13+1 érde­kes­ség Skóciáról

2017. december 4.

Nem tit­ko­lom, Skócia a maga film­vá­szon­ra, kaland­re­gé­nyek­be illő tája­i­val, hagyo­má­nya­i­val, rég­óta a bakancs­lis­tán­kon sze­re­pel. Edinburgh váro­sa vala­mi­ért külö­nö­sen moz­gat­ja ben­nem az uta­zá­si vágyat, erről már koráb­ban is írtam nek­tek meg­örül­ve a köz­vet­len járat­in­dí­tás­nak a Ryanair jóvol­tá­ból.
A von­zó­dás okát nehe­zen tudom kerek mon­da­tok­ba ölte­ni, inkább egy belső indít­ta­tás, egy érzés ez. Azok a képek és azok a külön­le­ges tör­té­ne­tek, zord kas­té­lyok és a zöld szín meg­szám­lál­ha­tat­lan árnya­la­ta, melyek az ország nevé­nek hal­la­tán elő­ször eszem­be jut­nak, mind egy olyan „ezt lát­nunk kell“ izga­tott­sá­got idéz­nek elő, hogy mos­ta­ná­ban egyre több­ször azon kapom magam, a repü­lő­je­gye­ket bön­gé­szem, lát­ni­va­lók sorát lis­tá­zom. Városnézés? Kastélytúra? Gyalogtúra a skót fel­föl­dön? Történelem és ter­mé­szet, mind meg­annyi kalan­dot rejt az utazó szá­má­ra.

Összegyűjtöttem most pár tényt, érde­kes­sé­get erről az ország­ról, kezd­jük itt az ismer­ke­dést.

 1. Skóciának 3 hiva­ta­los nyel­ve van: az angol, a skót és a gael.
 2. Skócia 1603‐ig füg­get­len volt. Ekkor a skót király angol király is lett, de a két orszá­got nem egye­sí­tet­ték egé­szen 1707‐ig, Az Egyesült Királyság lét­re­jöt­té­ig.
 3. Két hiva­ta­los zász­la­juk van, az egyik a kék ala­pon fehér kereszt, illet­ve a sárga ala­pon piros orosz­lán. Előbbit Saltire‐nek, utób­bit pedig Lion Rampant‐nek neve­zik.
 4. Skóciához nagy­já­ból 790 szi­get tar­to­zik, ami­ből mind­össze 130 lakott.
 5. Skóciában a 914 m felet­ti hegy­csú­cso­kat Munronak hív­ják. Az ország­ban 284 ilyen csúcs van. Nevét a Skót Hegymászó Klub elnö­ke, Sir Hugh Munro‐ról kapta, aki első­ként fény­ké­pez­te le őket.
 6. A skó­tok nem­ze­ti álla­ta az uni­kor­nis. A tör­té­né­szek sze­rint azért választ­hat­ták az egy­szar­vút nem­ze­ti jel­kép­nek, mivel úgy tar­tot­ták az 1300‐as évek­ben, hogy ez az egyet­len olyan állat, ami képes legyőz­ni az ango­lok nem­ze­ti álla­tát, az orosz­lánt. Az ártat­lan­ság és a védel­me­ző hata­lom jel­ké­pe­ként ismert egy­szar­vú a 15. szá­zad kör­nyé­kén jelent meg elő­ször a skót ural­ko­dói címer­ben, de már egy száz évvel korább­ról szár­ma­zó recept­könyv­ben is hasz­nos taná­cso­kat lel­he­tünk az egyszarvú‐hús elké­szí­té­sé­hez.
 7. Skóciában a leg­ma­ga­sabb a vörös hajú­ak és a kék­sze­mű­ek ará­nya. Egy tanul­mány sze­rint a vörös hajú embe­rek sok­kal job­ban tűrik Skócia elké­pesz­tő­en vál­to­za­tos, oly­kor embert pró­bá­ló idő­já­rá­sá­nak viszon­tag­sá­ga­it.
 8. Leghíresebb ter­mé­ke a whis­ky, melyet Kínában fej­lesz­tet­tek ki, majd a 15. szá­zad­ban Írországban főz­ték a szer­ze­te­sek, és csak 100 évvel később jutott el Skóciába.
 9. Tradícionális vise­le­tük a skót szok­nya. A 10. szá­zad­ban meg­fo­gal­ma­zó­dott a veze­tők­ben az igény a klá­nok öltö­ze­te­i­nek egy­sé­ge­sí­té­sé­re, és ennek köszön­he­tő­en jött létre a tör­zsek for­ma­ru­há­ja, ame­lyen a szí­nek­kel, csí­kok­kal és koc­kák­kal azo­no­sí­ta­ni lehe­tett, hogy a har­co­sok kik­hez tar­toz­nak. Az ún. „kilt“ fel­ta­lá­lá­sa a 19. szá­zad­ra nyú­lik vissza.
 10. Skóciában talál­ha­tó a világ leg­ma­ga­sabb sövé­nye, ame­lyet a Guiness Rekordok Könyve is elis­mer. A Meikleour Beech Hedge névre keresz­telt sövényt 1745‐ben ültet­ték, 30 méter magas és 530 méter hosszú. A tör­té­net sze­rint a sövény ülte­tői oda­vesz­tek a jako­bi­ta moz­ga­lom har­ca­i­ban, és az ő emlé­kük előtt adóz­va hagy­ták sza­ba­don nőni a sövényt a helyi­ek. Tíz éven­te egy­szer for­má­ra nyír­ják és újra mérik a magas­sá­gát.
 11. A világ leg­rö­vi­debb repü­lő­já­ra­tát a Loganair üze­mel­te­ti Észak‐Skócia két szi­ge­te, Westray és Papa Westray között. Menetrend sze­rint körül­be­lül két perc alatt teszi meg a közel három kilo­mé­te­res távot, s a járat össze­sen nyolc utas­nak biz­to­sít helyet.
 12. Edinburgh volt a világ első váro­sa, ahol állan­dó tüzol­tó­sá­got ala­pí­tot­tak. A sors fin­to­ra, hogy két hónap­pal a váro­si tüzol­tó­ság meg­ala­ku­lá­sa után, 1824. novem­ber 15‐én tört ki a nagy edin­burghi tűz­vész, ami­ben közel 400 lakó­ház sem­mi­sült meg. Az oltást nagy­ban hát­rál­tat­ta, hogy nem vol­tak tisz­táz­va a hatás­kö­rök, és a váro­si elöl­já­ró­sá­gok a tüzol­tók uta­sí­tá­sa­i­nak ellent­mon­dó ren­del­ke­zé­se­ket hoz­tak.
 13. A 2001‐ben épült Glasgow Tower a világ leg­ma­ga­sabb olyan tor­nya, amely képes 360 fokos for­du­lat­ra. A meg­épí­té­sét ren­ge­teg bot­rány és kivi­te­le­zé­si nehéz­ség kísér­te. A nyári hóna­pok­ban láto­gat­ha­tó, de tech­ni­kai okok miatt heten­te csu­pán néhány­szor enge­dé­lye­zik a for­ga­tá­sát.

+1 a végé­re, egy iga­zán szub­jek­tív, az egyik ked­venc kutya­faj­tám is skót. A west high­land white ter­ri­er, azaz a wes­tie a skót fel­vi­dék­ről szár­ma­zó, fehér színű ter­ri­er­faj­ta.

 

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Google Translate

 • Kövess min­ket:

 • Hírlevél

 • Booking.com Booking.com
 • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek