13+1 érde­kes­ség Skóciáról

2017. december 04.

Nem tit­ko­lom, Skó­cia a maga film­vá­szon­ra, kaland­re­gé­nyek­be illő tája­i­val, hagyo­má­nya­i­val, rég­óta a bakancs­lis­tán­kon sze­re­pel. Edin­burgh váro­sa vala­mi­ért külö­nö­sen moz­gat­ja ben­nem az uta­zá­si vágyat, erről már koráb­ban is írtam nek­tek meg­örül­ve a köz­vet­len járat­in­dí­tás­nak a Rya­nair jóvoltából.
A von­zó­dás okát nehe­zen tudom kerek mon­da­tok­ba ölte­ni, inkább egy belső indít­ta­tás, egy érzés ez. Azok a képek és azok a külön­le­ges tör­té­ne­tek, zord kas­té­lyok és a zöld szín meg­szám­lál­ha­tat­lan árnya­la­ta, melyek az ország nevé­nek hal­la­tán elő­ször eszem­be jut­nak, mind egy olyan „ezt lát­nunk kell“ izga­tott­sá­got idéz­nek elő, hogy mos­ta­ná­ban egyre több­ször azon kapom magam, a repü­lő­je­gye­ket bön­gé­szem, lát­ni­va­lók sorát lis­tá­zom. Város­né­zés? Kas­tély­tú­ra? Gya­log­tú­ra a skót fel­föl­dön? Tör­té­ne­lem és ter­mé­szet, mind meg­annyi kalan­dot rejt az utazó számára.

Össze­gyűj­töt­tem most pár tényt, érde­kes­sé­get erről az ország­ról, kezd­jük itt az ismerkedést.

 1. Skó­ci­á­nak 3 hiva­ta­los nyel­ve van: az angol, a skót és a gael.
 2. Skó­cia 1603-ig füg­get­len volt. Ekkor a skót király angol király is lett, de a két orszá­got nem egye­sí­tet­ték egé­szen 1707-ig, Az Egye­sült Király­ság létrejöttéig.
 3. Két hiva­ta­los zász­la­juk van, az egyik a kék ala­pon fehér kereszt, illet­ve a sárga ala­pon piros orosz­lán. Előb­bit Saltire-nek, utób­bit pedig Lion Rampant-nek nevezik.
 4. Skó­ci­á­hoz nagy­já­ból 790 szi­get tar­to­zik, ami­ből mind­össze 130 lakott.
 5. Skó­ci­á­ban a 914 m felet­ti hegy­csú­cso­kat Mun­ro­nak hív­ják. Az ország­ban 284 ilyen csúcs van. Nevét a Skót Hegy­má­szó Klub elnö­ke, Sir Hugh Munro-ról kapta, aki első­ként fény­ké­pez­te le őket.
 6. A skó­tok nem­ze­ti álla­ta az uni­kor­nis. A tör­té­né­szek sze­rint azért választ­hat­ták az egy­szar­vút nem­ze­ti jel­kép­nek, mivel úgy tar­tot­ták az 1300-as évek­ben, hogy ez az egyet­len olyan állat, ami képes legyőz­ni az ango­lok nem­ze­ti álla­tát, az orosz­lánt. Az ártat­lan­ság és a védel­me­ző hata­lom jel­ké­pe­ként ismert egy­szar­vú a 15. szá­zad kör­nyé­kén jelent meg elő­ször a skót ural­ko­dói címer­ben, de már egy száz évvel korább­ról szár­ma­zó recept­könyv­ben is hasz­nos taná­cso­kat lel­he­tünk az egyszarvú-hús elkészítéséhez.
 7. Skó­ci­á­ban a leg­ma­ga­sabb a vörös hajú­ak és a kék­sze­mű­ek ará­nya. Egy tanul­mány sze­rint a vörös hajú embe­rek sok­kal job­ban tűrik Skó­cia elké­pesz­tő­en vál­to­za­tos, oly­kor embert pró­bá­ló idő­já­rá­sá­nak viszontagságait.
 8. Leg­hí­re­sebb ter­mé­ke a whis­ky, melyet Kíná­ban fej­lesz­tet­tek ki, majd a 15. szá­zad­ban Íror­szág­ban főz­ték a szer­ze­te­sek, és csak 100 évvel később jutott el Skóciába.
 9. Tra­dí­ci­o­ná­lis vise­le­tük a skót szok­nya. A 10. szá­zad­ban meg­fo­gal­ma­zó­dott a veze­tők­ben az igény a klá­nok öltö­ze­te­i­nek egy­sé­ge­sí­té­sé­re, és ennek köszön­he­tő­en jött létre a tör­zsek for­ma­ru­há­ja, ame­lyen a szí­nek­kel, csí­kok­kal és koc­kák­kal azo­no­sí­ta­ni lehe­tett, hogy a har­co­sok kik­hez tar­toz­nak. Az ún. „kilt“ fel­ta­lá­lá­sa a 19. szá­zad­ra nyú­lik vissza.
 10. Skó­ci­á­ban talál­ha­tó a világ leg­ma­ga­sabb sövé­nye, ame­lyet a Gui­ness Rekor­dok Köny­ve is elis­mer. A Meik­le­o­ur Beech Hedge névre keresz­telt sövényt 1745-ben ültet­ték, 30 méter magas és 530 méter hosszú. A tör­té­net sze­rint a sövény ülte­tői oda­vesz­tek a jako­bi­ta moz­ga­lom har­ca­i­ban, és az ő emlé­kük előtt adóz­va hagy­ták sza­ba­don nőni a sövényt a helyi­ek. Tíz éven­te egy­szer for­má­ra nyír­ják és újra mérik a magasságát.
 11. A világ leg­rö­vi­debb repü­lő­já­ra­tát a Loga­nair üze­mel­te­ti Észak-Skócia két szi­ge­te, West­ray és Papa West­ray között. Menet­rend sze­rint körül­be­lül két perc alatt teszi meg a közel három kilo­mé­te­res távot, s a járat össze­sen nyolc utas­nak biz­to­sít helyet.
 12. Edin­burgh volt a világ első váro­sa, ahol állan­dó tüzol­tó­sá­got ala­pí­tot­tak. A sors fin­to­ra, hogy két hónap­pal a váro­si tüzol­tó­ság meg­ala­ku­lá­sa után, 1824. novem­ber 15-én tört ki a nagy edin­burghi tűz­vész, ami­ben közel 400 lakó­ház sem­mi­sült meg. Az oltást nagy­ban hát­rál­tat­ta, hogy nem vol­tak tisz­táz­va a hatás­kö­rök, és a váro­si elöl­já­ró­sá­gok a tüzol­tók uta­sí­tá­sa­i­nak ellent­mon­dó ren­del­ke­zé­se­ket hoztak.
 13. A 2001-ben épült Glas­gow Tower a világ leg­ma­ga­sabb olyan tor­nya, amely képes 360 fokos for­du­lat­ra. A meg­épí­té­sét ren­ge­teg bot­rány és kivi­te­le­zé­si nehéz­ség kísér­te. A nyári hóna­pok­ban láto­gat­ha­tó, de tech­ni­kai okok miatt heten­te csu­pán néhány­szor enge­dé­lye­zik a forgatását.

+1 a végé­re, egy iga­zán szub­jek­tív, az egyik ked­venc kutya­faj­tám is skót. A west high­land white ter­ri­er, azaz a wes­tie a skót fel­vi­dék­ről szár­ma­zó, fehér színű terrierfajta.

 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply