Dud­ley, az egy­kor ipari köz­pont, ma a Black Count­ry Living Mus­e­um ott­ho­na

2017. december 9.

Ang­li­ai láto­ga­tá­sunk­kor Birmingham‐et én nagyon meg­ked­vel­tem, az ősz kitű­nő válasz­tás volt a város és kör­nyé­ké­né­nek fel­fe­de­zé­sé­re. A vál­to­zás szí­nei és a vál­to­zás jelei min­de­nütt tet­te­nér­he­tő­ek vol­tak, cso­dá­la­tos volt a város több helyén is roman­ti­kus sétát tenni a szí­nes fale­ve­lek közt és a már ere­jét vesz­tett, de min­den­képp fel­üdí­tő nap­sü­tés­ben.

Egy ilyen gyö­nyö­rű késő őszi nap, gon­dol­tunk egyet és fel­pat­tan­tunk a „red bus“-ra, az eme­le­tes piros busz­ra, mely egy jó fél óra alatt elvitt min­ket Birmingham‐ből West­mid­lands régió har­ma­dik fon­tos nagy­vá­ro­sá­ba, Dudley‐ba. Dudley‐t egy­kor az ún. Black Count­ry fővá­ro­sá­nak nevez­ték, amely a kör­nyék ipari váro­sa­it illet­te gyűj­tő néven. Ang­lia leg­in­duszt­ri­á­li­sabb vidé­ké­nek tör­té­ne­tét ma is meg­is­mer­het­jük itt egy élő sza­bad­té­ri múze­um, mi több egy igazi élő város kere­te­in belül. Az ipari for­ra­da­lom előt­ti idők­ben vásár­vá­ros volt, majd a for­ra­da­lom tette a 19. szá­zad­ban vas‐, szén‐ és mész­kő­ipa­ri köz­pont­tá egé­szen 1980‐ig, miko­ris az ipar hanyat­lás­nak indult és a keres­ke­del­mi köz­pon­tot átte­le­pí­tet­ték innen. A Black Count­ry Living Mus­e­um mel­lett továb­bi lát­ni­va­ló a város­ban a vár a váro­si állat­kert­tel és a 12. szá­za­di zárda rom­jai, mind érde­mes fel­ke­res­ni, csak az időnk­kel kell jól gaz­dál­kod­ni.

A Black Count­ry Living Mus­e­um egy 26 hek­tár­nyi egy­ko­ri ipari terü­le­tet magá­ban fog­la­ló sza­bad­té­ri múze­um, mely­nek egy része a koráb­bi vas­úti áru­szál­lí­tás­ból, mész­ke­men­cék­ből, csa­tor­nák­ból és régi szén­bá­nyák­ból meg­ma­radt terü­let. A múze­um 1978‐ban nyi­tot­ta meg kapu­it a nagy­kö­zön­ség előtt és folya­ma­to­san fej­lő­dik, bővül a lát­ni­va­lók köre. A lát­ni­va­lót a Black Count­ry váro­sa­i­nak, Dud­ley, Sand­well és Wal­sall, vala­mint Wol­ver­hamp­ton több mint ötven háza, üzle­te, ipari terü­le­te adja egy spe­ci­á­li­san lét­re­ho­zott kis­vá­ros­ban. A épü­le­te­ket ere­de­ti for­má­juk­ban helyez­ték át az ere­de­ti helyük­ről, hogy alap­ját képez­zék az itt élő embe­rek mint­egy 300 éves tör­té­ne­té­nek bemu­ta­tá­sá­ra, kiemel­ten oda­fi­gyel­ve az 1850 – 1950 között idő­szak­ra.

A vár tör­té­ne­te, kiépí­té­se 1070‐re nyú­lik vissza, és Dud­ley báró­já­nak szék­he­lye lett. Innen nőtte ki magát a város a korai szén‐ és vas­mun­kák­kal, ame­lyek meg­ala­poz­ták a közép­kor­ra a jelen­tő­sé­gét és érté­két. Dud­ley jelen­tős piaca lett a vas­áru keres­ke­dés­nek is a mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek mel­lett, a 13. szá­zad­ban pedig ország­szer­te ismert lett, mint szén‐ és vas­érc bányá­sza­ti köz­pont. A város és lakos­sá­ga a 18 – 19. szá­zad­ban növe­ke­dett drasz­ti­ku­san a fej­lő­dő ipar­ága­zat­nak köszön­he­tő­en, mikor a szén‐ és mész­kő­bá­nyá­szat húzó­erő lett, illet­ve egyéb ipar­ágak is jelen­tős­ség­gel ren­del­kez­tek, mint a vas, az acél meg­mun­ká­lás, a gépé­szet, az üveg­gyár­tás, a tex­tí­l­ipar és a bőr­fel­dol­go­zás.

A Dudley‐kastély rom­jai alatt, a kas­tély­park­ban léte­sült az állat­kert, amely egy veszé­lyez­te­tett fajo­kat bemu­ta­tó par­kot és a világ leg­na­gyobb Tec­ton épü­le­te­i­nek gyűj­te­mé­nyét fog­lal­ja magá­ban.

A város­ban és kör­nyé­kén szá­mos csa­tor­na talál­ha­tó, melyek közül a leg­fon­to­sabb a Dudley‐csatorna. A leg­több a Dudley‐alagútban halad a város alatt, és csak hajó­val érhe­tő el, mely lát­vá­nyos­ság­ra külön­le­ges, egye­di város­né­zést is kita­lál­tak a helyi­ek. A csa­tor­na nyílt sza­ka­szai nép­sze­rű­ek a gya­lo­go­sok, a kerék­pá­ro­sok, a halá­szok köré­ben.

Muta­tok pár fény­ké­pet, lás­sá­tok, hogy miért is kell ide ellá­to­gat­ni:

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy séta Senglea-ban... ez valahogy amolyan utazás a lelked körül... a szívedhez... és én ezt szinte egész Máltán érzem😍 Imádok sétálni, elveszni, felfedezni, miközben sokszor észre se veszem merre járok (közigazgatásilag)👣 főleg, hogy az északi oldalon összenőttek a települések, és tényleg csak egy kis tábla áll az egyik utcasarkon, hogy épp átértél a következő helyre.😱 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Azt már mondtam, hogy Valletta körül egy hajókirándulást jó szívvel ajánlok, és most mutatok egy újabb gyöngyszemet is az ez alatt készült fotóalbumunkból. Az Ostrom Harang és az Alsó Barakka kert egy része📸 Érdemes más szemszögből is szemügyre venni a dolgokat, és ez különösen igaz Vallettára a vízről/hajóról lehetőségre😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A készülő honlapon külön menüt szerkesztettünk a gyalogtúráink bemutatására, melynek a "Séták & Túrák" nevet adtuk, és hamarosan olvashattok is itt folyamatosan újabb és újabb útvonalakról. Ha nem csal a memóriám, akkor nekünk a leges legelső ilyen, Birzebugga határából vezetett Marsaxlokkba egy esős napon. A képen a St Lucian's Tower bukkan fel épp előttünk, ahol megszámlálhatatlan gyönyörű macska várakozott az ebédre, melyet egy helyi bácsi épp adagolt nekik az út szélén, továbbhaladva pedig hatalmas kaktuszok kíséretében vitt a lábunk Marsaxlokk színes kis öblébe. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A kék minden árnyalata...
  Szóval, hogy érdemes-e ellátogatni a Popeye Village-be? Igen! A belépőjegy fejében napozhattok, fürödhettek is az Anchor Bay-ben, ahol napágyak és büfé is rendelezésre áll. Amennyiben mégsem mentek be ide, a szemközti sziklafalról elkészíthetitek az saját, sokak által instagramolt fotót vagy a képen is látható mólónál lógathatjátok a lábatokat. Hmmm...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Miasszonyunk-templom, Bormla

  Csodával határos módon túlélte a templom a II. világháborút, amelyben a város többi része megsemmisült. Műalkotásokban gazdag, és Bormla legnagyobb nevezetessége. Ha a Három városban jártok a Valletta ferry kikötőpontjához nagyon közel található, csak pár lépés, megéri idáig elsétálni az öböl partján.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Készül a Málta egy élmény honlapja gőzerővel, az utóbbi napokban nem kevés bejegyzést írtam, illetve jegyzeteltem, mit és hogyan is szeretnék. Elárulom, többek közt #útiterv is készül... Szóval, hogyan is tervezhetjük a máltai nyaralásunkat?
  .
  ✈️Wizzair Budapest-Málta szerda és vasárnap kivételével minden nap repül; míg Debrecenből pont, hogy szerdán és vasárnap.
  ✈️Ryanair mindössze hétfőn és pénteken indít Budapestről járatokat, de szerintem így is elég jól tervezhető rövidebb-hosszabb utazás a Máltára.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📍 Xlendi, Gozo

  Így kívánok nektek nagyon szép nyári hétvégét! No és persze, éljen a nyári szünet🥳
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ez is Málta!
  Igen, néha kicsit extrém túraútvonalat is találni, de mint tudjuk, egy jó fotó vagy egy különleges élmény sokmindent megér...😎
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Naplementében...😍
  Nektek mi a kedvenc napszakotok?🤔 Rólam már tudhatjátok, naplemente-fan vagyok.🌅 Oké-oké, ilyen fotótémával bármikor meg lehet "venni", főleg Valletta ezen oldalán... szeretem ezt nézni és fotózni is. A Marsamxett-öböl felőli oldalon vagyunk, távolról ezt látni Sliema-ból.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek