Tra­vel, eat, expe­ri­en­ce with Sofi nem min­den­na­pi uta­kon

2019. október 02.

Egy külön­le­ges élet­út, kalan­dok önkén­tes­ként és tanul­má­nyok egy nem épp szok­vá­nyos ország­ban, érde­kes szto­rik köze­leb­bi és távo­lab­bi úti célok vonat­ko­zá­sá­ban, ez az, ami ez alka­lom­mal kíván­csi­vá tett, hogy job­ban meg­is­mer­jem és bemu­tas­sam nek­tek leg­utób­bi ven­dé­ge­met. Azt hiszem, kitű­nő válasz­tás volt!
„Utazz, kós­tolj, tapasz­talj Zsó­fi­val“ ezút­tal vir­tu­á­li­san a #kalandlista_Inspirációk leg­újabb részé­ben!

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Figyel­jé­tek a pro­mó­kat és ins­pi­rá­lód­ja­tok velünk!

Ven­dé­gem Szi­jár­tó Zsó­fia, a Tra­vel, eat, expe­ri­en­ce with Sofi csu­pa­szív blog­ge­re, egy rend­kí­vül ked­ves és szim­pa­ti­kus, sokat tapasz­talt fia­tal lány, aki lát­ha­tó­an jókedv­vel, néhol elér­zé­ke­nyül­ve szí­ve­sen mesélt élete egyes feje­ze­te­i­ről, uta­zá­sa­i­ról.

Tra­vel, eat, expe­ri­en­ce with Sofi

Zsófi blog­ját beval­lom hősi­e­sen nagy­já­ból fél éve köve­tem figye­lem­mel, nevét a blog­ge­rek közt viszont annál régebb óta és annál több­ször hal­lot­tam. Mikor a Bal­kán­ra uta­zott, majd nem is olyan régen Kaza­sz­tán­ba és Kir­gi­zisz­tán­ba, azon­nal eldön­töt­tem, hogy eljött az ideje a sze­mé­lyes meg­is­mer­ke­dé­sünk­nek. Elő­ször Bal­kán témá­ban sze­ret­tem volna fel­kér­ni ven­dé­gem­nek, majd meg­lát­tam egy lovag­lós képet, posz­tot a kazah-kirgiz útján, és amel­lett, hogy nagyon irigy­ked­tem erre a kaland­ra, elbi­zony­ta­la­nod­tam a beszél­ge­té­sünk témá­ját ille­tő­en. Sőt, mikor később közö­sen ötle­tel­tünk, hely­színt és idő­pon­tot keres­tünk, annyi de annyi jó szto­ri került elő, hogy nem tud­tam figyel­men kívül hagy­ni eze­ket.

Zsófi pedig a leg­na­gyobb öröm­mel tett ele­get kéré­sem­nek, hogy min­den­ből legyen egy kicsi, ami ő maga, amit sze­ret, ami végig­kí­sér­te és kísé­ri az éle­tét, így végül egy fan­tasz­ti­kus idő- és vizu­á­lis uta­zás kere­ke­dett a beszél­ge­tés alatt tucat­nyi fotó­val, emlék­kel és élet­tör­té­net­tel.

Érde­kel az önkén­tes­ség vilá­ga? Milyen diák­ként Orosz­or­szág? Von­za­nak a Bal­kán orszá­gai vagy elutaz­nál egé­szen Kaza­sz­tá­nig, eset­leg Kir­gi­zisz­tá­nig? Akkor tarts velünk, sok tip­pet, infor­má­ci­ót hall­hatsz beszél­ge­té­sünk­ben, és pozi­tív enger­gi­ák­ból sem lesz hiány!

Tart­sa­tok velünk a követ­ke­ző alka­lom­mal is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók újabb részé­nek beha­ran­go­zó­ját face­book ese­mény­ként, és egy­ben bemu­ta­tom követ­ke­ző ven­dé­ge­met is!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek