Vital Hotel Nau­tis****, Gárdony

2017. május 17.

A hét­vé­gét hazai tájon, a Velencei-tó part­ján töl­töt­tük és a Vital Hotel Nau­tis négy­csil­la­gos szál­lo­da ven­dé­gei vol­tunk Gár­dony­ban. Lás­suk, milyen élmé­nyek­kel, tapasz­ta­la­tok­kal let­tünk gazdagabbak. 

Hotel­ről pár szót elő­ször is…

A szál­lo­da köz­vet­le­nül a Velencei-tó pat­ján helyez­ke­dik el, a kikö­tő a tó felő­li kapun kilép­ve rög­tön kitű­nő lehe­tő­sé­get nyújt egy roman­ti­kus nap­le­men­te nézés­hez vagy nap­köz­ben a vitor­lá­sok, ször­fö­sök meg­fi­gye­lé­sé­re. Elő­ze­te­sen annyit tud­tam a szál­lo­dá­ról, hogy csa­lád­ba­rát szál­lás­hely, egye­di design meg­ol­dá­sok­kal és isme­rő­se­im csak úgy emle­get­ték a “hajós szál­lo­da”. Na erre azért kel­lett egy kis séta a ház körül, mire rájöt­tem, hogy is van ez, de kife­je­zet­ten tet­szik ez az épí­té­sze­ti meg­ol­dás és jól asszo­ci­ál a tópar­ti elhe­lyez­ke­dés­re és a lehe­tő­sé­gek­re. A ven­dé­gek itt ugyan­is aktí­van tölt­he­tik ide­jük min­den per­cét, unat­koz­ni egy­sze­rű­en nem lehet. 

Belép­ve a lobby meg­vi­lá­gí­tá­sa is a design­er mun­ká­ját dicsé­ri. A vilá­gí­tás, sok apró üveg­koc­ká­ba zárt led­lám­pla, rabul ejtett. Kicsit sötét­nek tűnt első­re a kinti nap­fény után, de ahogy alkal­maz­ko­dott a sze­mem inkább úgy érez­tem meg­hitt­sé­get sugá­roz és én is sze­ret­nék ilyent ott­hon­ra. Jól esett a bár­ban ülni egy kéré­sem­nek meg­fe­le­lő­en elké­szí­tett tejes kávé mel­lett és biza­ko­dó­an nyug­táz­ni az első pozi­tív benyomásokat. 

Itt emlí­tem meg a design kap­csán azt a meg­ol­dást, melyet ezelőtt még sehol nem tapasz­tal­tam és min­den­ki dönt­se el maga, hogy tet­szik vagy nem, de min­den­képp érde­kes. Ez pedig a közös­sé­gi terek­ből elér­he­tő mosdó, mely csak han­gu­lat­vi­lá­gí­tás­sal ren­del­ke­zik és a vizes­blok­kok tej­üveg­gel és ugyan­ilyen ajtó­val kerül­tek elválasztásra. 

A szo­bák tága­sak és a föld szí­ne­it hasz­nál­ták mind a beren­de­zés­nél, mind a deko­rá­lás­nál, ami hoz­zám kife­je­zet­ten közel áll. Hatal­mas erkély tar­to­zott a szo­bám­hoz, mely­ről gyö­nyö­rű kilá­tás nyílt a Velencei-tóra. A dél­után fel­tá­madt szél­ben elme­reng­tem a sok ször­föst és kite-ost figyelve. 

És hogy milye­nek a szolgáltatásai…

A szál­lo­da tel­jes körű well­ness rész­leg­gel ren­del­ke­zik, sza­u­nák, sókam­ra, élmény­me­den­cék vár­ják a ven­dé­ge­ket, külön­bö­ző masszá­zso­kat lehet igény­be venni, fin­tess terem is ren­del­ke­zés­re áll, mégis amit én kiemel­nék az az úgy­ne­ve­zett “Sweet Har­mony”. Ez egy 2 órás idő­tar­tam­ra bérel­he­tő szoba sza­u­ná­val, pezs­gő­für­dő­vel, víz­ággyal, mini­bár­ral, TV-vel fel­sze­rel­ve kife­je­zet­ten egy kis lazu­lás­ra, roman­ti­ká­zás­ra ket­tes­ben. És per­sze itt is, a design magávalragadó. 

A rela­xá­ló pihe­nés után aktív spor­to­lás­ra a szál­lo­da maga is kínál lehe­tő­sé­ge­ket. Squ­ash vagy bow­ling? Nekem az utób­bi, de aki hosszabb időt tölt el itt, pró­bál­ja ki mind­egyi­ket. Sőt, aki hiva­tal­ból érke­zik, annak egy csa­pat­épí­tés­re is jól jöhet. 

Gyer­mek­ba­rát szál­lo­da az lát­szik a meden­ce mel­lett ízlé­se­sen kiala­kí­tott ját­szó­tér­ből vagy a külső meden­cé­hez kap­cso­ló­dó vilá­gí­tó­to­rony csúsz­dá­ból is, de mind­emel­lett külön­bö­ző ani­má­to­ri prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek. Ami szo­mo­rú­sá­gom – főleg úgy, hogy csa­lád­ba­rát szál­lás – a kis házi­ked­venc nem szí­ve­sen látott ven­dég még külön díj­fi­ze­tés elle­né­ben sem. 

Több díjat elnyert a szál­lo­da az elmúlt évek­ben, így töb­bek közt a leg­jobb tré­ning­hely­szín díját, mely­re több, külön­bö­ző mére­tű, mobil­fa­lak­kal szek­ci­o­nál­ha­tó kon­fe­ren­cia­ter­mük, tapasz­ta­lat­ból mon­dom, rászol­gált. Udva­ri­as, segí­tő­kész és ala­pos mun­ka­tár­sak segí­tik a szer­ve­zést és a lebo­nyo­lí­tást egyaránt. 

Ami pedig a szál­lo­dán kívü­li prog­ra­mo­kat illeti…

Hazánk har­ma­dik leg­na­gyobb tava a Velencei-tó egy­ben a vizi spor­tok sze­rel­me­se­i­nek ott­ho­na is. A szál­lo­da szom­széd­sá­gá­ban talál­ha­tó köl­csön­ző­ből bérel­he­tünk több sport­esz­közt is, ha élni aka­runk egy szen­ve­dé­lyünk­nek vagy csak kipró­bál­nánk magun­kat. Vizi­bi­cik­lit, kenut vagy ször­fö­zést akár okta­tás­sal is ter­vez­he­tünk a nya­lá­sunk idejére. 

Érde­mes kerék­párt bérel­nünk, hiszen jól kiépí­tett kerék­pár­út vezet a part men­tén, vagy a parti sétány kel­le­mes gya­lo­gos séták­ra ad alkal­mat és lehetőséget. 

A szál­lo­da recep­ci­ó­ja fel­ké­szült, hogy min­den évszak­ban az igé­nyek­nek meg­fe­le­lő prog­ra­mot ajánl­ja és amennyi­ben csa­pat­épí­tő prog­ram­ja­vas­lat­ra lenne szük­ség, abban sem szen­ved hiányt a környék. 

Had csá­bít­sak min­den­kit a szál­lo­da mot­tó­já­val, hogy pró­bál­ja ki és tölt­sön itt el néhány kel­le­mes napot, hisz a “Vital Hotel Nau­tis egy hajó­nyi élménnyel vár”!

Leave a Reply

  • Goog­le Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegyzések