Por­tu­gá­lia – Vissza­szám­lá­lás megkezdve

2017. március 05.

Por­tu­gá­lia, főleg Porto az elmúlt évek­ben már a “bakancs­lis­tá­mon“ sze­re­pel; több­ször is fel­me­rült az uta­zás gon­do­la­ta, de a láto­ga­tás ideje idén tavasszal jött el. 11 nap áll ren­del­ke­zé­sünk­re, hogy meg­is­mer­ked­jünk Por­tu­gá­lia közép­ső és észa­ki részé­nek adott­sá­ga­i­val, az embe­rek éle­té­vel és kicsit része­sei legyünk a történelemnek.

A tavasz első jele, hogy ki aka­rok moz­dul­ni itt­hon­ról, hogy menni és tenni aka­rok vala­mit, kere­sem a lehe­tő­sé­get, kaland­ra és uta­zás­ra vágyom. Mond­hat­juk, hogy por­tu­gá­li­ai kaland­ja­ink itt kez­dőd­nek és pont egy hónap­pal az indu­lás előtt tulaj­don­kép­pen pon­to­san itt tar­tunk. Tud­juk, menni akarunk. 

Azért is válasz­tot­tam ezt az uta­zást blog­in­dí­tó­nak, mivel így két kihí­vást is egy­szer­re élhe­tek meg és élvez­he­tem az álmok meg­va­ló­sí­tá­sát, élet­re keltését. 

A kép­let adott. Van egy rep­je­gyünk az oda- és vissza­ju­tás­hoz és min­dent látni sze­ret­nénk. Ami biz­tos, hogy a Wiz­zAir jára­tá­val jutunk el Lissza­bon­ba, majd Por­to­ból repü­lünk haza. Porto, hmmm… Csak ki kel­lett várni és a türe­lem ez eset­ben Por­tu­gá­li­át terem. Mégis mit, mikor, hogyan, mennyi­ből? Hol alszunk? Hogyan köz­le­ke­dünk? Hogyan tud­juk a ren­del­ke­zés­re álló időt a leg­op­ti­má­li­sab­ban kihasz­nál­ni? Pró­bá­lom meg­vá­la­szol­ni eze­ket a kér­dé­se­ket az elkö­vet­ke­zen­dő pár hét­ben, de ugyan­ak­kor nyi­tott marad­ni az élet adta lehetőségekre.

Tart­sa­tok velem, készül­jünk együtt erre a kaland­ra és min­den tapasz­ta­la­tot meg­osz­tok vele­tek bejegy­zé­sek, beszá­mo­lók, fotók és vide­ók formájában.

Lissza­bon
Estoril
Figue­ra da Foz
Porto
Braga
Coimb­ra

 

Hozzászólások

  1. Szia! Öröm­mel fedez­tem fel por­tu­gá­li­ai beszá­mo­ló­i­dat, mert mi márc.31. és áprl.7. között ter­vez­zük a por­tu­gá­li­ai utun­kat. Hoz­zád hason­ló­an én is úgy vol­tam, hogy már rég vágy­tam oda, de csak most ért meg, vagy jött el a konk­rét cse­le­ke­det ideje.

Leave a Reply