2017. szeptember 24.

Gozo, a kis­test­vér

Mál­ta kis­test­vé­re Gozo, a szi­get­cso­port máso­dik leg­na­gyobb és turis­ta szem­pont­ból ked­velt szi­ge­te. Éghaj­la­tá­nak köszön­he­tő­en ápri­lis­tól októ­ber végé­ig, ahogy Mál­ta is, kitű­nő uta­zá­si cél­pont.

2017. szeptember 23.

Mont­ser­rat, egy kirán­du­lás Bar­ce­lo­ná­ból

Aki Bar­ce­lo­ná­ban jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat-ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Euró­pá­ban, más­részt a tör­té­ne­te és a hegy tete­jé­ről nyí­ló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

2017. szeptember 21.

Mal­mö és Bray: két hely, ahol élni tud­nék

Mad­rid után, ter­mé­sze­te­sen. Ha dobo­gós helye­ket kel­le­ne hir­det­nem arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Euró­pa melyik szeg­le­té­ben tud­nék élni, egy fölé­nyes győ­zel­met arat­na a spa­nyol fővá­ros, de hogy a máso­dik és har­ma­dik hely­re melyek kerül­né­nek, azt most meg­mu­ta­tom nek­tek.

2017. szeptember 20.

Kirán­du­lá­sok Krak­kó kör­nyé­kén

Krak­kó­ban jár­va érde­mes a kör­nyé­ket is egy­út­tal fel­fe­dez­ni, ha tehe­ti­tek több napot szán­ni az uta­zás­ra. A kör­nyék lát­ni­va­ló­it ille­tő­en most ötle­tet merít­het­tek…

2017. szeptember 17.

Felet­tünk az ég: Csík­som­lyó

Egy vasár­nap esti séta és egy roman­ti­kus eső utá­ni nap­le­men­te Csík­som­lyó felett szin­te fest­mény­re kíván­ko­zik…

2017. szeptember 16.

San­ti­a­go Ber­na­béu sta­di­on, Mad­rid

Láto­ga­tás a Real Mad­rid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Sta­di­on­tú­ra élmé­nyek­kel, fotók­kal. HALA MAD­RID!

2017. szeptember 15.

Okto­ber­fest Mün­chen, egy kirá­lyi lako­da­lom­tól a több mil­li­ós világ fesz­ti­vá­lig

Van­nak, akik rajon­ga­nak a fesz­ti­vá­lo­kért, van­nak, akik inkább messze elke­rü­lik őket ilyen vagy olyan okok­ból kifo­lyó­lag. A mün­che­ni Oktoberfest-et azon­ban sze­rin­tem egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

2017. szeptember 14.

Város­né­zés az ír fővá­ros­ban, Dub­lin­ban

Kedv­csi­ná­ló fény­ké­pek­kel Dub­lin­hoz, ahol az embe­rek egy fur­csa angolt beszél­nek, ahol egy tű jel­zi a város köz­pont­ját és ahol nem múlik el nap, hogy ne innánk meg egy újabb faj­ta helyi sört.

2017. szeptember 13.

Drez­da és Lip­cse – egy szász­or­szá­gi baran­go­lás

Nagy álmom, hogy vissza­tér­jek egy­szer fel­nőtt­ként arra a hely­re, ahol éle­tem­ben elő­ször nya­ral­tam kül­föl­dön, és akkor már a szász­or­szá­gi vidé­ket is beba­ran­gol­juk majd jelen­tő­sebb váro­sa­i­val, mint Drez­da és Lip­cse.

2017. szeptember 11.

5 érde­kes­ség Amsz­ter­dam­ról

Amsz­ter­dam egy nagyon külön­le­ges, sok­szí­nű város a szó szo­ros értel­mé­ben. Össze­gyűj­töt­tem most pár érde­kes tényt erről az egye­di han­gu­la­tú hol­land fővá­ros­ról.

2017. szeptember 10.

Min­den, amit az ír kobold­ról tud­ni kell

Ha Íror­szág­ra gon­do­lunk, akkor biz­tos, hogy min­den­ki­nek elsők közt ugrik be egy kicsi, zöld manó­sze­rű lény, mely mára már az ország nem­ze­ti jel­ké­pé­vé, szim­bó­lu­má­vá vált. De hogy ki is ő és hon­nan szár­ma­zik, azt tud­já­tok?

2017. szeptember 8.

Col­mar, Elzász szí­ve

Van egy élénk, szí­nes kis­vá­ros Elzász vidé­kén a Fekete-erdő és a Vogé­zek magas hegy­vo­nu­la­tai közt, mely olyan, mint­ha csak egy mesé­ből lépett vol­na elő.