Por­tu­gá­lia – még 3 hét… A “bázi­sok” kiépítve

2017. március 15.

Lissza­bon – Figu­e­i­ra da Foz – Porto. A három főha­di­szál­lá­sunk. Sike­rült a “must see” lis­tám alap­ján ezt a három várost fel­fűz­nöm egy hala­dá­si irány sze­rin­ti dél-észak ten­gely­re és a szál­lá­so­kat végül 4 – 3‑3 éjsza­ka meg­osz­lás­sal itt lefoglalni. 

Mivel a 11 nap a repü­lés­sel együtt érten­dő, ami­hez még ugye a rep­té­ri ellen­őr­zé­sek és a tran­zit­ból kiju­tás is hoz­zá­adó­dik, így nettó 9 és fél napunk marad a fel­fe­de­zé­sek­re, kalandokra.
Néha azt gon­do­lom ez így rend­ben lesz, néha meg páni­ko­lok, hogy mire lesz elég. A meg­ér­zé­se­im­re hagyat­koz­va azt hiszem a kere­te­ink közt a leg­jobb szál­lo­dá­kat válasz­tot­tam ki, és bízom benne, hogy ezek elhe­lyez­ke­dé­se is sok­ban hozzá fog járul­ni egy tar­tal­mas idő­töl­tés­hez, opti­má­lis idő kihasználáshoz.

Lissza­bon­ban az IBIS Lis­boa Cent­ro Sal­dan­ha szál­lo­dát foglaltuk.

Ez Lissza­bon tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sá­hoz közel helyez­ke­dik el, a Sal­dan­ha cso­mó­pont­tól kb. 500 m gya­log­lás és ott is vagyunk. Lissza­bon rep­te­ré­ről a piros metro ezen az állo­má­son meg­áll, így szin­te ház­tól házig érke­zünk. Ugyan­itt talál­ha­tó a sárga met­ro­nak is állo­má­sa, illet­ve a másik irány­ban kb. 600 m az Arro­i­os meg­ál­ló­ja a zöld met­ro­nak. Ezzel lehet a leg­könnyeb­ben és leg­gyor­sab­ba eljut­ni a köz­pont­ba és ennek a vég­ál­lo­má­sa Cais do Sodré, ahon­nan a vona­tok indul­nak Cas­ca­is illet­ve Estoril irá­nyá­ba. A Ros­sio pálya­ud­var is erről a vonal­ról elér­he­tő, ahon­nan Sint­rá­ba tudunk kirán­dul­ni. Váro­son belül egyéb­ként, ter­ve­ink sze­rint, hogy még job­ban meg­is­mer­jük Lissza­bont, a sétát fog­juk válasz­ta­ni és így 30 – 35 perc alatt el tud­juk érni a lát­ni­va­ló­kat. Eluta­zás­kor pedig az észak fele indu­ló vona­tok a Santa Apo­ló­nia állo­más­ról indul­nak, ez lesz talán a “leg­bo­nyo­lul­tabb” feladat.

Követ­ke­ző állo­má­sunk Figu­e­i­ra da Foz, ahol min­den­képp ten­ger­par­ti szál­lo­da sze­re­pelt lelki sze­me­im előtt, így a végső válasz­tá­sunk a  Merc­u­re Hotel Figu­e­i­ra da Foz-ra esett.

Kilá­tás min­den reg­gel az óce­án­ra, homo­kos ten­ger­part a bejá­rat előtt az utca túl­ol­da­lán, mi kell­het még ennél több? Azt hiszem csak egy kis nap­sü­tés, más semmi. Innen elér­he­tő lesz Coimb­ra és Avei­ro is, melye­ket sze­ret­nénk utunk során megismerni.

Por­to­ba vonat­tal érke­zünk a Cam­pan­ha állo­más­ra, ahon­nan bár­me­lyik színű met­ro­val 3 meg­ál­ló után a Bol­hao meg­ál­ló­tól még kb. 10 per­ces sétá­val el is érjük fog­lalt szál­lá­sun­kat, a Hotel IBIS Porto Cent­ro-t. Ahogy elné­zem ebben a város­ban ilyen szál­lo­dai elhe­lyez­ke­dés mel­lett vég­képp nem lesz szük­sé­günk tömeg­köz­le­ke­dés­re csak egy kényel­mes, stra­pa­bí­ró cipő­re. Min­den lát­ni­va­ló, neve­ze­tes­ség könnyen bejár­ha­tó, majd a boros­pin­cék­hez, a Vila Nova de Gaia város­rész­hez kell vala­mit kita­lál­nunk való­szí­nű­leg (bár egy bor­kós­to­lós vacso­ra után még jól is fog esni egy roman­ti­kus andal­gás haza­fe­le). Az egyet­len, amit már több isme­rős is aján­lott, az az 1‑es vil­la­mos, ami kivisz végig az óce­án­part­ra és tudom, hogy kihagy­ha­tat­lan. A Sao Bento állo­más­ról tudunk eljut­ni egyik napi kirán­du­lá­sunk­ra Braga-ba és Guimaraes-be, amit tel­jes mér­ték­ben ki tudunk hasz­nál­ni, hiszen az út az állo­má­sig reg­gel és este csak 10 – 10 per­cet vesz igény­be a szállodánktól.
A rep­té­ri transz­fert itt is meg­spó­rol­hat­juk, hiszen a Bol­hao metro állo­más­tól a lila metro kb. 40 perc alatt köz­vet­le­nül a rep­tér­re visz ben­nün­ket, így még az utol­só napun­kat is jól ki tud­juk hasz­nál­ni, hiszem este indu­lunk haza és feje­ző­dik majd be ez a nagy por­tu­gál kaland.

Izga­tot­tan várjuk!

/A tér­kép inter­ak­tív: nagyít­hatsz, kat­tint­hatsz, címet megtalálhatsz/

IBIS Lis­boa Cent­ro Saldanha
Merc­u­re Hotel Figu­e­i­ra da Foz
Hotel IBIS Porto Centro

Leave a Reply