Róma, Bar­ce­lo­na, Prága? Jöhet, ebben a sor­rend­ben!

2018. április 16.

Pár hete, ahogy meg­ér­ke­zett a tavasz, a Wiz­zair Face­book olda­lán meg­kér­dez­te az oldal ked­ve­lő­it, hogy az idei hosszú hét­vé­ge döm­ping­ben ki milyen úti­célt aján­la­na egy város­né­zés­hez. Kíván­csi vol­tam a hoz­zá­szó­lá­sok­ra, hogy melyik város a leg­ked­vel­tebb a magyar uta­zók köré­ben, ha egy pár napos útról van szó, és figye­lem­mel kísér­tem a már-már sza­va­zás­nak mond­ha­tó ered­ményt. Kíván­csi­ak vagy­tok az ered­mény­re?

1. Róma

Kima­gas­ló­an magas ered­ményt ért el a hoz­zá­szó­lá­sok alap­ján Róma, amin egy­ál­ta­lán nem cso­dál­ko­zom. Sze­rin­tem min­den utazó euró­pai uta­zá­si bakancs­lis­tá­já­nak dobo­gó­ján ott pihen. A város maga a tör­té­nel­mi csoda, az olasz élet­ér­zés tel­je­sen átlen­gi bár­mer­re is mész a város­ban, itt nincs olyan, hogy rossz irány, min­de­nütt talál­ni vala­mi szé­pet, vala­mi ere­de­tit, vala­mit, ami­től azt mon­dod, meg­ér­te kivár­ni vagy épp a sok­szor nem kis költ­sé­get. Azt hiszem a leg­job­ban a leg­utób­bi haza­tér­tünk után fogal­maz­tam meg, hogy nekem milyen is volt Róma, így ha kíván­csi­ak vagy­tok rá bőveb­ben, elol­vas­hat­já­tok mint egy rend­ha­gyó élmény­be­szá­mo­ló Rómá­hoz írt leve­le­met. A két napos város­né­zé­sünk útvo­na­lát is rög­zí­tet­tük GPS koor­di­ná­ták alap­ján, amit szin­tén meg­ta­lál­tok a link­re kat­tint­va, ha ötlet kell vagy épp fotó­al­bu­mot néze­get­né­tek az olasz fővá­ros­ról.

2. Bar­ce­lo­na

Spa­nyol­or­szág rajon­gó vagyok, így ennek az ered­mény­nek kife­je­zet­ten örül­tem, és szur­kol­tam is, hogy más is olyan hely­nek talál­ja a kata­lán fővá­rost, melyet érde­mes pár napra leg­alább úti­cé­lul válasz­ta­ni. Gaudí alko­tá­sai nyo­má­ban járni, egy fagy­lalt­tal végig­sé­tál­ni a La Rambla‑n vagy a Sag­ra­da Fami­lia álom­szép üveg­ab­la­ka­it bámul­ni hosszú per­ce­ken keresz­tül egy élet­re szóló élmény. Érde­mes a Park Güell-re egy egész napot szán­ni, és ezalatt meg­pi­hen­he­tünk is kicsit az árnyé­kot adó fák alatt, de meg­cso­dál­hat­juk az elénk táru­ló Bar­ce­lo­nát a magas­ból. Ha időnk enge­di, egy kirán­du­lást ter­vez­zünk be Montserrat-ba, Spa­nyol­or­szág máso­dik leg­is­mer­tebb zarán­dok­he­lyé­re, és a vidék bora­it se felejt­sük el kipró­bál­ni.

Jár­ta­tok már itt? Néz­zé­tek meg vide­ón­kon, milyen a város, és garan­tá­lom, meg­jön az uta­zá­si ked­ve­tek!

3. Prága

Ennek a város­nak azért örü­lök, mert kitű­nik, hogy nem kell min­dig repü­lő­re ülni, vadász­ni hetek­kel, de akár hóna­pok­kal előt­te az olcsó repü­lő­je­gye­ket, hanem vonat­tal, busszal, sőt autó­val is könnyen elér­he­tő úti­célt is választ­ha­tunk, mely szin­tén felejt­he­tet­len kalan­do­kat ígér. Sőt, mi kaland­vá­gyók­ként egy napos kirán­du­lás­ként jár­tuk be az óvá­ro­sát, sétál­tunk a Károly-hídon és per­sze betér­tünk nem egy hely­re kipró­bál­ni a jó fajta cseh sörö­ket. Prága még egy dolog miatt nekünk külö­nö­sen fon­tos város és emlé­ke­ze­tes, ugyan­is itt szü­le­tett meg a blog első hal­vány gon­do­la­ta, évek­kel később pedig amint lát­hat­já­tok a való­ság­ban is. Uta­zás egy­ben a jövő, a ter­vek és az álmok meg­szü­le­té­se is, leg­alább­is szá­munk­ra, vala­hogy ez azóta is folya­ma­to­san így ala­kul. Na de hogy mire elég akár csak egy nap is Prá­gá­ban, azt elol­vas­hat­já­tok és meg­néz­he­ti­tek az „Prága egy nap alatt“ bejegy­zés­ben.

+1 város, amire én sza­vaz­nék: Mad­rid

Egy­sze­rű­en, mert sze­re­tem. Bőveb­ben? Csak, mert nagyon sze­re­tem! Több­ször volt alkal­munk már a várost bejár­ni, de közel sem mon­da­nám, hogy isme­rem min­den szeg­le­té­ben, de amit lát­tam és tapasz­tal­tam, ami­lyen érzé­sek kava­rog­tak ben­nem min­den alka­lom­mal, az alap­ján csak azt tudom mon­da­ni, néz­zé­tek meg saját sze­me­tek­kel. Nincs ten­ger­part­ja, de van­nak gyö­nyö­rű park­jai; nincs olyan világ­hí­rű lát­ni­va­ló­ja, mint az Eiffel-torony vagy a Colos­se­um, de van szám­ta­lan kima­gas­ló múze­u­mi gyűj­te­mé­nye, cso­dá­la­tos épü­le­tei, pia­cai. Sze­mé­lyes ked­venc helyem az Ato­cha Pálya­ud­var, amely egy őser­dő­re hason­lít leg­in­kább és meg­szám­lál­ha­tat­lan tek­nőst figyel­ve üthet­jük el az időt. Ezen kívül a nap­le­men­te a Temp­lo de Dobod mel­lől felejt­he­tet­len lát­vány volt, ahogy min­den sétánk egy élmény a Mala­sa­na negyed­ben is, ahol a leg­fi­no­mabb smoothie‑t és bagelt árul­ják a Juicy Avenue-ben.

Muta­tok egy kis kedv­csi­ná­ló vide­ót is nek­tek:

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek