2017. május 16.

Lisszabontól Portóig – VIDEO beszá­mo­ló

Utazásunk tör­té­ne­te vide­ó­in­kon keresz­tül.

2017. május 7.

Eindhoven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?

Hollandia 5. leg­na­gyobb váro­sa épp­úgy lehet úti cél vagy épp kiin­du­ló­pont. Legyen inkább mind­ket­tő.

2017. április 30.

“Fapados jára­tok” Budapestről

Elérhető úti­cé­lok gyűj­te­mé­nye (ada­tok: 2017. ápri­lis)

2017. április 17.

Lisszabontól Portóig – kis­okos

Hasznos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat itt min­den utazó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lisszabonba vagy Portóba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Portugáliában.

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.