyen bika van, amely­ből 21 az Anda­lúz tör­té­nel­mi örök­ség része. 

El sem tud­nék kép­zel­ni már a hatal­mas, bősz feke­te bika nél­kül egy spa­nyol buszos, vona­tos vagy autós uta­zást, és mond­já­tok meg, ki tudna ellen­áll­ni útköz­ben egy bikás póló­nak, zász­ló­nak vagy bög­ré­nek szuvenírként? 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply