Hajós város­né­zés 1. – Stockholm

2017. március 18.

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szemléljük.

Azon sze­ren­cés váro­sok, tele­pü­lé­sek, melyek bár­mi­lyen víz­fe­lü­let­tel ren­del­kez­nek jól kihasz­nál­hat­ják adott­sá­gu­kat, ha város­né­zés­re csá­bí­ta­nak akár kisebb akár nagyobb csó­na­kok­kal, hajók­kal. Mi sem hagy­hat­juk ki, hogy meg­is­mer­jünk ezál­tal olyan helye­ket, melyek más módon nem is kerül­nek elénk vagy csu­pán így más szem­szög­ből élvez­het­jük a látványát.

Stockholm-ban egy való­ban aján­lott, kihagy­ha­tat­lan dél­utá­ni program.

Néz­ze­tek bele utunk során készült videónkba:

Leave a Reply