2017. július 31.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Sylt

Egy fotó alap­ján eldön­töt­tem, egy­szer látni kell és ott aka­rok lenni élő­ben, hogy meg­ta­pasz­tal­jam a szép­sé­gét, a hosszú homo­kos ten­ger­par­ti sétá­kat, és egy­sze­rű­en kell ez az észa­ki gyöngy­szem a fotó­al­bu­munk­ba  és a kaland­lis­tá­ra.

2017. július 30.

Úti terv: 10 nap alatt Lisszabontól Portóig

Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Portugália két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és így a leír­tak­nak meg­fe­le­lő­en meg­va­ló­sít­ha­tó.

2017. július 28.

Párizs: első­re, egy nap alatt

#GyerekkéntIsUtaztam – 7. rész

2017. július 25.

Szeptemberi város­né­zé­sek repü­lő­vel

Általános meg­ál­la­pí­tás, hogy két hónap­pal az uta­zás dátu­ma előtt érde­mes elkez­de­ni a ter­ve­zést, és ezzel a repü­lő­je­gye­ket bön­gész­ni, lefog­lal­ni. Sokszor ilyen­kor lehet tapasz­ta­la­ta­im sze­rint is a leg­jobb áron fog­lal­ni, így kör­be­néz­tem, mik a lehe­tő­sé­gek egy szep­tem­be­ri város­né­zés meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.

2017. július 23.

Zakynthos, pihen­ni vagy buliz­ni vágyók­nak?

Görögország szi­ge­tei közül egyre töb­bet fel­fe­dez­nek a turis­ták, egyre nehe­zebb a dön­tés, hogy melyik cso­dá­la­tos szi­ge­tet válasszuk nya­ra­lá­sunk­hoz. Zakynthos az utób­bi pár évben lett iga­zán köz­ked­velt, állan­dó sze­rep­lő­je a görög­or­szá­gi kíná­lat­nak. Személyesen bejár­tam az egész szi­ge­tet és aján­la­ni tudom min­den­ki­nek, aki leg­in­kább kikap­cso­ló­dás­ra vágyik, nem tanu­lás­ra, nem tör­té­ne­lem­re, művé­sze­tek­re, hanem egy­sze­rű­en csak lazu­lás­ra.

2017. július 19.

Ezek a spa­nyo­lok meg­őrül­tek? – 7 fur­csa fesz­ti­vál

A spa­nyo­lok messze föl­dön híre­sek a külön­bö­ző ünne­pe­ik­ről, imád­ják élvez­ni az éle­tet és nem telik el szin­te úgy nap, hogy ne tar­ta­ná­nak vala­hol az ország­ban egy hagyo­má­nyos ünne­pet vagy épp egy őrült szo­kást. Néhány meg­hök­ken­tő és fur­csa ese­mény ezek közül.

2017. július 18.

Németország, két ten­ger part­vi­dé­ke

Nyáron az észa­ki orszá­go­kat haj­la­mo­sak vagyunk elfe­lej­te­ni, és az uta­zá­si ter­vek össze­ál­lí­tá­sá­nál nagy való­szí­nű­ség­gel sokak­nál hát­rébb kerül a lis­tán. Így vagyunk Németországgal is, hiába van több ezer kilo­mé­ter hosszú ten­ger­part­ja, két ten­ger is mossa part­ja­it és meg­annyi lehe­tő­sé­get kínál a sza­bad­idő eltöl­té­sé­re.

2017. július 13.

Útitervek Észak‐Spanyolországhoz

A Bilbao – Bakio/ San Juan de Gaztelugatxe – San Sebastian – Madrid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. Kialakult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban…

2017. július 11.

A szlo­vé­nek­nek is van ten­ger­part­juk

Bár kevés­bé olyan nép­sze­rű, mint az olasz, hor­vát vagy spa­nyol ten­ger­par­tok, de Szlovéniának is van ten­ger­part­ja, még ha mind­össze 47 km hosszú part­sza­kasz is. És nagyon han­gu­la­tos.

2017. július 8.

New York, Gossip Girl és én

A tör­té­nel­mi beje­len­tés mar­gó­já­ra, misze­rint a LOT 2018. május 3‐tól elin­dít­ja Budapest – New York köz­vet­len jára­tát. NY és GG rajon­gók ugye elin­dult a fan­tá­zi­ánk és a ter­vez­ge­tés?! XoXo