Balázs uta­zik – Men­jünk együtt világ­gá!

2019. június 26.

Kicsi gye­rek­ko­rom­ban, mikor még együtt vol­tak a szü­le­im és igazi csa­lá­di ott­ho­nunk volt, a nap­pa­li egyik falát hatal­mas fehér homo­kos, pál­ma­fás ten­ger­part borí­tot­ta. Min­dig úgy kép­zel­tem, hogy egy­szer elju­tok ide, ott fogok, azon a par­ton sétál­gat­ni, illet­ve beuta­zom az egész vilá­got, hogy az összes ilyen helyet kipró­bál­jam, lás­sam élő­ben. Hogy ez hatás­sal volt‑e arra, hogy ide­gen­ve­ze­tő let­tem, hogy a turiz­mus­ban talál­tam meg önma­ga­mat? Jó eséllyel.

Utaz­za­tok velem, velünk!

A #kalandlista_Inspirációk leg­újabb részé­ben kite­kin­tünk egy kicsit Euró­pá­ból, és elka­la­u­zo­lunk ben­ne­te­ket az USA-tól Auszt­rá­li­á­ig, Alasz­ká­tól Eti­ó­pi­á­ig. Egy igazi világ­uta­zó az ide­gen­ve­ze­tőnk, tör­té­ne­tei és fotói sze­rin­tem több, mint ins­pi­rá­ló­ak.

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 2. kedd estén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a pro­mó­kat!

Ven­dé­gem Gyé­mánt Balázs, ahogy ő fogal­maz, hiva­tá­sos világ­uta­zó és a Balázs uta­zik blog szer­ző­je.

Balázs uta­zik

Lehet, hogy ti is emlé­kez­tek, ben­nem nagyon is élén­ken él, most már jóné­hány évvel ezelőtt egy jóne­vű magyar uta­zá­si iroda meg­hir­det­te “ A világ 2. leg­jobb állá­sa“ pályá­za­tot. Ezt a szu­per lehe­tő­sé­get nyer­te Ő el, és azóta is, Balázs uta­zik. Ide­gen­ve­ze­tő lévén járja a vilá­got, ha dol­go­zik, és blog­ger­ként uta­zik, ha sza­bad­ide­je enge­di. Így már ért­he­tő is, hogy miért a hiva­tá­sos világ­uta­zó titu­lus.

Én egy­sze­rű­en imá­dom, ahogy mesél, a tör­té­ne­tei fan­tasz­ti­ku­sak, lekö­tik min­dig az ember figyel­mét. Legyen szó blog­be­jegy­zés­ről vagy vide­ó­ról, min­dig vala­mi külön­le­ge­set kap köz­ben az ember, nem min­den­na­pi pers­pek­tí­vá­ból köszön ránk a világ. A kalan­dok élte­tik, és a kezé­ből kiadott min­den anya­gon lát­szik, hogy szívvel-lélekkel készült. Tud­tam, az első pil­la­na­tok­tól fogva, mikor meg­szü­le­tett a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók gon­do­la­ta, hogy Őt meg kell kér­nem egy vir­tu­á­lis uta­zás­ra. A soro­zat leg­ele­jén emlí­tet­tem, hogy sze­ret­nék olyan blo­go­kat, blog­ge­re­ket bemu­tat­ni, meg­hív­ni, akik vala­mi­ért fon­to­sak szá­mom­ra, külön­le­ge­sek vala­mi­ért… A Balázs uta­zik pon­to­san ilyen! Ez a beszél­ge­tés is sze­rin­tem ékes bizo­nyí­ték arra, hogy az Ő mun­kás­sá­gát meg­éri követ­ni, ha igazi uta­zás élmény­re vágyik az ember.

Izgal­mas hely­szí­nek, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek, érde­kes­sé­gek a világ majd’ min­den tájá­ról és sok gyö­nyö­rű fotó… egy szó, mint száz: Men­jünk együtt világ­gá!

Talál­koz­zunk a követ­ke­ző hónap­ban is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók immár 6. részé­nek beha­ran­go­zó­ját face­book ese­mény­ként, és egy­ben bemu­ta­tom követ­ke­ző ven­dé­ge­met is!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek