2017. november 29.

Útiterv: Budapest – Róma – Szardínia (Cagliari – Olbia) – Milánó – Budapest

Olaszországi kör­uta­zás más­képp. Városlátogatások és „Kóstolj bele Szardíniába!“

2017. augusztus 28.

Úti terv: Rotterdamtól Párizsig

A Transavia légi­tár­sa­ság Budapestről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rotterdam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rotterdamtól Párizsig.

2017. július 30.

Úti terv: 10 nap alatt Lisszabontól Portóig

Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Portugália két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és így a leír­tak­nak meg­fe­le­lő­en meg­va­ló­sít­ha­tó.

2017. július 13.

Útitervek Észak‐Spanyolországhoz

A Bilbao – Bakio/ San Juan de Gaztelugatxe – San Sebastian – Madrid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. Kialakult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban…