Azori-szigetek: mesék a „Para­di­csom­ból“

2019. március 26.

Kanári-szigetek, görög szi­get­vi­lág, vagy mond­juk a Baleár-szigetek vala­me­lyi­ke biz­tos, hogy előbb jut eszem­be úti cél­ként, mint az Azori-szigetek. Talán nem vagyok ezzel egye­dül, mint ahogy azzal sem, ha azt gon­do­lom, hogy manap­ság még igen egzo­ti­kus­nak szá­mít ez a desz­ti­ná­ció. Kicsit isme­ret­len még szá­munk­ra, messze van Magyar­or­szág­tól, az uta­zás komp­li­kál­tabb, és saj­nos maga­sabb költ­sé­gek­kel is kell szá­mol­nunk.

Engem mégis nagyon fel­csi­gá­zott Por­tu­gá­lia ezen szeg­le­te. A varázs­la­tos fotók, ame­lye­ket az Azori-szigetekről lát­tam, illet­ve a ter­mé­szet érin­tet­len­sé­ge és pont a tömeg­tu­riz­mus még isme­ret­len fogal­ma, von­zó­vá tet­ték szá­mom­ra. A bakancs­lis­tánk osz­lo­pos sze­rep­lő­je lett, mely­ben nagy sze­re­pet ját­szott az Azori Éden blog és annak szer­ző­je, Rita, aki­vel a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók aktu­á­lis részé­ben beszél­get­tem.

A Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a pro­mó­kat!

„Azori Éden – Mesés kaland­ja­im az Azori-szigeteken“

Miért éppen az Azori-szigetek? Mikor érde­mes ide utaz­ni; mi az, amit nem sza­bad kihagy­ni; milyen prog­ra­mok vár­nak itt? Hogy hogyan került egy magyar lány a „Para­di­csom­ba“, és milyen is az Azori Éden? – ezek­ről kér­dez­tem Ritát, és mesélt és csak mesélt, sok-sok fotón illet­ve sze­mé­lyes tör­té­ne­ten át az Azori-szigetekről.

Egy­sze­rű­en elme­rül­tem a beszél­ge­tés­ben, élvez­tem az élmény­be­szá­mo­ló­it és az érde­kes szto­ri­ja­it. A soro­zat címé­nek a #kaland­lis­ta ins­pi­rá­ci­ót adtuk, ehhez min­den­képp méltó lett ez a beszél­ge­tés, és min­den­ki­nek aján­lom füg­get­le­nül attól, hogy épp ide ter­ve­zi az idei nya­ra­lá­sát, vagy csak sze­ret­ne gyö­nyö­rű helyek­ről első kéz­ből infor­má­ci­ó­kat sze­rez­ni.

Az Azori Éden blogot és Face­book oldalát egyéb­ként én már régebb óta köve­tem. Min­dig cso­dás fotók­kal talál­koz­ni itt, vala­hogy min­dig kicsit jobb ked­vem lett ezek­től. Aktu­á­lis, helyi infor­má­ci­ók­kal, prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­ti Rita a blo­got, amely sze­rin­tem nekünk magya­rok­nak hiány­pót­ló is. Nem tudok egy olyan úti­köny­vet vagy még egy oldalt mon­da­ni ezen kívül, amely annyi segít­sé­get nyúj­ta­na egy uta­zó­nak, egy uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­hez, mint az Azori Éden blog. Mikor meg­tud­tam, hogy Rita itt­hon tölt egy kis időt feb­ru­ár­ban, nem volt kér­dés, azon­nal meg­ke­res­tem és fel­kér­tem, legyen beszél­ge­tő­tár­sam, kala­u­zol­jon el min­ket egy kicsit az Azori-szigeteken. Mint később meg­tud­tuk, még nagyobb meg­tisz­tel­te­tés ért, mint egy sze­mé­lyes talál­ko­zó vele… az első vide­ós “fel­lé­pés­re” nekünk mon­dott igent! Ezúton is hatal­mas köszö­net neked Rita! Ti pedig ked­ves köve­tők, remé­lem ugyan­ennyi­re örül­tök neki, és meg­né­zi­tek a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 3. részét, illet­ve egy “Like”-kal, kom­ment­tel szin­tén kife­je­zi­tek tet­szé­se­te­ket köszö­net­kép­pen.

Talál­ko­zunk jövő hónap­ban is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol ese­mény­ként hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 4. részé­nek beha­ran­go­zó­ját, és egy­ben meg­tud­hat­já­tok, hogy ki lesz a követ­ke­ző ven­dé­gem!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek