Hajós város­né­zés 1. – Stock­holm

2017. március 18.

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

Azon sze­ren­cés váro­sok, tele­pü­lé­sek, melyek bár­mi­lyen víz­fe­lü­let­tel ren­del­kez­nek jól kihasz­nál­hat­ják adott­sá­gu­kat, ha város­né­zés­re csá­bí­ta­nak akár kisebb akár nagyobb csó­na­kok­kal, hajók­kal. Mi sem hagy­hat­juk ki, hogy meg­is­mer­jünk ezál­tal olyan helye­ket, melyek más módon nem is kerül­nek elénk vagy csu­pán így más szem­szög­ből élvez­het­jük a lát­vá­nyát.

Stockholm-ban egy való­ban aján­lott, kihagy­ha­tat­lan dél­utá­ni prog­ram.

Néz­ze­tek bele utunk során készült vide­ónk­ba:

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek