Okto­ber­fest Mün­chen, egy kirá­lyi lako­da­lom­tól a több mil­li­ós világ fesztiválig

2017. szeptember 15.

Van­nak, akik rajon­ga­nak a fesz­ti­vá­lo­kért, van­nak, akik inkább messze elke­rü­lik őket ilyen vagy olyan okok­ból kifo­lyó­lag. A mün­che­ni Oktoberfest-et azon­ban sze­rin­tem egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell. A világ egyik leg­na­gyobb és leg­nép­sze­rűbb meg­moz­du­lá­sa, és nem csak sör­ked­ve­lők szá­má­ra nyújt évezetet. 

Tud­já­tok, hogy ere­de­ti­leg egy kirá­lyi eskü­vői cere­mó­ni­á­ból indult a ma már éven­te több, mint hat mil­lió láto­ga­tót vonzó rendezvény? 

Az Okto­ber­fest Mün­chen 1810 óta kerül éven­te meg­ren­de­zés­re a Theresienwiesen-en, ahol az alka­lom­ra kite­le­pült mün­che­ni sör­főz­dék sát­ra­it és kiépült szó­ra­koz­ta­tó léte­sít­mé­nye­ket a világ min­den tájá­ról érke­ző turis­ták is elő­sze­re­tet­tel láto­gat­ják. Az ese­mény­re külön sört főz­nek, mely a Wiesn­bi­er nevet vise­li és maga­sabb az alko­hol­tar­tal­ma az átlagosnál. 

Elő­ször 1810. októ­ber 12-én ren­dez­ték meg, mikor I. Lajos király fele­sé­gül vette The­r­e­se von Sachsen-Hildburghausen szász her­ceg­nét. Az ünnep­ség öt napig tar­tott és Mün­chen tel­jes lakos­sá­ga hiva­ta­los volt rá. Egy lóver­senyt hir­det­tek meg a város­fa­la­kon kívül­re ez alka­lom­ból, s mivel a király nagy rajon­gó­ja volt az antik Görög­or­szág­nak úgy kép­zel­te, hogy az ókori olim­pia min­tá­ján szer­vez­zék meg. A mezőt, ahol az első ese­ményt ren­dez­ték, azóta nevez­ték el a her­ceg­né után The­re­sien­wi­e­sé­nek. A spor­tos ünnep­nek akko­ra sike­re lett, hogy követ­ke­ző évben meg­is­mé­tel­ték, majd a hábo­rús és feszült idő­sza­ko­kat leszá­mít­va majd­nem két­száz alka­lom­mal azóta. Mind­össze­sen 24 évben maradt csak el az Oktoberfest. 

A lóver­seny pálya mellé fel­épí­tet­tek egyéb szó­ra­ko­zá­si lehe­tő­sé­ge­ket, mint pél­dá­ul az első kör­hin­tát 1818-ban. Meg­je­len­tek a sors­jegy­áru­sok is, akik első­sor­ban a sze­gé­nyebb város­la­kók érdek­lő­dé­sét vál­tot­ták ki. 1850-ben került a téren fel­ál­lí­tás­ra a 20 méter magas Bava­ria szob­ra, majd három évvel később a Ruh­mes­hal­le, azaz a híres­sé­gek csar­no­ka. Az 1800-as évek végén kezd­ték el a sör áru­sí­tá­sát és az első sült­csir­ke árus is ekkor jelent meg. Elekt­ro­mos fénnyel vilá­gí­tot­ták meg a mint­egy négy­száz bódét és sát­rat, ahol már zene­ka­rok is fel­lép­tek a han­gu­lat foko­zá­sá­nak érdekében.

A 19. szá­zad végé­re már napok­kal hosszabb lett az ünnep­ség, és idő­pont­ja átke­rült szep­tem­ber­re, azóta is csak az utol­só nap­jai nyúl­nak át októ­ber­re.  Min­dig szom­ba­ton nyí­lik és az utol­só napja októ­ber első szom­bat­ja. 2000 óta, ha októ­ber első vasár­nap­ja októ­ber 1. vagy októ­ber 2., akkor az Okto­ber­fest októ­ber 3‑ig tart a német egy­ség napjáig. 

Meg­szü­le­té­sé­nek, fenn­ál­lá­sá­nak 100. évfor­du­ló­ján, 1910-ben össze­sen 12.000 hek­to­li­ter sör fogyott és az akko­ri leg­na­gyobb befo­ga­dó­ké­pes­sé­gű sátor is ekko­ra méret­tel rendelkezett. 

1950 óta egy hagyo­mánnyá vált ese­ménnyel nyit­ják meg az Oktoberfest-et. A pol­gár­mes­ter, Tho­mas Wim­mer egy csap­ra vert sörös­hor­dó csap­ját egy kala­páccsal leütöt­te. Ma ez a moz­du­lat a szom­ba­ti nyitó napon pont dél­ben zaj­lik, meg­nyit­va ezzel a mün­che­ni fesztivált.

A sát­rak­ban koráb­ban a sörös­kor­só meg­ha­tá­ro­zott nagy­sá­ga 1,069 liter volt, ez ma kere­ken 1 liter. Manap­ság egy sza­bály elő­ír­ja, hogy a csa­polt sör leg­fel­jebb 0,1 liter­rel tér­het el az 1 lite­res egy­ség­től. Magu­kat a kor­só­kat évről évre újra­ter­ve­zik, melyek a sör­főz­de tulaj­do­nai, de ma már meg is lehet vásá­rol­ni őket. 

Ha már a mai sza­bá­lyok­nál tar­tunk, a sát­ra­kat arra köte­le­zik, hogy 18 óráig csak tra­dí­ci­o­ná­lis fúvós­ze­nét játsz­hat­nak, egyéb kon­cer­te­ket csak esté­re szer­vez­het­nek, biz­to­sít­va ezzel, hogy a csa­lá­dok és az idő­seb­bek szá­má­ra is elér­he­tő élmény és kel­le­mes szó­ra­ko­zás legyen kilá­to­gat­ni a fesz­ti­vál­ra. A biz­ton­ság érde­ké­ben 2004-ben egy ún. ható­sá­gi negye­det is lét­re­hoz­tak, ahol rend­őr­ség, tűz­ol­tó­ság és a vörös­ke­reszt állo­má­so­zik a tel­jes ren­dez­vény ideje alatt. 

Pár érde­kes­ség számokban

… csak hogy nagy­sá­gát szemléltessem: 

  • A The­re­sien­wi­e­se 42 hek­tá­ros terü­le­té­ből 31 hek­tárt fog­lal el a fesztivál 
  • A ven­dé­ge­ket 100.000 ülő­hely várja a külön­bö­ző sátrakban 
  • Hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 12.000 ember dol­go­zik egy Oktoberfesten 
  • Éven­te átla­go­san 60.000 hek­to­li­ter sört csapolnak 
  • Egy gya­kor­lott pin­cér­nő­nek más­fél másod­per­cé­be (!) telik egy korsó, azaz egy liter sör csapolása 
  • Ener­gia­fo­gyasz­tá­sa 2,7 mil­lió kilowattóra 
  • Éven­te közel 1.000 tonna hul­la­dék kelet­ke­zik a ren­dez­vény ideje alatt 
  • Az illem­he­lyek száma eléri az 1.800 helyet 

Az idei, 2017-es Okto­ber­fest Mün­chen szep­tem­ber 16 – októ­ber 3. között kerül megrendezésre. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply