Aston Hall, Bir­min­gham esszenciája

2017. október 10.

Bir­min­gham örök­sé­gei közt elő­ke­lő helyen szá­mon tar­tott Aston Hall egy 17. szá­za­di Jacobe­an ház, amely az észa­ki kül­vá­ros­ban, Aston-ban talál­ha­tó egy gyö­nyö­rű szép nyil­vá­nos park­ban. Egy bir­min­gha­mi tar­tóz­ko­dás alkal­má­val, főleg egy nap­sü­té­ses őszi napon, fel­eme­lő érzés itt sétál­ni és köz­ben elme­ren­ge­ni, mennyi min­dent átélt, meg­élt ez a hely a múltban. 

Egy kis tör­té­ne­ti áttekintés…

A ház épí­té­sét 1618-ban kezd­te meg Sir Tho­mas Holte. Az épít­ke­zés 17 évbe telt, s 1635-ben feje­ző­dött csak be. 1643-ban az angol pol­gár­há­bo­rú­ban súlyos sérü­lé­sek érték a vil­lát. Aston Hall‑t a coventry‑i par­la­men­ti csa­pa­tok támad­ták meg, és egy ágyú­go­lyó tar­tós káro­kat oko­zott a lép­cső­ház­ban, mely­nek nyo­mai a mai napig fellelhetőek. 
Az épü­let egé­szen 1818-ig a Holte csa­lád bir­to­ká­ban maradt, azon­ban a csa­lád utol­só leszár­ma­zott­já­nak férje ekkor, hogy hitel adós­sá­gát ren­dez­ze, érté­ke­sí­tet­te az egész birtokot. 
Aston Hall a 327 hek­tá­ros park­já­val együtt a War­wick ban­kár cég tulaj­do­ná­ba került. Új lakó­ja bér­lő­ként James Watt Jr., a világ­hí­rű mér­nök fia lett, aki itt élt 1848-ig. Mind­eköz­ben elin­dult a kör­nyék és az egész terü­let átépí­té­se, fej­lesz­té­se. Ezidő­tájt épül­tek a kör­nye­ző utak is, kez­dő­dött el a város­rész jelen­tős felvirágzása. 
Később szá­mos tulaj­do­nos­vál­tá­son ment keresz­tül. 1864-ben azon­ban egy tör­té­nel­mi­leg, tör­té­ne­ti­leg fon­tos mér­föld­kő­höz érke­zett Aston Hall, ugyan­is ez volt az első tör­té­nel­mi ház, amely önkor­mány­za­ti tulaj­don­ba került. Múze­um­ként és nyil­vá­nos park­ként láto­gat­ha­tó­vá vált innen­től kezdve. 
A Könyv­tár és a Bir­min­gham Mid­land Inté­zet 1878-as tűz­vé­szét köve­tő­en Aston Hall adott ott­hont a művé­sze­ti gyűj­te­mé­nyek­nek és a Had­tör­té­ne­ti Múzeumnak. 
1920 szin­tén egy nagyon fon­tos év volt tör­té­ne­té­ben, hiszen a fenn­ál­lá­sát köszön­he­ti a tör­té­nel­mi dön­tés­nek. Pénz­ügyi nehéz­sé­gek okán ugyan­is dön­te­ni kel­lett, hogy Aston Hall vagy a köze­li Peron Hall kerül­jön meg­men­tés­re. A dön­tés ma kéz­zel fog­ha­tó, s pol­gá­ri ker­te­ket ter­vez­tek köré, szö­kő­ku­tak­kal és szob­rok­kal egé­szí­tet­ték ki. Ezek még ma is fel­ke­res­he­tő­ek, bár terü­le­tük csök­kent az 1972-es gyors­for­gal­mi út fej­lesz­té­se során, viszont ennek köszön­he­tő­en a bel­vá­ros­ba a köz­vet­len kap­cso­lat biztosított. 

Aston Hall manapság

Aston Hall a mai napig nép­sze­rű múze­um, ahol szá­mos ren­dez­vényt ren­dez­nek és éven­te szám­ta­lan láto­ga­tót vonz mind a nyári idő­szak­ban, mind a rövi­debb nyit­va­tar­tá­si idő­ben más évszak­ban. A múze­u­mon belül kora­be­li beren­de­zé­sek, lenyű­gö­ző búto­rok vár­ják az érdek­lő­dő­ket, illet­ve meg­te­kint­he­tő­ek a Bir­min­gham Mus­e­um & Art Gal­lery fest­mé­nyei is. A kert­be és a kávé­zó­ba való belé­pés díj­ta­lan. Ren­dez­vé­nyek tekin­te­té­ben szé­les a palet­ta, Hal­lo­ween és kará­cso­nyi ren­dez­vé­nyek­től kezd­ve csa­pat­épí­tő ese­mé­nye­kig min­den meg­ta­lál­ha­tó a refe­ren­ci­ák között.

Talán a képek lát­tán nem vitat­ha­tó, miért ezek a ked­venc őszi uta­zás témá­jú képe­im. Nek­tek hogy tetszik? 

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply