Bal­ká­ni kalan­dok a Bal­kan­in­fo kala­u­zo­lá­sá­ban

2019. november 02.

Nem taga­dom, mi a Bal­kán orszá­gai közül keve­set isme­rünk tapasz­ta­lat­ból, élmé­nye­ket a jól ismert Hor­vát­or­szág­ról és Görög­or­szág­ról őrzünk leg­in­kább. Azt sem taga­dom, hogy kacér­ko­dunk idő­ről időre olyan orszá­ga­i­val mint Mon­te­neg­ro vagy Albá­nia, egyre inkább érle­lő­dik ben­nünk a kíván­csi­ság, és dől­nek le az aka­dá­lyok egy bal­ká­ni uta­zás előtt. Hogy a szte­reo­tí­pi­á­kat elosz­las­suk és az uta­zás irán­ti vágyat még job­ban meg­ala­poz­zuk, egy igazi Balkán-szakértőt kér­tünk fel a követ­ke­ző beszél­ge­tés­re.

Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Figyel­jé­tek a pro­mó­kat és ins­pi­rá­lód­ja­tok velünk!

A #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók leg­újabb részé­ben ven­dé­gem Kal­ca­kosz Tamás, a BALKANINFO ala­pí­tó­ja, vele utaz­zuk be ez alka­lom­mal a Bal­kán orszá­ga­it. Hasz­nos infor­má­ci­ó­kat kap­hat­tok egy uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­hez, ha most velünk tar­to­tok, de sok érde­kes­sé­get tud­hat­tok meg akkor is, ha csak érde­kel­nek az érin­tett orszá­gok min­den­nap­jai.

BAL​KAN​IN​FO​.hu

Tamást már hal­lot­tam beszél­ni az egyik Járat­lan Uta­kon Fesz­ti­vá­lon, illet­ve az utób­bi hóna­pok­ban figyel­tem kicsit kon­cent­rál­tab­ban a Bal­kan­in­fo Face­book akti­vi­tá­sát, és egyre csak erő­sö­dött ben­nem, hogy muszáj meg­is­mer­nünk őt. Amel­lett, hogy csa­lá­di köte­lé­kek is fűzik a Bal­kán­hoz, olyan tudást és érté­ket kép­vi­sel, amely­nek sze­ret­ném, ha ti is köze­lebb­ről része­sei len­né­tek. Elő­adá­so­kat szer­vez csa­pa­tá­val Buda­pes­ten és most már vidé­ken is, hogy meg­is­mer­tes­se a régió érté­ke­it, külön­bö­ző ese­mé­nyek mint film­ve­tí­té­sek, gaszt­ro­es­tek kere­té­ben elhoz­za nekünk a Bal­kán han­gu­la­tát.

Sokak ódz­kod­nak még manap­ság is ezek­től az orszá­gok­tól, de a Bal­kan­in­fo pont erre illet­ve ennek a két­ség­nek az elosz­la­tá­sá­ra törek­szik, és a pozi­tív olda­lá­ra helye­zi a hang­súlyt. Mi az, mik azok a tör­té­nel­mi szá­lak, cso­dás lát­ni­va­lók és új uta­zá­si desz­ti­ná­ci­ók, ame­lye­ket igen­is a jövő­ben érde­mes átgon­dol­ni, fel­fe­dez­ni, hiszen meg­fi­zet­he­tő áron talá­lunk több váro­sá­ba is köz­vet­len járat­tal repü­lő­je­gyet a Wiz­zair kíná­la­tá­ban.

Milyen is a Bal­kán, mely orszá­gok tar­toz­nak ide? Hova, miért érde­mes ellá­to­gat­ni? Hogyan utazz? Ötle­tek és tip­pek érde­kel­nek a fel­fe­de­zé­sé­hez? Gyere és tarts velünk, sok gya­kor­la­ti­as infor­má­ció hang­zik el a beszél­ge­tés­ben, illet­ve kicsit job­ban, első kéz­ből meg­is­mer­he­ti­tek a Bal­kánt és a Bal­kan­in­fo tevé­keny­sé­gét!

Tart­sa­tok velünk a követ­ke­ző alka­lom­mal is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók újabb részé­nek beha­ran­go­zó­ját face­book ese­mény­ként, és egy­ben bemu­ta­tom követ­ke­ző ven­dé­ge­met is!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek