Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

2018. február 4.

Írországról nem tudom, ki hogy van vele, nekem elő­ször Dublin és a Moher‐sziklák jut­nak eszem­be mint bakancs­lis­tás uta­zá­si cél­pon­tok. Másodsorban, nekem már van ked­venc helyem láto­ga­tá­sunk óta, ahol meg­érin­tett az érzés, itt élni is tud­nék. Erről írtam egy blog bejegy­zést, amit aján­lok figyel­me­tek­be, ha ide készül­tök. Ez a tele­pü­lés pedig Bray, nem messze a fővá­ros­tól, Dublintól délre. Egy város­lá­to­ga­tást köve­tő kirán­du­lás­ra is ide­á­lis hely.

Van azon­ban az ország déli részén, Corktól mind­össze 15 km‐re egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be is szer­ve­sen bele­ivó­dott. Ez Cobh vagy tér­kép sze­rin­ti tel­jes nevén An Cobh. Ez a tele­pü­lés a domb­ol­da­lon elnyú­ló szí­nes házai miatt került látó­kö­röm­be, és elő­ször emi­att került fel bakancs­lis­tánk­ra, mivel – aki már régebb óta köve­ti a blo­got, az tudja – élek‐halok a szí­nes házi­kó­kért. Ahogy azon­ban tüze­te­seb­ben után­aol­vas­tam, pon­to­san hol van és mi is talál­ha­tó itt, egy­szer­re tuda­to­sult ben­nem, hogy nem csu­pán a házak han­gu­la­ta rejti rabul az ide uta­zót.

Cobh váro­sát 1849 – 1922 között Victoria király­nő láto­ga­tá­sá­nak tisz­te­le­té­re Qeenstownnak hív­ták. Az egyik leg­an­go­lo­sabb város Írországban, mivel már a 18. szá­zad­tól az angol flot­ta egyik leg­je­len­tő­sebb kikö­tő­je lett. Ma az óriás luxus­ha­jó­kat fogad­ja, ahogy annak ide­jén egé­szen 1960‐ig ebből a kikö­tő­ből indul­tak útjuk­ra az Amerikába tartó ten­ger­já­rók. A város tör­té­ne­té­nek híres és tra­gi­kus sorsú hajó­ja volt a Titanic, mely­nek Cobh volt az utol­só euró­pai állo­má­sa 1919. ápri­lis 11‐én. Éppen ezért a város­ban a Titanic kataszt­ró­fá­já­ra emlék­mű emlé­kez­tet, illet­ve egy bár is talál­ha­tó a nevé­vel fém­je­lez­ve. A kikö­tő és az emlí­tett szí­nes házai mel­lett fő lát­vá­nyos­sá­ga a St. Colman kated­rá­lis, mely­nek 47 harang­ból álló harang­já­té­ka vará­zsol­ja el a láto­ga­tót. 1720‐ban itt jött létre nem mel­les­leg a világ első yach club­ja.

Én azt mon­dom, egy­szer látni kell!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek