Város­né­zés az ír fővá­ros­ban, Dublinban

2017. szeptember 14.

Kinek mi jut eszé­be Dub­lin­ról elő­ször? Ami­kor elő­ször utaz­tunk az ír fővá­ros­ba én arra gon­dol­tam, min­den nap esik az eső, min­den zöld már csak a zöld ruhás kobold­juk miatt is, nyüzs­gő met­ro­po­lisz brit han­gu­la­tú házak­kal, utcák­kal, tud­tam, hogy a Temp­le Bar‑t nem aka­rom kihagy­ni a lát­ni­va­lók sorá­ból és azt is, hogy nagyobb mennyi­sé­gű sört fogok inni, mint itt­hon egy év alatt összesen.

Egy októ­ber 23‑i hosszú hét­vé­gé­re esett az íror­szá­gi láto­ga­tá­sunk, melyet a Rya­nair köz­vet­len Buda­pest – Dub­lin jára­tá­val szer­vez­tünk meg. Szál­lá­sunk egy kis pan­zió volt, mely köz­vet­le­nül a parti sétány túl­ol­da­lán helyez­ke­dett el, és a kilá­tás a kikö­tő­re nyí­lott a nagy teher­szál­lí­tó hajók­ra, s való­ban hajó­kürt­re ébred­tünk min­den reg­gel, ami­nek meg­volt a maga külön­le­ges han­gu­la­ta. A helyi busz köz­vet­le­nül a ház előtt állt meg, így könnyű dol­gunk volt, bár­mer­re is indul­tunk. Per­sze a jobb olda­li köz­le­ke­dés elő­ször meg­ka­vart kicsit, de ez az a dolog, amit akár­hány­szor uta­zunk ilyen ország­ba, és hiába tudom, meg­szok­ni nehéz.

A pár nap­ból tud­tuk, hogy egy tel­jes nap ada­tik meg a város­né­zés­re, a töb­bit kirán­du­lá­sok­ra, túrá­zás­ra szán­tuk. Hogy ez mire volt elég, azt meg­mu­ta­tom egy­részt képe­ken, más­részt azt kell, hogy mond­jam min­den­ből egy kicsi­re. Ter­mé­sze­te­sen kóbo­rol­tunk a macs­ka­kö­ves műszész negyed­ben és meg­kós­tol­tunk egy igazi Guiness‑t a Temp­le Bar-ban, fel­ke­res­tük a U2 emlék­he­lye­ket, tör­té­nel­mi lát­ni­va­lók közül a Tri­nity Collage‑t, a Dub­lin Kas­télyt és a Szent Pat­rik kated­rá­list. Amennyi­ben van idő­tök, tegye­tek egy láto­ga­tást a híres Gui­ness Store House vagy az Old Jame­son inter­ak­tív üze­mé­ben, nekünk ez saj­nos kima­radt, de nyu­ga­lom, tesz­tel­tük. Este egy roman­ti­kus sétá­val zár­tuk a napot a Lif­fey folyó part­ján meg­cso­dál­va az éjszkai fényeket.

Kedv­csi­ná­ló­ként tegye­tek képe­in­ken keresz­tül most egy váro­si sétát Dublinban:

Leave a Reply