Ljub­lja­na decem­ber­ben, adven­ti vásár és sza­bad­té­ri koncertek

2017. december 01.

A szlo­vén fővá­ros decem­ber­ben iga­zán meg­ér­de­mel egy látogatást!

Ljub­lja­na ilyen­kor tel­je­sen egye­di fények­be öltö­zik, a tör­té­nel­mi város­köz­pont nyüzs­gő kará­cso­nyi vásár­nak ad ott­hont és a kör­nye­ző sza­bad­té­ri hely­szí­nek meg­annyi ingye­nes kon­cert­tel, elő­adás­sal vár­ják a ven­dé­ge­ket.  Ha már lát­tad Bécs, Graz, Pozsony vagy Prága ünne­pi készü­lő­dé­sét, a követ­ke­ző úti­cé­lod min­den­képp legyen Ljub­lja­na! Varázs­la­tos, egye­di élmény­ben lehet részed.

Az egész kará­cso­nyi han­gu­lat idén, 2017-ben decem­ber 1‑jén kez­dő­dik a nem­min­den­na­pi dísz­ki­vi­lá­gí­tás fel­kap­cso­lá­sá­val. A köz­pont, ahol a kará­cso­nyi vásár is meg­ta­lál­ha­tó, a Pre­ser­nov tér, illet­ve a Ljubl­ja­ni­ca folyó part­ja. Ez külön érde­kes­ség, hiszen a fény­ár­ban úszó folyó­par­ti fűz­fák amel­lett, hogy han­gu­la­to­sak, igen egye­dül­ál­ló­vá is teszik a vásárt. Ter­mé­sze­te­sen elfo­gyaszt­hat­juk egy kis séta köz­ben az ilyen vásá­rok köte­le­ző kel­lé­két, a for­ralt bort és helyi spe­ci­a­li­tá­so­kat kós­tol­ha­tunk köz­ben. A szlo­vé­nek büsz­kék a hagyo­má­nya­ik­ra, a helyi ter­mé­ke­ik­re, így kivá­ló, minő­sé­gi éte­lek és ita­lok közül válo­gat­ha­tunk, és biz­to­sak lehe­tünk benne, ez az ere­de­ti. Aján­dé­kok beszer­zé­sé­re is kitű­nő lelő­hely, ugyan­is kéz­mű­ves ter­mé­ke­ik mind helyi művé­szek, ter­ve­zők mun­kái, vagy­is való­di kuri­ó­zum­ra buk­kan­hat­tok. Gaszt­ro­nó­mi­ai szem­pont­ból a helyi mézek, ita­lok és a tök­mag­olaj is jó aján­dék lehet.

Decem­bert a ljub­lja­nai­ak fesz­ti­vál hónap­ként is szok­ták emle­get­ni. A hónap során szám­ta­lan sza­bad­té­ri kon­cer­tet, töb­bek közt a kará­cso­nyi és a szil­vesz­te­ri kon­cer­te­ket is a tör­té­nel­mi bel­vá­ros cso­dás fényei közt ren­de­zik meg. A tár­sa­sá­gi élet köz­pont­já­vá válik a Pre­ser­nov tér és kör­nyé­ke. A turis­ták­nak kihagy­ha­tat­lan és a város saját­sá­gos, egye­dül­ál­ló élményt nyúj­tó prog­ram­ja a roman­ti­kus hajó­zás kará­cso­nyi pom­pá­ba öltö­zött hajón a modern szí­nek­be öltöz­te­tett hidak alatt és épü­le­tek közt. És per­sze ne feled­kez­zünk meg a Ljub­lja­na vár csil­lo­gá­sá­ról se.

Ha fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­se­te­ket, néz­zé­tek meg, mit aján­la­nak maguk a helyi­ek, illet­ve tájé­ko­zód­hat­tok a „ljubljana‑i fesz­ti­vál sze­zon“ prog­ram­ja­i­ról is az aláb­bi lin­ken keresztül:

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply