Város­né­zés Amszterdamban

2017. november 13.

Amsz­ter­dam sokak­nak egyen­lő a hajóz­ha­tó csa­tor­na­há­ló­zat­tal, a bicik­lik töm­ke­le­gé­vel, a Piros lám­pás negyed­del, a legá­lis bódu­lat­tal és a hol­land saj­tok­kal. Sze­rin­tem azért sok­kal több ezeknél.
Sem­mi­képp se hagy­já­tok ki a hajó­zást a csa­tor­ná­kon, a virág­pi­a­cot az ezer­nyi árnya­lat­ban fel­lel­he­tő tuli­pá­nok­kal, igen­is vegye­tek fapa­pu­csot emlék­be, sétál­ja­tok a Dam téren, láto­gas­sa­tok el a Kínai negyed­be, és egy­sze­rű­en évez­zé­tek a város külö­nös hangulatát.

Tud­tá­tok, hogy

… 165 csa­tor­ná­ja van, melyek tel­jes hossza több mint 100 km? Emi­att Amsz­ter­da­mot is szok­ták az Észak Velen­cé­je név­vel is illetni.

… több bicik­li van a város­ban, mint lakos? A város csa­tor­ná­i­ba éven­te 20 – 30 ezer brin­ga kerül, mely­nek egy részét kisze­dik, de még így is ren­ge­teg talál­ha­tó hosszú évek óta a víz alatt.

… jel­leg­ze­tes kes­keny, magas, szí­nes házai adó­el­ke­rü­lés miatt let­tek ilye­nek? Egy­kor ugyan­is a házak­nak azután kel­lett adót fizet­ni­ük, hogy mek­ko­ra helyet fog­lal­nak egy utcából.

… több mint 200 cof­fe­eshop műkö­dik a városban?

… a város­ban 1281 darab híd áll?

… kb. 2.500 lakó­ha­jó talál­ha­tó Amsz­ter­dam csa­tor­ná­in, melyek jó részé­ben tény­leg lak­nak, s egy részü­ket bérbe is lehet venni?

Na, de gyer­tek, meg­mu­ta­tom nek­tek a várost képe­in­ken keresztül:

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply