Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

2018. február 04.

Íror­szág­ról nem tudom, ki hogy van vele, nekem elő­ször Dub­lin és a Moher-sziklák jut­nak eszem­be mint bakancs­lis­tás uta­zá­si cél­pon­tok. Másod­sor­ban, nekem már van ked­venc helyem láto­ga­tá­sunk óta, ahol meg­érin­tett az érzés, itt élni is tud­nék. Erről írtam egy blog bejegy­zést, amit aján­lok figyel­me­tek­be, ha ide készül­tök. Ez a tele­pü­lés pedig Bray, nem messze a fővá­ros­tól, Dub­lin­tól délre. Egy város­lá­to­ga­tást köve­tő kirán­du­lás­ra is ide­á­lis hely.

Van azon­ban az ország déli részén, Cork­tól mind­össze 15 km-re egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be is szer­ve­sen bele­ivó­dott. Ez Cobh vagy tér­kép sze­rin­ti tel­jes nevén An Cobh. Ez a tele­pü­lés a domb­ol­da­lon elnyú­ló szí­nes házai miatt került látó­kö­röm­be, és elő­ször emi­att került fel bakancs­lis­tánk­ra, mivel – aki már régebb óta köve­ti a blo­got, az tudja – élek-halok a szí­nes házi­kó­kért. Ahogy azon­ban tüze­te­seb­ben után­aol­vas­tam, pon­to­san hol van és mi is talál­ha­tó itt, egy­szer­re tuda­to­sult ben­nem, hogy nem csu­pán a házak han­gu­la­ta rejti rabul az ide utazót.

Cobh váro­sát 1849 – 1922 között Vic­to­ria király­nő láto­ga­tá­sá­nak tisz­te­le­té­re Qeens­town­nak hív­ták. Az egyik leg­an­go­lo­sabb város Íror­szág­ban, mivel már a 18. szá­zad­tól az angol flot­ta egyik leg­je­len­tő­sebb kikö­tő­je lett. Ma az óriás luxus­ha­jó­kat fogad­ja, ahogy annak ide­jén egé­szen 1960-ig ebből a kikö­tő­ből indul­tak útjuk­ra az Ame­ri­ká­ba tartó ten­ger­já­rók. A város tör­té­ne­té­nek híres és tra­gi­kus sorsú hajó­ja volt a Tita­nic, mely­nek Cobh volt az utol­só euró­pai állo­má­sa 1919. ápri­lis 11-én. Éppen ezért a város­ban a Tita­nic kataszt­ró­fá­já­ra emlék­mű emlé­kez­tet, illet­ve egy bár is talál­ha­tó a nevé­vel fém­je­lez­ve. A kikö­tő és az emlí­tett szí­nes házai mel­lett fő lát­vá­nyos­sá­ga a St. Col­man kated­rá­lis, mely­nek 47 harang­ból álló harang­já­té­ka vará­zsol­ja el a láto­ga­tót. 1720-ban itt jött létre nem mel­les­leg a világ első yach clubja.

Én azt mon­dom, egy­szer látni kell!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply