Úti­terv: Buda­pest – Róma – Szar­dí­nia (Cag­lia­ri – Olbia) – Milá­nó – Budapest

2017. november 29.

Szar­dí­nia tör­té­nel­me során igen sok viha­ros idő­sza­kot meg­élt, több hódí­tó nép gyar­ma­to­sí­tot­ta hát­ra­hagy­va nyo­ma­i­kat, s bár épí­tett lát­ni­va­lók­ban talán kevés­bé gaz­dag a szi­get, mint Olasz­or­szág egyéb terü­le­tei, ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók­ban, kivá­ló stran­dok­ban nem szen­ved hiányt. A leg­több turis­ta eze­kért kere­si fel a Földközi-tenger máso­dik leg­na­gyobb szi­ge­tét, vala­mint a sajá­tos gaszt­ro­nó­mi­ai kíná­la­tuk is csá­bí­tó. A szi­get tel­jes part­vo­na­la 1800 km hosszú, mely remek lehe­tő­sé­ge­ket rejt a für­dő­zés­re, napo­zás­ra és a vizi­spor­tok szerelmeseinek.

Ezt az úti­ter­vet alap­ve­tő­en egy „Kós­tolj bele Szar­dí­ni­á­ba!“ cím­mel is illet­het­ném; alap­ve­tő­en a célja, hogy meg­osszam vele­tek milyen alter­na­tív módon is meg­lá­to­gat­ha­tó a szi­get, meg­is­mer­he­tő olyan része, amely Buda­pest­ről köz­vet­len fapa­dos járat­tal jelen­leg nem elér­he­tő. Alghero‑n kívül is (jelen­leg a wiz­zair jára­tá­val csak ez a város érhe­tő el Buda­pest­ről) van élet és autó nél­kül is el lehet tar­tal­ma­san töl­te­ni jóné­hány napot, s élet­re­szó­ló emlé­ke­ket szerezni.

Uta­zá­sunk előtt viszony­lag kevés időnk volt a ter­ve­zés­re, hiá­nyo­sak vol­tak az infor­má­ci­ó­ink, ami­ket inter­net­ről, isme­rő­sök­től és külön­bö­ző fóru­mok­ról sike­rült besze­rez­nünk, így ennek a terv­nek csak a felét sike­rült meg­va­ló­sí­ta­nunk, s az előb­bi okok miatt le is rövi­dült picit az uta­zá­sunk idő­tar­ta­ma. Sze­ret­ném, ha ti már lát­ná­tok a lehe­tő­sé­get, hogy igen­is, ez kivi­te­lez­he­tő a gya­kor­lat­ban, csak azt kell eldön­te­ne­tek, mennyi időt szán­tok egy-egy város­ra, milyen típu­sú kikap­cso­ló­dást pre­fe­rál­tok, eset­leg mek­ko­ra az uta­zás­ra szánt keretösszegetek.

Buda­pest – Róma

Ha nem jár­ta­tok még Rómá­ban, fel­tét­le­nül szán­ja­tok a város­né­zés­re mini­mum két napot. Ez nem sok, de a fő lát­ni­va­lók fel­ke­re­sé­sé­re ele­gen­dő, mely­hez néz­zé­tek meg a két útvo­na­lat, melyet mi bejár­tunk, s ami után iga­zá­ból nincs hiány­ér­ze­tünk. Két nap, két útvo­nal, ahol a fotó­ga­lé­ria képe­i­nek készí­té­sé­nek helyét meg­je­löl­tük.
Róma Buda­pest­ről wiz­zair vagy rya­nair jára­ta­i­val érhe­tő el a leg­könnyeb­ben, alig két óra alatt. A Fiu­mi­ci­no rep­tért és ezzel a wiz­za­irt tar­tom a leg­ide­á­li­sabb­nak, ahon­nan a város­köz­pont­ba, a Ter­mi­ni állo­más­hoz mind vonat­tal, mind transz­fer­busszal könnyen bejut­hat­tok. A vonat gyor­sabb, de drá­gább, a transz­fer­busz olcsó, de hosszabb a menet­ide­je. Mi a buszt válasz­tot­tuk költ­ség­ha­té­kony­ság végett, így tapasz­ta­lat­ból mon­dom, vál­lal­ha­tó, de ne vegye­tek előre, online jegyet rá. A ter­mi­nál­tól jobb­ra több busz­tár­sa­ság iro­dá­ja is meg­ta­lál­ha­tó, ott vált­sá­tok meg, annak függ­vé­nyé­ben mikor érkez­te­tek és mikor indul a követ­ke­ző járat. Árban nincs különb­ség, viszont járat­ké­sés lehet vagy a transz­fer­busz is kimaradhat.

Róma – Cagliari

A wizzair-rel való érke­zés Rómá­ba már­csak emi­att a sza­kasz miatt is érde­mes, hiszen a Fiu­mi­ci­no rep­tér ad ott­hont az Ali­ta­lia légi­tár­sa­ság gépe­i­nek, melyek Róma és Cag­lia­ri közt kiszol­gál­ják a légi­for­gal­mat. Napi 8 – 10 járat közül választ­hat­juk ki a leg­meg­fe­le­lőb­bet, s mind­össze 55 perc repü­lés után lan­do­lunk is Cag­lia­ri Elmas rep­te­rén (ez épp arra elég, hogy készíts a fel­hők felett öt fény­ké­pet, meg­idd a fel­szol­gált ita­lo­dat és már a leszál­lás­hoz készí­tik fel a gépet…).
Cag­lia­ri rete­ré­ről vonat­tal nem ámí­tás, hét perc alatt a város­ba értek, mely a busz­pá­lya­ud­var, a helyi buszok egyik gyűj­tő­he­lye is, illet­ve itt talál­ha­tó a kikö­tő a Via Romae főút­vo­nal­lal. A vonat­je­gyet az érke­zé­si ter­mi­nál­ban lévő auto­ma­tá­ból tud­já­tok meg­ven­ni, majd az állo­má­son egy zöld, pici leol­va­só­nál a falon érvé­nye­sí­te­ni fel­szál­lás előtt. Arra figyel­je­tek jegy­vá­sár­lás­kor, hogy a vasút viszony­lag messze van a ter­mi­nál­tól és a jegyet idő­pont­ra kell vásá­rol­ni, így szá­mol­ja­tok egy jó 8 – 10 per­ces séta­idő­vel. A vona­tok külön­ben sűrűn jár­nak ezen a sza­ka­szon, átla­go­san 12 per­cen­ként.
Cag­lia­ri város­né­zés és pár prog­ram ötlet a kör­nyé­ken elér­he­tő a lin­kek­re kattintva.

Cag­lia­ri – Olbia

Infor­má­ci­ó­kat a szar­dí­ni­ai tömeg­köz­le­ke­dés­ről inter­ne­ten nehe­zen és alig talál­tam, ami­kor keres­gél­tem, illet­ve a kapott tájé­koz­ta­tá­sok sze­rint igen rossz. Töb­bek között sen­ki­től és sehon­nan nem tud­tunk infor­má­ci­ót besze­rez­ni, hogy milyen módon lehet­ne autó­köl­csön­zés nél­kül eljut­ni a szi­get déli csücs­ké­ből az észa­ki­ba. Lehet ez a helyi­ek szo­li­da­li­tá­sa is volt, hiszen bevé­te­le­ik nagy része a turiz­mus­ból szár­ma­zik, a fősze­zon pedig júni­us­tól szep­tem­ber végig tart.
Mivel a vas­út­ál­lo­más amú­gy­is a köz­pont­ban van, egyik este elsé­tál­tunk és meg­néz­tük az ott kiál­lí­tott gőz­moz­donyt, a kis kápol­nát, vala­mint tanul­má­nyoz­tam egy­út­tal a menet­ren­det. Kis csa­ló­dott­ság lett úrrá raj­tam, mikor tuda­to­sult benne, hogy Cag­lia­ri és Olbia között van, ráadá­sul napi több járat is. Tehát meg­va­ló­sít­ha­tó az észak-déli ten­ge­lyen való uta­zás autó nél­kül is!
Napon­ta 5 járat üze­mel a két város között és az uta­zás nagy­já­ból négy órát vesz igénybe.

Olbia – Milánó

Olbia vas­út­ál­lo­má­sa mel­lől indul a 2‑es busz­já­rat, amellyel kényel­me­sen meg­kö­ze­lít­he­tő Olbia Costa Sme­ral­da rep­te­re. A busz­je­gyet meg­vált­hat­já­tok az állo­má­son, tra­fi­kok­ban, újság­áru­sok­nál a közel­ben. A város­köz­pont és a rep­tér közöt­ti távol­ság negyed óra.
Ha már olasz­or­szá­gi kör­uta­zás csak kicsit más­kép­pen, akkor innen Milá­nót aján­lom követ­ke­ző úti­cél­nak, de indul­nak vissza Rómá­ba is jára­tok, ha épp eset­leg így olcsóbb lenne az uta­zás vagy eset­leg idő szű­ké­ben len­né­tek. Milá­nó­ba az Easy­Jet indít jára­tot Olbi­á­ból, ennek repü­lé­si ideje 1 óra 15 perc. A gép indu­lá­sa a 2018-as nyári menet­rend­ben késő esti idő­pont­ra esik, így szin­te még egy tel­jes napot nyer­het­tek Olbi­á­ban.
A járat Mal­pen­sa rep­tér­re érke­zik, ahon­nan a Mal­pen­sa Express-szel még késő este is kényel­me­sen bejut­hat­tok a városközpontba.

Milá­nó – Budapest

Ez a sza­kasz szá­munk­ra szin­tén nem isme­ret­len, sze­rin­tem elég köz­ked­velt is, hiszen nagyon jó áron lehet a wiz­zair Buda­pest – Milá­nó jára­ta­i­ra jegyet fog­lal­ni. A menet­ren­det bön­gész­ve, van olyan idő­pont kom­bi­ná­ció, amellyel egy napos milá­nói város­né­zést is meg­éri ter­vez­ni, ezt tapasz­ta­lat, mi éltünk már a lehe­tő­ség­gel és el is olva­hat­já­tok itt. Itt a tar­tóz­ko­dás hosszát tud­já­tok a ked­ve­ző árú repü­lő­je­gyek­hez is iga­zí­ta­ni, hiszen ha már fel­fe­dez­té­tek Milá­nót maga­tok­nak, a Como‑i tó kitű­nő kirán­du­lá­si lehe­tő­ség, egy ráadás vagy nevez­zük úgy, hab a tor­tán.
A wiz­zair szin­tén a Mal­pen­sa rep­te­ret hasz­nál­ja, így itt már isme­rő­sök lehet­tek, én ezt aján­lom a haza­út­ra, de a rya­nair ber­ga­moi jára­tá­val is kalkulálhattok.

Aján­lom ezt az úti­ter­vet min­den­ki­nek, aki ódz­ko­dik az autó­bér­lés­től vagy épp nem enged­he­ti meg magá­nak, de sze­ret­ne Szar­dí­ni­á­ra utaz­ni. Aján­lom ezt az uta­zást tavasszal vagy ősszel, mikor már hiány­zik a nap­sü­tés vagy még élvez­né­tek egy kicsit a jó időt a sötét téli esték előtt. Aján­lom kalan­do­rok­nak és fel­fe­de­zők­nek, csa­lá­dok­nak és egye­dül uta­zók­nak. Ezalatt az út alatt min­den­ki meg­ta­lál­hat­ja, ami neki a leg­töb­bet, a leg­na­gyobb élményt adja.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply