A szí­vünk csücs­ke: Málta!

2019. május 02.

Málta nekünk sze­re­lem volt első látás­ra vagy mond­juk úgy, első láto­ga­tá­sunk alkal­má­val belop­ta magát a szí­vünk mélyé­re. Már­csak ezért is tud­tam, ami­kor ez év janu­ár­já­ban útjá­ra indult a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók soro­zat, hogy egy részt Mál­tá­nak aka­rok szen­tel­ni, és bíz­tam benne, hogy egy nagyon ins­pi­rá­ló és a mál­tai neve­ze­tes­sé­gek­ben, tör­té­ne­lem­ben és kul­tú­rá­ban jára­tos ven­dé­get sike­rül fel­kér­nem a beszél­ge­tés­re.

A Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a pro­mó­kat!

Azt hiszem a sors nem is sodor­ha­tott volna jobb irány­ba, és nem is talál­hat­tam volna jobb embert erre a fel­adat­ra, mint Vas Ger­gelyt, aki mind­amel­lett, hogy szin­tén egy örök­moz­gó utazó lélek, a Mál­tai Ide­gen­for­gal­mi Hiva­tal pro­mó­ci­ós mun­ka­tár­sa,  Gre­gory Iron Pho­to­gra­phy néven egy szu­per fotog­rá­fus és hoz­zánk hason­ló­an Málta-rajongó. Utób­bi a Face­book olda­lá­ból és képe­i­ből is kide­rül, néz­zé­tek csak meg! Ren­ge­teg eskü­vőt örö­kí­tett meg már ez idáig is Mál­tán, nagyon sok pár köszön­he­ti neki a hihe­tet­len helye­ken, kom­po­zí­ci­ók­ban és fények mel­lett készült fotó­al­bu­mu­kat. A #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 4. részé­ben vele beszél­get­tünk, nevet­tünk és szto­riz­tunk egy kicsit.

Vas Ger­gely alias Gre­gory Iron Pho­to­gra­phy

Azt, hogy nekünk a Málta-rajongás mikor és hogy kez­dő­dött már a blog­ról, illet­ve az ennek ere­mé­nye­ként lét­re­ho­zott Málta egy élmény olda­lunkról tud­hat­já­tok, de hogy Ger­gő­nek mikor? Töb­bek közt erre is kíván­csi vol­tam, mikor leül­tünk beszél­get­ni. Nem olyan rég­óta ismer­jük egy­mást hiva­ta­lo­san, de gya­kor­la­ti­lag szám­ta­lan közös emlé­künk, meg­annyi közös élmé­nyünk van már, ezt a kér­dést azon­ban még sosem tet­tem fel neki. Egy­ér­tel­mű volt, hogy Málta-fan, két mon­dat után érez­ni lehe­tett és kész. Nekem pedig amú­gy­is nehéz sza­vak­ba önte­ni, – ha vála­szol­nom kel­lett volna – hogy miért, így inkább ezt folya­ma­to­san muta­tom és mon­dom el a Málta egy élmény oldal köve­tő­i­nek, mert annyi min­den van, amit meg­sze­ret­tem a szi­get­or­szág­ban, annyi kel­le­mes érzés kava­rog ben­nem, ha rá gon­do­lok.

Egy picit rend­ha­gyó is lett ez a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók rész, mivel mind­ket­tőnk hozott képe­ket ked­venc helye­i­ről, érzé­se­ink­ről és meg­lá­tá­sa­ink­ról beszél­get­tünk iga­zá­ból tény­leg lazán, ahogy mi szok­tuk. Ezek vagyunk mi, hoz­tuk a for­mánk, ahogy az elmúlt pár hónap­ban több közös élő face­book beje­lent­ke­zé­sünk­ben is lát­hat­tá­tok eset­leg. Tavaly Szil­vesz­ter­kor Ger­gő­ék is csat­la­koz­tak hoz­zánk pár napra Mál­tán, ezért volt néhány nap, ami­kor közös kirán­du­lá­so­kat szer­vez­tünk és hihe­tet­len helye­ket fedez­tünk fel, így közös emlé­ke­ket, szto­ri­kat is mesél­tünk a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók ezen részé­ben.

Elhang­zik sze­rin­tem nem kevés tipp fel­vált­va profi fotó­ink­kal illuszt­rál­va azok szá­má­ra, akik még nem jár­tak Mál­tán, és prak­ti­kus, hasz­nos ötle­te­ket merí­te­né­nek az úti terv­hez, de még étte­rem­aján­lás is elhang­zik, így gaszt­ro élmé­nye­ket kere­sők is figyel­je­tek! Na jó, ennyi talán fel­ve­ze­tés­ként elég is rólunk, a beszél­ge­tés hát­te­ré­ről, kat­tint­sa­tok a vide­ó­ra és had kala­u­zol­junk el ben­ne­te­ket egy kicsit Mál­tán!

Mál­tá­val, mál­tai uta­zás­sal kap­cso­lat­ban pedig keres­se­tek biza­lom­mal, kér­dez­ze­tek bát­ran akár a #kaland­lis­ta akár a Málta egy élmény face­book oldalán, de e‑mail is írhat­tok az uh.yn1603755946emley1603755946geatl1603755946am@of1603755946ni1603755946 címre! Sze­re­tet­tel vála­szo­lok és segí­tek a ter­ve­zés­ben.

Talál­koz­zunk a követ­ke­ző hónap­ban is! Figyel­jé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalát, ahol hama­ro­san meg­ta­lál­já­tok a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 5. részét ese­mény­ként, és kide­rül, hogy ki lesz a követ­ke­ző ven­dé­gem, hogy miről fogunk beszél­get­ni!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek