Fer­ry­view Guest­hou­se, avagy ébredj hajó­kürt­re Dublinban

2018. február 12.

Aki Dub­lin­ba érke­zik és nem a város köz­pont­ját pre­fe­rál­ja, és nem az éjsza­kai élet kényel­mes fel­fe­de­zé­se a cél, nyu­god­tan válassza a város­köz­pont­tól kicsit távo­lab­bi, igazi csa­lá­di­as jel­le­gű Clon­tarf kerü­le­tet. Mi itt fog­lal­tunk a Fer­ry­view Guesthouse-ban szo­bát egy hosszú hét­vé­gi tar­tóz­ko­dá­sunk alkalmával.

A ház egy három­csil­la­gos­ként regiszt­rált ven­dég­ház, melyet úgy lát­tam, nem­ré­gi­ben tel­je­sen fel­újí­tot­tak. Dub­lin bel­vá­ro­sá­tól busszal nagyon könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő, a busz­meg­ál­ló szin­te a kapu előtt talál­ha­tó. Mi egy ele­gáns, angol stí­lu­sú szo­bát kap­tunk hatal­mas für­dő­vel, illet­ve a reg­ge­lit mi min­den reg­gel úgy fogyasz­tot­tuk el, mint­ha ott­hon len­nénk. Azt mond­ták a házi­gaz­dák, érez­zük ott­hon magun­kat, így mi elfog­lal­tuk a kony­hát, kipa­kol­tuk a hűtőt és sürögtünk-forogtunk, szé­pen ott­hon­ér­vez­ve magun­kat meg­reg­ge­liz­tünk. Jó érzés volt azért egy ide­gen helyen ott­hon lenni, bár volt, amit elő­ké­szí­tet­tek nekünk, kér­dez­ték hogy mit ennénk, mit készít­se­nek, de tény­leg ott­ho­no­san mozogtunk.

Clon­tarf egyéb­ként egy köz­ked­velt kerü­le­te a Dub­lin­ba érke­ző turis­ták­nak, szám­ta­lan ven­dég­ház várja az uta­zó­kat. A bel­vá­ros zajá­tól mint­egy három kilo­mé­ter­re fek­szik ez a ten­ger­par­ti kül­vá­ros, maga a Fer­ry­view Guest­hou­se pedig köz­ve­tel­nül a par­ton, kilá­tás­sal a dub­li­ni öböl­re külö­nö­sen han­gu­la­tos. Mint ten­ge­rimá­dók, egy ilyen kilá­tá­sért sok­szor haj­lan­dó­ak vagyunk töb­bet is fizet­ni, de itt pél­dá­ul elég volt csak átsé­tál­ni az út túl­ol­da­lá­ra. A hosszú ten­ger­par­ti sétá­nyon még szél­ben is egye­dül­ál­ló volt anda­log­ni egyet vacso­ra után, ahol már-már irigy­ked­ve figyel­tük a koco­gó vagy kerék­pá­ro­zó helyi­e­ket. Az ébre­dés pedig való­ban, első reg­gel fur­csa zajra tör­tént. Később kitisz­tult fej­jel, kávé mel­lett per­sze beazo­no­sí­tot­tuk egy érke­ző hajó kürt­sza­vá­val a kikö­tő­ből. Én azt mon­dom, érde­kes volt inkább, mint zavaró.

A közel­ben van egyéb­ként a DART állo­má­sa is, ami olyan, mint nálunk a HÉV. Ezek­kel a jára­tok­kal kivá­ló kirán­du­lá­so­kat tehe­tünk Dub­li­non kívül­re, mint pél­dá­ul Bray-be, ami az én ked­venc helyem lett, és akár egy gya­log­tú­rát is ter­vez­he­tünk Bray és Grey­sto­nes között. 

Aki­nek szá­mít az ár-érték arány, annak kife­je­zet­ten aján­lom, és egy­ben leszö­ge­zem, hogy nem szpon­zo­rált a cikk tar­tal­ma sem­mi­lyen formában.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply