2017. szeptember 24.

Gozo, a kis­test­vér

Málta kis­test­vé­re Gozo, a szi­get­cso­port máso­dik leg­na­gyobb és turis­ta szem­pont­ból ked­velt szi­ge­te. Éghajlatának köszön­he­tő­en ápri­lis­tól októ­ber végé­ig, ahogy Málta is, kitű­nő uta­zá­si cél­pont.

2017. szeptember 23.

Montserrat, egy kirán­du­lás Barcelonából

Aki Barcelonában jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat‐ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Európában, más­részt a tör­té­ne­te és a hegy tete­jé­ről nyíló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

2017. szeptember 21.

Malmö és Bray: két hely, ahol élni tud­nék

Madrid után, ter­mé­sze­te­sen. Ha dobo­gós helye­ket kel­le­ne hir­det­nem arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Európa melyik szeg­le­té­ben tud­nék élni, egy fölé­nyes győ­zel­met arat­na a spa­nyol fővá­ros, de hogy a máso­dik és har­ma­dik hely­re melyek kerül­né­nek, azt most meg­mu­ta­tom nek­tek.

2017. szeptember 20.

Kirándulások Krakkó kör­nyé­kén

Krakkóban járva érde­mes a kör­nyé­ket is egy­út­tal fel­fe­dez­ni, ha tehe­ti­tek több napot szán­ni az uta­zás­ra. A kör­nyék lát­ni­va­ló­it ille­tő­en most ötle­tet merít­het­tek…

2017. szeptember 17.

Felettünk az ég: Csíksomlyó

Egy vasár­nap esti séta és egy roman­ti­kus eső utáni nap­le­men­te Csíksomlyó felett szin­te fest­mény­re kíván­ko­zik…

2017. szeptember 16.

Santiago Bernabéu sta­di­on, Madrid

Látogatás a Real Madrid foci­csa­pa­tá­nak ott­ho­ná­ban. Stadiontúra élmé­nyek­kel, fotók­kal. HALA MADRID!

2017. szeptember 15.

Oktoberfest München, egy kirá­lyi lako­da­lom­tól a több mil­li­ós világ fesz­ti­vá­lig

Vannak, akik rajon­ga­nak a fesz­ti­vá­lo­kért, van­nak, akik inkább messze elke­rü­lik őket ilyen vagy olyan okok­ból kifo­lyó­lag. A mün­che­ni Oktoberfest‐et azon­ban sze­rin­tem egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

2017. szeptember 14.

Városnézés az ír fővá­ros­ban, Dublinban

Kedvcsináló fény­ké­pek­kel Dublinhoz, ahol az embe­rek egy fur­csa angolt beszél­nek, ahol egy tű jelzi a város köz­pont­ját és ahol nem múlik el nap, hogy ne innánk meg egy újabb fajta helyi sört.

2017. szeptember 13.

Drezda és Lipcse – egy szász­or­szá­gi baran­go­lás

Nagy álmom, hogy vissza­tér­jek egy­szer fel­nőtt­ként arra a hely­re, ahol éle­tem­ben elő­ször nya­ral­tam kül­föl­dön, és akkor már a szász­or­szá­gi vidé­ket is beba­ran­gol­juk majd jelen­tő­sebb váro­sa­i­val, mint Drezda és Lipcse.

2017. szeptember 11.

5 érde­kes­ség Amszterdamról

Amszterdam egy nagyon külön­le­ges, sok­szí­nű város a szó szo­ros értel­mé­ben. Összegyűjtöttem most pár érde­kes tényt erről az egye­di han­gu­la­tú hol­land fővá­ros­ról.

2017. szeptember 10.

Minden, amit az ír kobold­ról tudni kell

Ha Írországra gon­do­lunk, akkor biz­tos, hogy min­den­ki­nek elsők közt ugrik be egy kicsi, zöld manó­sze­rű lény, mely mára már az ország nem­ze­ti jel­ké­pé­vé, szim­bó­lu­má­vá vált. De hogy ki is ő és hon­nan szár­ma­zik, azt tud­já­tok?

2017. szeptember 8.

Colmar, Elzász szíve

Van egy élénk, szí­nes kis­vá­ros Elzász vidé­kén a Fekete‐erdő és a Vogézek magas hegy­vo­nu­la­tai közt, mely olyan, mint­ha csak egy mesé­ből lépett volna elő.