Kül­föl­di láto­ga­tás vagy bel­föl­di program?

2018. január 29.

A minap Face­book olda­lon sza­va­zást indí­tot­tam, kíván­csi vagyok, mit pre­fe­rál­tok, ha van egy-két nap sza­bad­sá­go­tok vagy egy hét­vé­ge, eset­leg egy hosszú hét­vé­gi ünnep. Kirán­dul­tok, well­ness pihe­nés­re indul­tok bel­föl­dön vagy egy kül­föl­di úti­célt válasz­to­tok? Úgy gon­dol­tam, hogy ezt a kér­dést én is meg­vá­la­szo­lom, ne csak én kérdezzek.

Sze­ren­csés­nek tar­tom magam, ugyan­is szü­le­im­mel már egész kicsi korom­tól kezd­ve a nya­rak uta­zás­sal tel­tek. Min­den nyá­ron a bala­to­ni nya­ra­lónk­ban töl­tött hetek mel­lett, kivá­lasz­tot­tunk egy hazai régi­ót, és beba­ran­gol­tuk annak min­den neve­ze­tes­sé­gét, cam­ping­ben alud­tunk és kon­zer­ve­ket, cam­ping főzőn gyor­san elké­szít­he­tő éte­le­ket ettünk. Meg­volt a maga sajá­tos han­gu­la­ta és élmény volt, főleg gye­rek­ként, orszá­gun­kat így meg­is­mer­ni. Év köz­ben szin­te min­den hét­vé­gén kirán­dul­tunk, s a Dél-Dunántúl hosszú éve­ken át az ott­ho­nom volt min­den ízé­ben, min­den szeg­le­té­ben. Később már kimon­dott gaszt­ro­él­mé­nyek tár­sul­tak egy-egy hét­vé­gi prog­ram­hoz, mint a vil­lá­nyi borok tesz­te­lé­se vagy a paksi, mohá­csi halász­csár­dák fel­ke­re­sé­se. A bala­to­ni nya­rak nem múl­hat­tak el hajó­zás és kirán­du­lás nél­kül az észa­ki part­ra, de volt, hogy rosszabb idő ese­tén kör­be­au­tóz­tuk a „Magyar Ten­gert“. Eső napi prog­ra­mok közt sze­re­pelt a láto­ga­tás a Veszp­ré­mi Állat­kert­ben vagy Keszt­he­lyen a Festetics-kastélyban.
Később, főis­ko­lás éveim alatt Szé­kes­fe­hér­vár és kör­nyé­ke került fel ismét tüze­te­seb­ben a kaland­lis­tám­ra, s ismer­tem meg már-már fel­nőtt fej­jel a régió lát­ni­va­ló­it. Volt pár év az éle­tem­ben, mikor lel­kes kosár­lab­da rajon­gó­ként heten­te jár­tuk az orszá­got Zala­eger­szeg­től Kecs­ke­mé­tig, Pécs­től Sop­ro­nig, sok­szor meg­told­va egy hét­vé­gi feltöltődéssel.
Nem utol­só sor­ban ahhoz, hogy ide­gen­ve­ze­tő legyek, sokat olvas­tam és sokat tapasz­tal­tam hazánk lát­ni­va­ló­it, aján­lott helye­it illetően.

Első kül­föl­di nya­ra­lás élmé­nyem is gye­rek­ko­rom­hoz köt­he­tő, illet­ve Auszt­ria nekem min­dig a gye­rek­ko­ri Bala­ton­ról tett egy­na­pos kirán­du­lá­sokat jut­tat­ja eszem­be. Ezek­ről írtam is a blo­gon, melye­ket sze­re­tet­tel aján­lok figyelmetekbe.

Az előz­mé­nyek isme­re­té­ben elmond­ha­tom, hogy az uta­zás sze­re­te­te és az új dol­gok, helyek meg­is­me­ré­se utáni vágy velem együtt nőtt, for­má­ló­dott. A határ­át­lé­pés­sel egyre inkább kinyílt a világ előt­tem, csak foko­zó­dott ben­nem a kíván­csi­ság és egyre töb­bet akar­tam látni, tapasz­tal­ni. Látni akar­tam és aka­rom ma ugyan­úgy, hogy milyen cso­dás helyek van­nak kis hazán­kon kívül is, hogy milye­nek az embe­rek min­den­nap­jai egy másik ország­ban, hogy milyen éte­lek, hagyo­má­nyok szí­ne­sí­tik Euró­pa tör­té­nel­mét. Meg­fo­gad­tam magam­ban, hogy amíg léte­zik olyan hely, amely elér­he­tő szá­mom­ra, addig két­szer ugyan­oda nem térek vissza. Ezt a foga­dal­mat azóta ugyan meg­szeg­tem, de min­dig igye­kez­tem vala­mi újdon­sá­got, vala­mi mást bele­vin­ni a láto­ga­tás­ba, eset­leg más évszak­ban utaz­ni ugyan­ar­ra a helyre.

Azt tapasz­tal­tam az utób­bi évek­ben, hogy már-már olcsób­ban ki lehet hozni egy kül­föl­di uta­zást, mint egy hazai idő­töl­tést. A fapa­dos jára­tok tér­hó­dí­tá­sá­val, a nem­zet­kö­zi busz­há­ló­za­tok ter­je­dé­sé­vel nap, mint nap újabb és újabb úti­cé­lok vál­nak köz­vet­le­nül is elér­he­tő­vé, ami nagy­ban segí­ti az uta­zás­ter­ve­zést. Külön­bö­ző akci­ók kere­té­ben igen ala­csony áron való­sít­hat­juk meg álma­in­kat, így ez is sok­szor dön­tő­en hat a bel­föl­di és kül­föl­di kikap­cso­ló­dás közti választásunkra.

Igyek­szem min­den lehe­tő­sé­get kihasz­nál­ni, amit a mun­kám, illet­ve most már a blog is biz­to­sít, öröm­mel állok min­den uta­zás elé. Ha sza­ba­don választ­ha­tunk, a foga­dal­mam­hoz hűen, kül­föl­di láto­ga­tás felé húz a szí­vünk, hiszen annyi min­den van még, amit látni kell és egy­út­tal meg­él­ni. Sze­ret­nénk még sok izgal­mas helyet meg­mu­tat­ni nek­tek, és segít­sé­get nyúj­ta­ni az uta­zás­szer­ve­zés­hez, amely úgy gon­do­lom, leg­in­kább tapasz­ta­lat­ból kell hogy szár­maz­zon. Sze­ret­nénk köze­lebb hozni sok­atok­hoz olyan tája­kat, lát­ni­va­ló­kat, melyek elér­he­tet­le­nek vagy annak tűnnek.

Bízom benne, hogy van értel­me törek­vé­sünk­nek, és tovább­ra is köve­ti­tek kalan­do­zá­sa­in­kat Európában!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply