Amster­dam Wiech­mann Hotel, ha közel akarsz lenni mindenhez

2018. február 06.

Amsz­ter­dam­ba uta­zók figye­lem! Ami­kor hely­is­me­ret híján elő­ször meg­né­zi­tek a város tér­ké­pét, eset­leg tanács­ta­la­nok lehet­tek, ahogy mi is vol­tunk, melyik részen érde­mes szál­lást fog­lal­ni. Fel­ve­tő­dik a kér­dés, hogy fizessünk‑e egy kicsit töb­bet, de legyünk abszo­lút a köz­pont­ban, lehe­tő­leg a főpá­lya­ud­var köze­lé­ben, mert ugye álta­lá­ban ez a város szíve.

Sze­ret­ném min­den szpon­zo­rá­ció, fize­tett hir­de­tés nél­kül a figyel­me­tek­be aján­la­ni egy kivá­ló elhe­lyez­ke­dé­sű, csa­lá­di­as kis szál­lo­dát, amely egy­sze­rű­en csak a saját tapasz­ta­la­tunk alap­ján elmond­ha­tó­an kitű­nő helyen van, ha a város­köz­pon­tot néz­zük akkor is, illet­ve ha a lát­ni­va­lók­hoz mért közel­sé­get vizs­gál­juk, akkor is. Mind­emel­lett nagyon ked­ves a sze­mély­zet, tör­té­nel­mi han­gu­la­tú az egész ház, a szo­bák kényel­me­sek és sarok­szo­ba lévén a mi kilá­tá­sunk pazar volt. Egyet­len hát­rá­nya volt, van, de ez nekünk inkább vic­ces volt, az pedig a szűk, mere­dek lép­cső­sor a szo­bák­hoz. Nagy har­minc kilós bőrönd­del köz­le­ked­ni nem a leg­kel­le­me­sebb, de ahogy emlí­tet­tem, mi elütöt­tük ezt egy nevet­gé­lés­sel, vic­ce­lő­dés­sel. Köz­vet­le­nül Amsz­ter­dam egyik leg­for­gal­ma­sabb csa­tor­ná­nál fek­szik, a reg­ge­lin­ket olyan kilá­tás mel­lett ettük, mint­ha csak ismert amsz­ter­da­mi fotó­kat néze­get­tünk volna.

Ez az Amster­dam Wiech­mann Hotel. Pano­rá­ma­ké­pen pedig a kilá­tás a szobánkból.

Nem csak a han­gu­la­ta olyan tör­té­nel­mi, való­ban egy élő tör­té­nel­mi emlék a hotel, melyet ma már a csa­lád har­ma­dik gene­rá­ci­ó­ja vezet. Johann Hein­rich Wiech­mann nyi­tot­ta meg a szál­lo­dát az 1940-es évek­ben a Prin­seng­racht 328-as szám alatt, mely a követ­ke­ző évek­ben kibő­vült a 330-as számú ház­zal, ami a hol­land szín­há­zak jel­mez­ter­ve­ző üzle­te volt, majd újabb bővü­lés­sel lett a 332-es szám alat­ti sarok­épü­let is a szál­lo­da része. Ez egyéb­ként egy­kor egy bár volt, ma viszont ezek a cso­dás csa­tor­nák­ra néző kilá­tá­sú szo­bák, illet­ve a reg­ge­li­ző­he­lyi­ség helyez­ke­dik el benne. A máso­dik gene­rá­ció ide­jén, az 1970-es évek­ben Ted és Nicky Boddy kezd­te el a híres Boddy’s Music Inn‑t, amely sok világ­hí­rű zenész­nek adott ott­hont euró­pai túr­né­juk során. Csak az érzé­kel­te­tés végett, a Sex Pis­tols is élvez­te itt a ven­dég­sze­re­tet hol­land útjuk alatt. Ma pedig már a har­ma­dik gene­rá­ció tagja, John H. Boddy veze­ti a csa­lá­di vál­lal­ko­zást, és tesz meg min­dent a ven­dé­gek kel­le­mes idő­töl­té­se érdekében.

Ennek elis­me­ré­se­ként, az uta­zók vissza­jel­zé­sei alap­ján meg­kap­ta a Tri­pAd­vi­sor kivá­ló­sá­gi tanú­sít­vá­nyát 2017-ben.

Ha Amsz­ter­dam­ban jár­tok, fel­tét­len jus­son esze­tek­be az Amster­dam Wiech­mann Hotel, pár napos város­né­zés­hez töké­le­tes szálláshely!
Muta­tok is még pár képet nektek:

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply