Bali, ahogy még nem lát­tad, majd élet­mor­zsák Olasz­or­szág­ból

2018. december 16.

Két hét­vé­ge, két könyv. Bár tulaj­don­kép­pen ennyi sem kel­lett, és bele­kós­tol­tam két nagyon külön­bö­zó ország éle­té­be, két tel­je­sen más kutú­rá­ba. Bali és Olasz­or­szág a Föld két egy­más­tól töb­be­zer kilo­mé­ter­re lévő ked­velt úti célja. Mind­ket­tőt sze­re­tem, és most kicsit job­ban el is mélyed­tem abban, milyen lenne itt, ott élni.

A blo­gon uta­zós köny­ve­ket is bemu­ta­tok, mert biz­tos vagyok benne, töb­ben járunk hason­ló cipő­ben, és nehe­zen talá­lunk olyan köny­ve­ket, tör­té­ne­te­ket, melyek olva­sá­sa köz­ben is „utaz­ha­tunk“. Kér­lek egy­ben ben­ne­te­ket, ha van egy ilyen típu­sú, kate­gó­ri­á­jú jó könyv a tar­so­lyo­tok­ban, ne tart­sá­tok maga­tok­ban. A blog maga­zin rova­tá­ban #kaland­lis­ta köny­ves­pol­ca menü­pont­ban folya­ma­to­san meg­ta­lál­já­tok, ami­ket én olvas­tam.

Bali egy nagy álmom. Ha meg­kér­dez­né­tek, hogy Euró­pán kívül hova vágyom a leg­job­ban, hova sze­ret­nék eljut­ni talán hosszabb időre is, akkor a dobo­gó leg­fel­ső foká­ra kerül­ne. Olasz­or­szág pedig min­dig jó válasz­tás, sok­szí­nű és vál­to­za­tos, bár­mit keres­sen is az ember, sze­rin­tem itt meg­ta­lál­ja. Hogy élni tudnék‑e itt, ahogy Balin is, érde­kes kér­dés… a most olva­sott köny­vek a hét­köz­na­pok­ba, a helyi szo­ká­sok és a hagyo­má­nyok mélyebb réte­ge­i­be enged­nek bepil­lan­tást.

Har­mincz Rita: Bali

Rita, A sár­ga­ru­hás lány – ha eset­leg így töb­be­tek­nek isme­rő­seb­ben cseng – már las­san négy éve, hogy Balin „ragadt“, egy­sze­rű­en beszip­pan­tot­ta a szi­get. Köny­vé­ben első kéz­ből szer­zett tapasz­ta­la­ta­it, sze­mé­lyes élmé­nye­it írja le úgy, hogy azt min­den Bali­ra utazó hasz­no­sít­has­sa. Friss, nap­ra­kész infor­má­ci­ók­kal szol­gál az uta­zás­ter­ve­zés­hez, a leg­töb­bet ismé­telt kér­dé­sek­re vála­szol. Köze­lebb hozza Balit, a bali­néz embe­rek gon­do­lat­vi­lá­gát, szo­ká­sa­it, min­den­na­pi vilá­gu­kat. Nem egy tipi­kus úti­könyv a lát­ni­va­lók sorá­val, sok­kal inkább egy hát­tér­anyag ahhoz, hogy meg­fe­le­lő­en visel­ked­jün, ha Balin járunk, és meg­ért­sük mi miért tör­té­nik úgy ahogy. Aki nem készül Indo­né­zia e szeg­le­té­be, az is bát­ran kézbe vehe­ti, hatal­mas élmény ebben a külön­le­ges világ­ban baran­gol­ni már csak olva­sás szint­jén is. Aki viszont ter­ve­zi a közel­jö­vő­ben, annak köte­le­ző olvas­mány! Prak­ti­kus taná­csok­kal, temér­dek hasz­nos dolog­gal talál­koz­hat­tok a könyv olda­la­in, mint egy igazi útka­la­uz­ban, csak ez annál  még jóval több is.

Alice Won­der: Ciao Itá­lia!

A szer­ző hosszú-hosszú évek után Párizs­ból Olasz­or­szág­ba, Tori­nó­ba köl­tö­zik csa­lád­já­val. Egy új ország, új szo­ká­sok, új hét­köz­na­pok, amik­ben meg kell talál­ni­uk a helyü­ket, meg kell érte­ni­ük egy másik kul­tú­ra műkö­dé­sét. A komor, szür­ke, esős nagy­vá­ro­si napok után egy több nap­fénnyel, köz­vet­le­nebb isme­rős isme­ret­le­nek­kel és élet­hely­ze­tek­kel talál­ják szem­be magu­kat. Köl­tö­zé­sük­től kezd­ve a beil­lesz­ke­dé­sük min­den moz­za­na­tát, öröm­mel és kihí­vá­sok­kal teli nap­ja­i­kat mesé­li el a könyv. Milyen egy kis­ba­bá­val az élet Olasz­or­szág­ban, milye­nek az ünne­pek, hogyan lehet olasz nyelv­is­me­ret nél­kül bol­do­gul­ni, és úgy álta­lá­ban milyen, ha az ember egy új világ­ba csöp­pen. Új világ, új élet, amely ez eset­ben Olasz­or­szág a pizza, a divat vilá­ga, ahol min­dig tör­té­nik vala­mi és ahol soha nem lehet unat­koz­ni. Olaszország-imádók, ez a ti köny­ve­tek!

Jó érzés volt mind­két köny­vet olvas­ni. Úti­köny­vek­ből nem meg­is­mer­he­tő rész­le­te­ket, saját élmé­nye­ket olvas­hat­tam, melyek­kel mind egy kicsit köze­lebb érez­tem magam­hoz Balit vagy épp Olasz­or­szá­got. Mind­ket­tő sze­mé­lyes hang­vé­te­le nekem nagyon sokat szá­mí­tott, len­dü­le­tet adott és elgon­dol­kod­ta­tott. Nem­csak „utaz­tam“, hanem tanul­tam is köz­ben…

Van egy hason­ló­an jó köny­ved? Oszd meg velünk hoz­zá­szó­lás­ban! Lehet, pont nekem is az lesz a követ­ke­ző.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek