#kalandlista‐szülők, avagy kik is vagyunk mi?

2018. január 1.

A blog a mi első “gyer­me­künk“, melyet több éves uta­zá­sa­ink ins­pi­rál­tak és a mi sze­mé­lyi­sé­günk for­mál. Az elmúlt évek­ben lét­ele­münk­ké vál­tak a kalan­dok, szen­ve­dé­lyünk­ké az uta­zás, és ha épp nem uta­zunk, akkor ter­vez­zük a követ­ke­zőt. Rengeteg élményt sze­rez­tünk, fény­ké­pet és vide­ót készí­tet­tünk útja­ink során, ame­lyek kap­csán több­ször kér­dez­ték tőlünk, hogy miért nem mutat­juk meg szé­le­sebb kör­ben, milyen gyö­nyö­rű helyek van­nak Európában? Emellett sze­ret­tünk volna tám­pon­tot és egy­ben ötle­te­ket adni egy uta­zás­hoz, annak meg­ter­ve­zé­sé­hez, kevés­bé nép­sze­rű hely­szí­ne­ket és érde­kes­sé­ge­ket bemu­tat­ni, élve­ze­tes for­má­ban ellát­ni infor­má­ci­ó­val, uta­zá­si élménnyel azo­kat, akik nem tehe­tik meg, hogy útra kel­je­nek. Hosszú éjsza­kák­ba nyúló beszél­ge­té­sek, ötle­te­lé­sek után végül 2017 tava­szán elér­ke­zett az idő, meg­szü­le­tett a #kaland­lis­ta.

A bejegy­zé­sek, a posz­tok meg­je­le­né­se és kre­a­tív tar­tal­ma, illet­ve a köz­vet­len és a soci­al média csa­tor­ná­kon keresz­tü­li kom­mu­ni­ká­ció Timi, azaz az én asz­ta­lom. Gyerekkorom óta éle­tem része az uta­zás, örök­moz­gó ter­mé­sze­tű vol­tam világ éle­tem­ben, így talán nem meg­le­pő, hogy tanul­má­nya­i­mat is ide­gen­for­gal­mi terü­le­ten végeztem.Több éve érle­lő­dött már ben­nem, hogy új kihí­vás­ra vágyom, vala­hogy több van ben­nem, mint a napi nyolc óra a mun­ka­he­lye­men. Életre kel­tet­tük ezt a blo­got, s a mun­kám így a hob­bim lett, az írás pedig egy önmeg­va­ló­sí­tás. Lassan két évti­ze­des utazás‐ és ren­dez­vény­szer­ve­zői tapasz­ta­lat­tal igyek­szem meg­osz­ta­ni vele­tek min­den tudá­so­mat, segít­sé­ge­tek­re lenni írá­sa­im­mal és gya­kor­la­ti­as javas­la­ta­im­mal. Jártam már sok helyen, lát­tam már sok min­dent, de közel sem mond­ha­tom, hogy min­dent, s hogy fel­fe­dez­tem Európát. Amit tudok azt leírom, ami ezután követ­ke­zik, azt éljük meg együtt itt a blo­gon.

A tech­ni­kai hát­tér a web­ol­dal kiala­kí­tá­sá­val együtt Gyula keze mun­ká­ja. Az uta­zás sze­re­te­té­vel én, a kalan­dok­kal, élmény­te­li kivi­te­le­zés­sel ő fer­tő­zött meg engem. Ma már közös a ter­ve­zés, a szer­ve­zés ahogy maga az uta­zás is, így a pro­fesszi­o­ná­lis fotók a bejegy­zé­sek­hez és a cso­dá­la­tos vide­ók mind az ő kre­a­ti­vi­tá­sát, vala­mint keze mun­ká­ját dícsé­rik. A blo­gon meg­je­le­nő logó­val ellá­tott képi tar­ta­lom tehát saját jog­tu­laj­do­nú, saját szel­le­mi ter­mék az írá­sok­kal együtt. Gyula magas­szin­tű fotó­zá­si isme­re­tei mel­lett főál­lás­ban egy tele­ví­zi­ós műso­ro­kat készí­tő cég­nél dol­go­zik, így az ope­ra­tő­ri és vágói mun­kát ő sem hagy­ja ajtónk kívül, ha haza­ér. Ugyanolyan elkö­te­le­zett­ség­gel készít el min­den #kaland­lis­ta vide­ót, a hely­szí­ni kom­po­zí­ci­ó­tól a szá­mí­tó­gé­pes utó­mun­ká­kig, mint bár­mi­lyen mun­ka­he­lyi mun­kát.

Reméljük, hogy leg­alább akko­ra örö­möt és élményt jelent nek­tek ez a blog, mint amek­ko­rát nekünk a ter­ve­zé­se, készí­té­se és per­sze min­den vissza­jel­zés tőle­tek!

Köszönjük, hogy itt vagy­tok, hogy ha sze­re­ti­tek, amit csi­ná­lunk, és ha meg­oszt­já­tok mások­kal is. Nekünk az igazi elis­me­rés az, ha nek­tek tet­szik, amit lét­re­hoz­tunk.

Kérdésetek lenne? Nem talál­tok vala­mi­lyen infor­má­ci­ót a blo­gon?

Örömmel vesszük, ha meg­ke­res­tek min­ket az ue.at1553257475sildn1553257475alak@1553257475ofni1553257475 e‐mail címen vagy közös­sé­gi média csa­tor­ná­in­kon!

Timi & Gyula,
a #kalandlista‐szülők

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek