2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair-nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Buda­pest­ről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A mégis melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…

2017. augusztus 22.

Isme­red a spa­nyo­lok hatal­mas biká­já­nak ere­de­tét?

Ha az ere­de­tét eddig nem is ismer­ted, biz­tos vagyok benne, hogy talál­koz­tál úton-útfélen a hatal­mas feke­te biká­val, mely Spa­nyol­or­szág egyik jel­ké­pe ma már. Vala­mi­lyen for­má­ban sze­rin­tem nem tudja meg­áll­ni az ember, hogy ne hozza haza magá­val, legyen az kis plüss­fi­gu­ra, kulcs­tar­tó vagy pólón, puló­ve­ren.

2017. augusztus 16.

Baleár-szigetek, mégis melyik milyen?

Egy kis segéd­let, hogy a leg­nép­sze­rűbb Földközi-tengeren talál­ha­tó spa­nyol szi­ge­tek közül, melyik lehet a leg­meg­fe­le­lőbb válasz­tás. Aktu­á­lis a kér­dés, hiszen egy utó­sze­zo­ni nya­ra­lás­hoz is töké­le­tes úti célok.

2017. augusztus 6.

Ked­velt mesé­ink “szár­nyán” Euró­pá­ban

Egy kör­uta­zás­ra invi­tál­lak ben­ne­te­ket, mely során hat olyan ország­ba, város­ba láto­ga­tunk, amely egy köz­is­mert és sze­re­tett mesénk­hez kötő­dik, így az vala­mi­lyen for­má­ban fel­lel­he­tő ott. Ki ne akar­na sze­mé­lye­sen talál­koz­ni azok­kal a “bará­ta­ink­kal”, akik­kel együtt nőt­tünk fel?

2017. július 19.

Ezek a spa­nyo­lok meg­őrül­tek? – 7 fur­csa fesz­ti­vál

A spa­nyo­lok messze föl­dön híre­sek a külön­bö­ző ünne­pe­ik­ről, imád­ják élvez­ni az éle­tet és nem telik el szin­te úgy nap, hogy ne tar­ta­ná­nak vala­hol az ország­ban egy hagyo­má­nyos ünne­pet vagy épp egy őrült szo­kást. Néhány meg­hök­ken­tő és fur­csa ese­mény ezek közül.

2017. július 13.

Úti­ter­vek Észak-Spanyolországhoz

A Bil­bao – Bakio/ San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe – San Sebas­ti­an – Mad­rid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. Kiala­kult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban…

2017. június 18.

A sár­mos San Sebas­ti­an, Euró­pa egyik leg­szebb ten­ger­part­ja

Spa­nyol­or­szág észa­ki részén, Baszk­föl­dön San Sebas­ti­an terü­le­ti­leg és ide­gen­for­gal­mi­lag is az egyik leg­na­gyobb város az óce­án­par­ton. Emel­lett fon­tos keres­ke­del­mi köz­pont a fran­cia határ­tól pár km-re, illet­ve Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa volt 2016-ban, szám­ta­lan kon­cert­tel és kiál­lí­tás­sal.

2017. június 14.

6 óra alatt meg­néz­zük Bilbao‑t és kész!

Hogy mit lát­tunk, mi fért bele az időnk­be áll­jon itt mint egy bakancs­lis­ta.

2017. június 12.

Bakio és a Hotel Ari­mu­ne Res­ta­u­ran­te

Spa­nyol­or­szág észa­ki part­ja­i­nak köze­pén talál­ha­tó egy kis öböl, mely homo­kos ten­ger­part­já­val, erő­tel­jes hul­lá­ma­i­val, elké­pesz­tő magas­sá­gú szik­lák­kal hatá­rol­tan első látás­ra a szí­vem­be lopta magát.

2017. június 11.

Gaz­te­l­ugat­xe – min­den, amit tudni kell róla

Gaz­te­l­ugat­xe, álom­ból való­ság

2017. május 5.

Bakancs­lis­ta Mad­rid­hoz

Első talál­ko­zá­sunk élmé­nyei és aján­lom bakancs­lis­tá­já­ra vegye fel min­den­ki.