2018. február 12.

Ferryview Guesthouse, avagy ébredj hajó­kürt­re Dublinban

Clontarf köz­ked­velt ten­ger­par­ti kerü­le­té­ben egy csa­lá­di­as ven­dég­ház kitű­nő elhe­lyez­ke­dés­sel.

Sky Hotel Apartments Stockholm
2018. február 9.

Sky Hotel Apartments, egy nyu­ga­ti egye­te­mis­ta élet­ér­zé­sű szál­lás Stockholmban

„Őszintén, ma már töb­bet is fizet­nék érte, ha újra Stockholm lenne az úti­cél.“

2018. február 6.

Amsterdam Wiechmann Hotel, ha közel akarsz lenni min­den­hez

Semmilyen for­má­ban nem szpon­zo­rált, sok­kal inkább egy tapasz­ta­la­ton ala­pu­ló szál­lás­aján­ló.

2017. június 12.

Bakio és a Hotel Arimune Restaurante

Spanyolország észa­ki part­ja­i­nak köze­pén talál­ha­tó egy kis öböl, mely homo­kos ten­ger­part­já­val, erő­tel­jes hul­lá­ma­i­val, elké­pesz­tő magas­sá­gú szik­lák­kal hatá­rol­tan első látás­ra a szí­vem­be lopta magát.

2017. május 30.

Thermal Hotel Visegrád****superior, Visegrád

Volt alkal­munk kicsit köze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­ni a Dunakanyar egyik leg­nép­sze­rűbb szál­lo­dá­já­val és élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról most egy össze­fog­la­ló is készült.

2017. május 17.

Vital Hotel Nautis****, Gárdony

A hét­vé­gét hazai tájon, a Velencei‐tó part­ján töl­töt­tük és a Vital Hotel Nautis négy­csil­la­gos szál­lo­da ven­dé­gei vol­tunk Gárdonyban.