#kaland­lis­ta Inspirációk – Egy csi­pet­nyi Olaszország (Én&Italy blog)

2019. január 28.

Hát eljött ez a pil­la­nat is! Egy újabb álmom vált való­ra a napok­ban, és most egy kicsit mesé­lek is róla nek­tek. Hogy miről is? Útjára indí­tot­tuk janu­ár­ban a #kaland­lis­ta Inspirációk online uta­zá­si soro­za­tot.

A Kalandlista blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Inspirációk néven, amely­ben havon­ta egy‐egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy‐egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Vendégem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Minden hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a pro­mó­kat!

Az ötlet

Honnan jött a soro­zat ötle­te? Bevallom, hir­te­len jött és nem kel­lett ahhoz sem sok idő, hogy eldönt­sük, meg­csi­nál­juk. November végén – biz­tos emlé­kez­tek rá – részt vet­tem több kerek­asz­tal­be­szél­ge­té­sen, work­sho­pon a 7. Járatlan Utakon Fesztivál kere­té­ben, ahol az egyik ilyen blokk­ban szóba került, hogy én/mi blog­ge­rek hon­nan sze­rez­zük uta­zá­sa­ink­hoz az ins­pi­rá­ci­ó­kat, illet­ve követünk‐e más blo­go­kat, blog­ge­re­ket. A vála­szom egy­ér­tel­mű­en igen. Részemről nem az irigy­ség vagy az össze­ha­son­lí­tás miatt, sok­kal inkább azért, mert aki­ket köve­tek, azok­ra fel­né­zek vala­mi­lyen szem­pont­ból. Szeretem, ahogy írnak, ahogy kom­mu­ni­kál­nak, szur­ko­lok nekik, hogy való­ra vált­sák ter­ve­i­ket, együtt neve­tek vagy sírok velük, és igen, néha még egy‐egy jó tip­pet is adnak, eset­leg fel­töl­te­nek face­book olda­luk­ra egy olyan fotót, amely alap­ján nekem is mehet­né­kem támad. Ez a kerek­asz­tal­be­szél­ge­tés, ezek a gon­do­la­tok akkor, ott elin­dí­tot­tak ben­nem vala­mit. Szeretném meg­mu­tat­ni – és ezzel nek­tek is ins­pi­rá­ci­ó­val szol­gál­ni – azo­kat a blog­ge­re­ket, blo­go­kat, uta­zó­kat, aki­ket jó meg­is­mer­ni, aki­ket érde­mes követ­ni, aki­ket sze­re­tek és akik­re büsz­ke vagyok.

Én & Italy, avagy ins­pi­rá­ci­ók Olaszországhoz

Patai Mercivel, az Én&Italy blog szer­ző­jé­vel az elmúlt hóna­pok­ban több pon­ton is keresz­tez­te az élet­utunk egy­mást, több okom is van így rá, hogy miért őt hív­tam meg első ven­dég­ként. Természetesen amel­lett, hogy Olaszország sze­rin­tem min­den­ki­nek a bakancs­lis­tá­ján sze­re­pel, vagy vissza‐visszavágyik, nekünk is van­nak még olyan olasz váro­sok, régi­ók, ahova el kell egy­szer jut­nunk. Ehhez Merci blog­ja nagy segít­sé­get jelent.

Szerettem volna vele sze­mé­lye­sen beszél­get­ni egy jót, meg­ad­ni magunk­nak ezt a lehe­tő­sé­get, hiszen az emlí­tett novem­be­ri Fesztiválon lett volna egy kerek­asz­tal, amely­ben együtt sze­re­pel­tünk volna, de saj­nos ezút­tal tech­ni­kai okok miatt ez meg­hi­ú­sult. Gondoltam egyet hát, és kár­pót­lás­ként én kér­dez­get­tem min­den­fé­lé­ről egy forró ital mel­lett.

Egy nagyon mosoly­gós, pozi­tív kisu­gár­zá­sú Olaszország‐imádót ismer­tem meg sze­mé­lyé­ben, aki­nek az írá­sa­it hét­ről hétre az elmúlt hóna­pok­ban a szallas.hu ven­dég­blog­ge­re­ként is meg­is­mer­het­tük. Közös ötle­te­lé­sek, örö­mök és kín­ló­dá­sok egy‐egy téma kap­csán, egy­más segí­té­se és erő­sí­té­se, ami jel­lem­zett min­ket (tulaj­don­kép­pen az egész csa­pa­tot) a ven­dég­blog­ger­ség alatt. Szerettem az itt meg­je­lent írá­sa­it is, nem tudott csa­ló­dást okoz­ni.

Egyszerűen, mihelyst dön­töt­tünk a soro­zat meg­szü­le­té­sé­ről, tud­tam, hogy Mercit sze­ret­ném első ven­dé­gem­nek!

A vég­ered­ményt, a #kaland­lis­ta Inspirációk 1. részét most itt meg­néz­he­ti­tek, és ha tet­szett, irat­koz­za­tok fel a YouTube csa­tor­nánk­ra, hogy elsők közt néz­hes­sé­tek meg feb­ru­ár 22‐én a követ­ke­ző részt!

Találkozzunk jövő hónap­ban, mikor is egy újabb blog­ger lesz a ven­dé­gem és egy újabb medi­ter­rán ország­ba kala­u­zo­lunk el ben­ne­te­ket!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek