Spa­book: Vizes élmé­nyek a világ körül

2019. július 22.

Nyár, hőség, és víz­part után kiált min­den por­ci­kánk. Az agyam is folya­ma­to­san ten­ger­part vagy tópart körül járt, de néha még egy meden­cét is simán elfo­gad­tam volna júni­us folya­mán, bár nem vagyunk egy kife­je­zet­ten strand­ra járó­sak. Mégis ilyen “álla­po­tok” közt egy­ér­tel­mű volt, hogy eljött a Spa­book ideje, vagy­is a leg­meg­fe­le­lőbb idő­pont, hogy vizes helyek­ről és élmé­nyek­ről beszél­ges­sünk, így ha vir­tu­á­li­san is, de kicsit hűsöl­jünk együtt egyet.

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Figyel­jé­tek a pro­mó­kat és ins­pi­rá­lód­ja­tok velünk!

Ven­dé­gem Kas­say Tamás, azon túl, hogy utazó blog­ger, Magyar­or­szág első spab­log­ge­re is egy­ben. Sze­rin­tem emi­att a leg­jobb, a leg­szak­ava­tot­tabb embert,  kér­tem fel a 6. #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók beszél­ge­tés­re.

Spa­book

Őszin­tén, nagyon vár­tam ezt a beszél­ge­tést, mivel tavaly a Járat­lan Uta­kon Fesz­ti­vá­lon több ízben is volt sze­ren­csém Tamás­sal közös kerek­asz­tal­be­szél­ge­tést tar­ta­ni, és mind­egyik nagyon jó han­gu­lat­ban telt. Csupa pozi­tív élmé­nyem, emlé­kem van erről, főleg, hogy nekem az volt az első ilyen meg­je­le­né­sem. Pár szó beszél­ge­tés után vala­hogy egy hul­lám­hossz­ra kerül­tünk, és mind a ket­ten önma­gun­kat adva tel­jes átélés­sel tud­tunk mesél­ni, kalan­doz­ni ahogy most is. Remé­lem, hogy a sok pozi­tív ener­gia, a mosoly és a kaland­vágy tük­rö­ző­dik a mos­ta­ni beszél­ge­té­sünk­ből, és szét­ter­jed köz­te­tek is!

Spa­book min­den­hol ott­van, kül­föl­dön és bel­föl­dön is, Buda­pest für­dő­i­től egé­szen Auszt­rá­li­á­ig vagy Japá­nig, és mind­ezt főál­lás mel­lett. Nagyon szim­pa­ti­kus hoz­zá­ál­lás, és nagyon tet­szik is, ahogy Tamás kima­xol­ja a ren­del­ke­zé­sé­re álló időt. Éven­te több rövi­debb és egy akár három­he­tes uta­zás is bele­fér az ide­jé­be.

Tapasz­ta­la­ta van hos­te­lek­kel, ötcsil­la­gos szál­lo­dák­kal, de siva­ta­gi szál­lás­sal vagy kap­szu­la­ho­tel­lel is, érde­mes egy kicsit átgon­dol­ni azt az elvet, amit ő vall. Hogy mit is? Meg­tud­hat­já­tok a beszél­ge­té­sünk­ből.

Ahogy azt is, hogyan uta­zik egy spab­log­ger? Hogyan oldja meg főál­lás mel­lett, hogy a leg­hi­he­tet­le­nebb helyek­re eljus­son? Mik vol­tak eddig a leg­exk­lu­zí­vabb für­dők, well­ness szál­lo­dák, ahova elju­tott? Sok-sok für­dő­zés­sel, sze­mé­lyes aján­lók­kal, gaz­da­sá­gos uta­zás­hoz tip­pek­kel várunk ben­ne­te­ket; no meg per­sze még szám­ta­lan ere­de­ti tör­té­ne­tet mesél és fotó­kat mutat Tamás ebben rész­ben. Néz­zé­tek meg!

Talál­koz­zunk a követ­ke­ző hónap­ban is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók újabb részé­nek beha­ran­go­zó­ját face­book ese­mény­ként, és egy­ben bemu­ta­tom követ­ke­ző ven­dé­ge­met is!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek