Gozo, a kistestvér

2017. szeptember 24.

Málta kis­test­vé­re Gozo, a szi­get­cso­port máso­dik leg­na­gyobb és turis­ta szem­pont­ból ked­velt szi­ge­te. Éghaj­la­tá­nak köszön­he­tő­en ápri­lis­tól októ­ber végé­ig, ahogy Málta is, kitű­nő uta­zá­si célpont.

Gozo

A mind­össze 14 km hosszú és 7 km szé­les szi­get könnyen beba­ran­gol­ha­tó. A külö­nös han­gu­la­tú szi­get tör­té­nel­me Mál­tá­hoz hason­ló­an igen viha­ros, ennek emlé­kei mel­lett a leg­főbb vonz­erőt a szi­get ter­mé­sze­ti szép­sé­gei és a karak­te­res vidé­ki embe­rek ven­dég­sze­re­te­te jelen­ti. Gozo a béke, a nyu­ga­lom és a meg­hitt­ség szi­ge­te fes­tői hát­tér­rel, melyet a helyi lakos­ság büsz­kén őriz. A turis­ták több­sé­ge is az ez utáni vágya­ko­zás miatt kere­si fel a szi­ge­tet, ezért fog­lal­nak itt szál­lást maguk­nak, s leg­job­ban teszik ilyen­kor, ha egy szép, ren­de­zett farm­ház ven­dé­ge­i­vé vál­nak. Meg­ta­pasz­tal­hat­ják így a helyi gaszt­ro­nó­mia jel­leg­ze­tes­sé­ge­it, a helyi­ek hagyo­má­nya­it és a gaz­dál­ko­dá­suk gyü­möl­cse­it élvez­he­tik amel­lett, hogy a csend, a pihe­nés a min­den­na­pok részé­vé válik. 

Gozot sok­szor emle­ge­tik úgy, mint Kalip­szo szi­ge­te, ugyan­is a legen­da sze­rint ez volt a híres nimfa szi­ge­te, ahol éve­kig tar­tot­ta fogva Odüssze­uszt. A bar­lang­ja a szi­get észa­ki felén Ramla Bay köze­lé­ben található. 

Tör­té­nel­mét sok civi­li­zá­ció ala­kí­tot­ta, for­mál­ta. A leg­ré­geb­bi emlék, a Ggan­ti­ja néven ismert UNESCO világ­örök­sé­gi hely­szín, amely a tudó­sok sze­rint a világ leg­idő­sebb sza­ba­don álló ember alkot­ta épít­mé­nye. Az ősla­ko­sok mező­gaz­da­ság­gal fog­lal­koz­tak első­sor­ban, így a ter­mé­keny­ség­kul­tu­szuk volt. Hitü­ket ezek a szak­rá­lis épít­mé­nyek támo­gat­ták, melyek a val­lá­si szer­tar­tá­sa­ik­ban fon­tos sze­re­pet kaptak. 

A kis szi­get fővá­ro­sa Vic­to­ria. A egy­ko­ri erőd, a helyi mész­kő­ből épült Cita­del­la a tör­té­ne­lem közép­pont­já­ban állt a róma­i­ak óta. Ma a leg­fon­to­sabb neve­ze­tes­ség a Mária menny­be­me­ne­te­lé­nek szen­telt szé­kes­egy­ház­zal. A lakos­ság sok­szor szen­ve­dett beto­la­ko­dók­tól, fosz­to­ga­tók­tól, volt, hogy szin­te elnép­te­le­ne­dett a szi­get, mivel elhur­col­ták rab­szol­gá­nak a lakos­ság nagy részét. Ezek után a mál­tai lova­gok tör­vény­ben köte­lez­ték a helyi­e­ket, hogy a meg­erő­sí­tett Cita­del­la falai közt kell töl­te­ni­ük az éjszakákat. 

Gozot sokan leg­in­kább a ter­mé­sze­ti adott­sá­gai, szép­sé­gei miatt kere­sik fel. Nép­sze­rű úti cél a búvá­rok köré­ben is. 

In memo­riam… Azúr Ablak 

2017 már­ci­u­sá­ban össze­dőlt és meg­sem­mi­sült a szi­get egyik külön­le­ges ter­mé­sze­ti kin­cse, az Azúr Ablak. A ter­mé­sze­ti kép­ződ­mény kiala­ku­lá­sa és pusz­tu­lá­sa is az eró­zió évez­re­de­kig tartó mun­ká­já­nak ered­mé­nye. Az Azúr szik­la abla­ka lenyű­gö­ző lát­ványt nyúj­tott a mögöt­te nyúj­tóz­ko­dó ten­ger­re. Éven­te több ezren keres­ték fel, főleg nap­le­men­te­kor fan­tasz­ti­kus élményt és roman­ti­kus pil­la­na­to­kat adott a láto­ga­tók­nak. Tövé­ben nagyon sok búvár merült alá, hogy a több mint 60 m mély bar­lan­gok állat és növény­vi­lá­gát megcsodálja. 

Amíg a fér­fi­em­be­rek a ten­gert jár­ják halász­ha­jó­ik­kal, addig az asszo­nyok a híres gozói csip­ke készí­té­sé­vel fog­la­la­tos­kod­nak nap­ja­ink­ban is. A pamut és selyem­szál­ból készü­lő messze föl­dön híres, hagyo­má­nyos mun­ká­ik sok­szor hóna­pok, évek alatt készül­nek el. Rend­sze­res részt­ve­vői a brüssze­li csipkekiállításnak. 

Hagyo­má­nyos gozói halász­fa­lu han­gu­la­tos étter­mek­kel, kávé­zók­kal Xlen­di Bay, amely egy hatal­mas szik­lák­kal körül­ölelt homo­kos ten­ger­part­tal ren­del­ke­ző öböl egy­ben, így köz­ked­velt für­dő­hely, több merü­lés­re alkal­mas hellyel a búvár­ko­dást ked­ve­lők számára. 

Gozon mint­ha meg­állt volna az idő, de min­den­eset­re lelas­sult, ahogy mi is itt való­ban meg­te­het­jük ezt, és egy nyu­godt, békés nya­ra­lá­son feltöltődhetünk. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply