13+1 érde­kes­ség Skó­ci­á­ról

2017. december 4.

Nem tit­ko­lom, Skó­cia a maga film­vá­szon­ra, kaland­re­gé­nyek­be illő tája­i­val, hagyo­má­nya­i­val, rég­óta a bakancs­lis­tán­kon sze­re­pel. Edin­burgh váro­sa vala­mi­ért külö­nö­sen moz­gat­ja ben­nem az uta­zá­si vágyat, erről már koráb­ban is írtam nek­tek meg­örül­ve a köz­vet­len járat­in­dí­tás­nak a Rya­nair jóvol­tá­ból.
A von­zó­dás okát nehe­zen tudom kerek mon­da­tok­ba ölte­ni, inkább egy belső indít­ta­tás, egy érzés ez. Azok a képek és azok a külön­le­ges tör­té­ne­tek, zord kas­té­lyok és a zöld szín meg­szám­lál­ha­tat­lan árnya­la­ta, melyek az ország nevé­nek hal­la­tán elő­ször eszem­be jut­nak, mind egy olyan „ezt lát­nunk kell“ izga­tott­sá­got idéz­nek elő, hogy mos­ta­ná­ban egyre több­ször azon kapom magam, a repü­lő­je­gye­ket bön­gé­szem, lát­ni­va­lók sorát lis­tá­zom. Város­né­zés? Kas­tély­tú­ra? Gya­log­tú­ra a skót fel­föl­dön? Tör­té­ne­lem és ter­mé­szet, mind meg­annyi kalan­dot rejt az utazó szá­má­ra.

Össze­gyűj­töt­tem most pár tényt, érde­kes­sé­get erről az ország­ról, kezd­jük itt az ismer­ke­dést.

 1. Skó­ci­á­nak 3 hiva­ta­los nyel­ve van: az angol, a skót és a gael.
 2. Skó­cia 1603‐ig füg­get­len volt. Ekkor a skót király angol király is lett, de a két orszá­got nem egye­sí­tet­ték egé­szen 1707‐ig, Az Egye­sült Király­ság lét­re­jöt­té­ig.
 3. Két hiva­ta­los zász­la­juk van, az egyik a kék ala­pon fehér kereszt, illet­ve a sárga ala­pon piros orosz­lán. Előb­bit Saltire‐nek, utób­bit pedig Lion Rampant‐nek neve­zik.
 4. Skó­ci­á­hoz nagy­já­ból 790 szi­get tar­to­zik, ami­ből mind­össze 130 lakott.
 5. Skó­ci­á­ban a 914 m felet­ti hegy­csú­cso­kat Mun­ro­nak hív­ják. Az ország­ban 284 ilyen csúcs van. Nevét a Skót Hegy­má­szó Klub elnö­ke, Sir Hugh Munro‐ról kapta, aki első­ként fény­ké­pez­te le őket.
 6. A skó­tok nem­ze­ti álla­ta az uni­kor­nis. A tör­té­né­szek sze­rint azért választ­hat­ták az egy­szar­vút nem­ze­ti jel­kép­nek, mivel úgy tar­tot­ták az 1300‐as évek­ben, hogy ez az egyet­len olyan állat, ami képes legyőz­ni az ango­lok nem­ze­ti álla­tát, az orosz­lánt. Az ártat­lan­ság és a védel­me­ző hata­lom jel­ké­pe­ként ismert egy­szar­vú a 15. szá­zad kör­nyé­kén jelent meg elő­ször a skót ural­ko­dói címer­ben, de már egy száz évvel korább­ról szár­ma­zó recept­könyv­ben is hasz­nos taná­cso­kat lel­he­tünk az egyszarvú‐hús elké­szí­té­sé­hez.
 7. Skó­ci­á­ban a leg­ma­ga­sabb a vörös hajú­ak és a kék­sze­mű­ek ará­nya. Egy tanul­mány sze­rint a vörös hajú embe­rek sok­kal job­ban tűrik Skó­cia elké­pesz­tő­en vál­to­za­tos, oly­kor embert pró­bá­ló idő­já­rá­sá­nak viszon­tag­sá­ga­it.
 8. Leg­hí­re­sebb ter­mé­ke a whis­ky, melyet Kíná­ban fej­lesz­tet­tek ki, majd a 15. szá­zad­ban Íror­szág­ban főz­ték a szer­ze­te­sek, és csak 100 évvel később jutott el Skó­ci­á­ba.
 9. Tra­dí­ci­o­ná­lis vise­le­tük a skót szok­nya. A 10. szá­zad­ban meg­fo­gal­ma­zó­dott a veze­tők­ben az igény a klá­nok öltö­ze­te­i­nek egy­sé­ge­sí­té­sé­re, és ennek köszön­he­tő­en jött létre a tör­zsek for­ma­ru­há­ja, ame­lyen a szí­nek­kel, csí­kok­kal és koc­kák­kal azo­no­sí­ta­ni lehe­tett, hogy a har­co­sok kik­hez tar­toz­nak. Az ún. „kilt“ fel­ta­lá­lá­sa a 19. szá­zad­ra nyú­lik vissza.
 10. Skó­ci­á­ban talál­ha­tó a világ leg­ma­ga­sabb sövé­nye, ame­lyet a Gui­ness Rekor­dok Köny­ve is elis­mer. A Meik­le­o­ur Beech Hedge névre keresz­telt sövényt 1745‐ben ültet­ték, 30 méter magas és 530 méter hosszú. A tör­té­net sze­rint a sövény ülte­tői oda­vesz­tek a jako­bi­ta moz­ga­lom har­ca­i­ban, és az ő emlé­kük előtt adóz­va hagy­ták sza­ba­don nőni a sövényt a helyi­ek. Tíz éven­te egy­szer for­má­ra nyír­ják és újra mérik a magas­sá­gát.
 11. A világ leg­rö­vi­debb repü­lő­já­ra­tát a Loga­nair üze­mel­te­ti Észak‐Skócia két szi­ge­te, West­ray és Papa West­ray között. Menet­rend sze­rint körül­be­lül két perc alatt teszi meg a közel három kilo­mé­te­res távot, s a járat össze­sen nyolc utas­nak biz­to­sít helyet.
 12. Edin­burgh volt a világ első váro­sa, ahol állan­dó tüzol­tó­sá­got ala­pí­tot­tak. A sors fin­to­ra, hogy két hónap­pal a váro­si tüzol­tó­ság meg­ala­ku­lá­sa után, 1824. novem­ber 15‐én tört ki a nagy edin­burghi tűz­vész, ami­ben közel 400 lakó­ház sem­mi­sült meg. Az oltást nagy­ban hát­rál­tat­ta, hogy nem vol­tak tisz­táz­va a hatás­kö­rök, és a váro­si elöl­já­ró­sá­gok a tüzol­tók uta­sí­tá­sa­i­nak ellent­mon­dó ren­del­ke­zé­se­ket hoz­tak.
 13. A 2001‐ben épült Glas­gow Tower a világ leg­ma­ga­sabb olyan tor­nya, amely képes 360 fokos for­du­lat­ra. A meg­épí­té­sét ren­ge­teg bot­rány és kivi­te­le­zé­si nehéz­ség kísér­te. A nyári hóna­pok­ban láto­gat­ha­tó, de tech­ni­kai okok miatt heten­te csu­pán néhány­szor enge­dé­lye­zik a for­ga­tá­sát.

+1 a végé­re, egy iga­zán szub­jek­tív, az egyik ked­venc kutya­faj­tám is skót. A west high­land white ter­ri­er, azaz a wes­tie a skót fel­vi­dék­ről szár­ma­zó, fehér színű ter­ri­er­faj­ta.

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 17 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  #szeretemhelyek egyike, 📌Mgarr ix-Xini, Gozo
  Nem csodálom, hogy a hollywoodi filmeseket is megihlette ez az öböl... itt forgatta Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmjüket néhány éve. No és... gondolnátok, hogy ez a fotó télen, december utolsó napjaiban készült? Szóval csak nyugodtan tervezzétek utazásotokat Máltára, bármilyen évszakban klassz úticél!😉
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Színterápia a hétvégére... 📌 Marsaxlokk
  Ezt a házat, kapukat én életemben először sötétben láttam, csalódott is voltam úgy rendesen. Oda vagyok a színes házakért, színes...mindenért😊 ezt már tudhatják rólam, akik régebb óta követnek vagy a Kalandlista blogot ismerik. Szóval ennek a fotónak az elkészítése és magának az élménynek az átélése már-már feladat lett a következő látogatásunkkor!✔️ Marsaxlokk látványához végképp hozzátartozik!😍
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gozón sokak elsőrendű célpontja a főváros, Rabat, azon belül pedig a Citadella. Menjetek fel ide és sétáljatok körbe a várfalon, szuper kilátást ígér az egész szigetre! Én nagyon élveztem első alkalommal közben, ahogy felismertük/ beazonosítottuk a már felfedezett helyeket, új megvilágításba kerülnek itt. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Marsaskala plébániatemploma
  Érkezéskor a leszállópályára fordulva jobb oldalt ezt a térséget látjuk meg először. Marsaskala Málta legkeletibb városa, melyet Marsaxlokk meglátogatásával érdemes összekötni. Egészen a II. világháborúig utóbbihoz hasonló kis halászfalu volt, ma már sokkal inkább egy nyüzsgő város. Az öböl mentén tegyetek egy sétát, akár egészen Marsaxlokkig eljuthattok gyalog, ha időtök engedi!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kis naplementés hangulat a Hastings Gardenből, Valletta-ból, csak mert szeretem! Valletta-t és a naplementét is!😉 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gasztronómiáról még nem nagyon esett itt szó🤔
  Az én kedvencem a ➡️ pastizzi😍 Jöhet minden mennyiségben!
  Ami még naaaagyon máltai:
  ➡️ Ftíra (tonhalas szendvics)
  ➡️ Nyúl (nemzeti étel)
  ➡️ Kinnie (hidegen ajánlott, melegen...hát nem éppen)
  ➡️ Cisk (máltai sör)
  ➡️ Kaktuszgyümölcs (hmmm vagy a belőle készült likőr még inkább😉)
  Ti melyiket próbálnátok/próbáltátok ki? Vagy mivel egészítentek még ki a sort, ha jártatok már Máltán?
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mdina elengedhetetlen tartozékai a lovashintók, a városnézés egy sajátos formája. Biztos élmény, de én iszonyatosan sajnálom a lovakat, nincs “szabadságuk” a nagy hőségben, tűző napon... inkább sétálok, s bebarangolok minden szűk kis utcát, amerre a lábam vezet! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ha busszal érkezünk Valletta-ba, akkor szinte 1000%, hogy az első fotónk ehhez hasonló lesz! A Triton-szökőkút még a városkapu előtti téren fogad minket a buszvégállomás mellett, amióta átépítésre került ez a rész és forgalommentes övezet lett. Csodálatos nappal és sötétedés után talán méginkább! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ugyan az Azúr-ablak már csak történelem, de ennek ellenére is meg kell látogatni Dwejra-t! Álomszép sziklák, gyönyörű tengerpart, és egy kis csónakkal fantasztikus túrát tehetünk itt a barlangok korallvilágát feledezve😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek