#kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók – Egy csi­pet­nyi Olasz­or­szág (Én&Italy blog)

2019. január 28.

Hát eljött ez a pil­la­nat is! Egy újabb álmom vált való­ra a napok­ban, és most egy kicsit mesé­lek is róla nek­tek. Hogy miről is? Útjá­ra indí­tot­tuk janu­ár­ban a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók online uta­zá­si sorozatot.

A Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a promókat!

Az ötlet

Hon­nan jött a soro­zat ötle­te? Beval­lom, hir­te­len jött és nem kel­lett ahhoz sem sok idő, hogy eldönt­sük, meg­csi­nál­juk. Novem­ber végén – biz­tos emlé­kez­tek rá – részt vet­tem több kerek­asz­tal­be­szél­ge­té­sen, work­sho­pon a 7. Járat­lan Uta­kon Fesz­ti­vál kere­té­ben, ahol az egyik ilyen blokk­ban szóba került, hogy én/mi blog­ge­rek hon­nan sze­rez­zük uta­zá­sa­ink­hoz az ins­pi­rá­ci­ó­kat, illet­ve követünk‑e más blo­go­kat, blog­ge­re­ket. A vála­szom egy­ér­tel­mű­en igen. Részem­ről nem az irigy­ség vagy az össze­ha­son­lí­tás miatt, sok­kal inkább azért, mert aki­ket köve­tek, azok­ra fel­né­zek vala­mi­lyen szem­pont­ból. Sze­re­tem, ahogy írnak, ahogy kom­mu­ni­kál­nak, szur­ko­lok nekik, hogy való­ra vált­sák ter­ve­i­ket, együtt neve­tek vagy sírok velük, és igen, néha még egy-egy jó tip­pet is adnak, eset­leg fel­töl­te­nek face­book olda­luk­ra egy olyan fotót, amely alap­ján nekem is mehet­né­kem támad. Ez a kerek­asz­tal­be­szél­ge­tés, ezek a gon­do­la­tok akkor, ott elin­dí­tot­tak ben­nem vala­mit. Sze­ret­ném meg­mu­tat­ni – és ezzel nek­tek is ins­pi­rá­ci­ó­val szol­gál­ni – azo­kat a blog­ge­re­ket, blo­go­kat, uta­zó­kat, aki­ket jó meg­is­mer­ni, aki­ket érde­mes követ­ni, aki­ket sze­re­tek és akik­re büsz­ke vagyok.

Én & Italy, avagy ins­pi­rá­ci­ók Olaszországhoz

Patai Mer­ci­vel, az Én&Italy blog szer­ző­jé­vel az elmúlt hóna­pok­ban több pon­ton is keresz­tez­te az élet­utunk egy­mást, több okom is van így rá, hogy miért őt hív­tam meg első ven­dég­ként. Ter­mé­sze­te­sen amel­lett, hogy Olasz­or­szág sze­rin­tem min­den­ki­nek a bakancs­lis­tá­ján sze­re­pel, vagy vissza-visszavágyik, nekünk is van­nak még olyan olasz váro­sok, régi­ók, ahova el kell egy­szer jut­nunk. Ehhez Merci blog­ja nagy segít­sé­get jelent.

Sze­ret­tem volna vele sze­mé­lye­sen beszél­get­ni egy jót, meg­ad­ni magunk­nak ezt a lehe­tő­sé­get, hiszen az emlí­tett novem­be­ri Fesz­ti­vá­lon lett volna egy kerek­asz­tal, amely­ben együtt sze­re­pel­tünk volna, de saj­nos ezút­tal tech­ni­kai okok miatt ez meg­hi­ú­sult. Gon­dol­tam egyet hát, és kár­pót­lás­ként én kér­dez­get­tem min­den­fé­lé­ről egy forró ital mellett.

Egy nagyon mosoly­gós, pozi­tív kisu­gár­zá­sú Olaszország-imádót ismer­tem meg sze­mé­lyé­ben, aki­nek az írá­sa­it hét­ről hétre az elmúlt hóna­pok­ban a szal​las​.hu ven­dég­blog­ge­re­ként is meg­is­mer­het­tük. Közös ötle­te­lé­sek, örö­mök és kín­ló­dá­sok egy-egy téma kap­csán, egy­más segí­té­se és erő­sí­té­se, ami jel­lem­zett min­ket (tulaj­don­kép­pen az egész csa­pa­tot) a ven­dég­blog­ger­ség alatt. Sze­ret­tem az itt meg­je­lent írá­sa­it is, nem tudott csa­ló­dást okozni.

Egy­sze­rű­en, mihelyst dön­töt­tünk a soro­zat meg­szü­le­té­sé­ről, tud­tam, hogy Mer­cit sze­ret­ném első vendégemnek!

A vég­ered­ményt, a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 1. részét most itt meg­néz­he­ti­tek, és ha tet­szett, irat­koz­za­tok fel a You­Tu­be csa­tor­nánk­ra, hogy elsők közt néz­hes­sé­tek meg feb­ru­ár 22-én a követ­ke­ző részt!

Talál­koz­zunk jövő hónap­ban, mikor is egy újabb blog­ger lesz a ven­dé­gem és egy újabb medi­ter­rán ország­ba kala­u­zo­lunk el benneteket!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply