A világ első sza­bad­té­ri múze­u­ma, a stock­hol­mi Skanzen

2017. november 26.

Djur­gar­den szi­ge­te egy­kor kirá­lyi vadász­te­rü­let volt, ma pedig a modern kor szór­koz­ta­tá­sá­ra kínál meg­annyi lehe­tő­sé­get Stock­holm szí­vé­ben. Itt talál­ha­tó töb­bek közt a Gröna Lund vidám­park, válo­gat­ha­tunk külön­bö­ző múze­u­mok, galé­ri­ák közül, mint pédá­ul a Vasa­mus­e­et, melyet már én is aján­lot­tam koráb­ban, illet­ve itt talál­ha­tó a világ leg­ré­geb­bi sza­bad­té­ri múze­u­ma, a Skan­zen, mely­hez most sze­ret­nék ked­vet csi­nál­ni sok-sok fotónk­kal illusztrálva.

A stock­hol­mi Skan­zen a világ első és leg­ré­geb­bi sza­bad­té­ri múze­u­ma, mely az ország min­den tájá­ról ide szál­lí­tott, majd újra­épí­tett házak, temp­lo­mok, szél­mal­mok, isko­lák, műhe­lyek és azok beren­de­zé­se­i­nek a 18. és 19. szá­za­di tör­té­ne­tét, éle­tét mutat­ja be. Meg­nyi­tá­sa 1891-re nyú­lik vissza. Az épü­le­tek­ben és azok kör­nye­ze­té­ben korhű élet­hely­ze­tek­ben talál­juk magun­kat, s külön érde­kes­sé­ge, hogy inter­ak­tív a kiál­lí­tás, hiszen nem bábuk­kal, szob­rok­kal, hanem hús­vér embe­rek­kel talál­ko­zunk min­den­na­pi szi­tu­á­ci­ók­ban. Bepil­lant­ha­tunk töb­bek közt az isko­lá­ba, ahol vissza­re­pül­ve kicsit az idő­ben, egy helyi tan­órán vehe­tünk részt, de a kovács­mű­hely­be vagy a pék­ség kulissza­tit­ka­i­ba is bete­kin­tést nyer­he­tünk. Az üveg­fú­vó műhely­ben és kiál­lí­tá­son min­dig nagy az érdek­lő­dés. Üze­mel a mint­egy 30 hek­tá­ros park­ban egy nyom­da is, ahol a Skan­zen prog­ram­fü­ze­tét gyártják.

A sza­bad­té­ri nép­raj­zi múze­um magá­ban fog­lal egy állat­ker­tet is házi­a­sí­tott álla­tok­kal épp úgy, mint rén­szar­va­sok­kal, med­vék­kel vagy egy igazi akvá­ri­um­mal. Külön állat­si­mo­ga­tó várja a gye­re­ke­ket, bár az is nagy élmény, hogy a kacsák, galam­bok, pávák sza­ba­don kószál­nak a láto­ga­tók közt, néhol pima­szul kaját kunyerálva.

Külön­bö­ző ren­dez­vé­nyek­nek, ese­mé­nyek­nek, kon­cer­tek­nek és eskü­vők­nek is hely­színt biz­to­sít a Skan­zen. Min­den decem­ber­ben a köz­pon­ti téren kará­cso­nyi vásár kerül megrendezésre.

Nyit­va­tar­tá­sa júli­us, augusz­tus hónap­ban a leg­hosszabb, télen jóval rövi­debb, ami az idő­já­rás­tól is függ. A tel­jes Skan­zen bejá­rá­sá­ra, arra, hogy min­dent lás­son, meg­ta­pasz­tal­jon az ember és kicsit talán el is mereng­jen az idő múlá­sán, nagy­já­ból olyan hat óra szük­sé­ges, tehát egy napos prog­ram­nak ter­vez­het­jük nyugodtan.

És most jöj­jön egy kis íze­lí­tő, milyen­nek lát­tuk mi:

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply